Wykład - zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zróżnicowanie wartości  pieniądza w czasie - strona 1 Wykład - zróżnicowanie wartości  pieniądza w czasie - strona 2 Wykład - zróżnicowanie wartości  pieniądza w czasie - strona 3

Fragment notatki:

ZRÓZNICOWANIE WARTOŚCI PIĘNIĄDZA W CZASIE W zależności od czasu, w którym pieniądz jest pozostawiony do naszej dyspozycji, jego wartość jest różna. Wartość pieniądza zmienia się w czasie.
Im później dana kwota zostanie postawiona do dyspozycji, tym jej realna wartość będzie mniejsza.
Wynika to z różnej płynności (dyspozycyjności) pieniądza posiadanego obecnie w stosunku do pieniądza, który uzyskamy w przyszłości.
Konieczność zgromadzenia kapitału umożliwiającego sfinansowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych narzuca konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.
Pożyczanie kapitału jest transakcją, za którą pożyczkodawca pobierają wynagrodzenie w formie odsetek określonych wg stopy procentowej.
Stopa procentowa = to cena pieniądza POZIOM STOPY PROCENTOWEJ JEST OD: * podaży kapitału i popytem na kapitał
* ryzyka (ryzyko indywidualne związane z dłużnikiem, ryzyko rynkowe związane z koniunkturą)
* procesów inflacyjnych (pożyczkodawca chcąc chronić swój kapitał przed utratą wartości)
* naturalnej preferencji płynności (skłonność właściciela kapitału do dochowania możliwie wysokiej jego płynności)
* polityki pieniężnej państwa (celowe wpływanie na poziom rynkowej stopy % i procesy gospodarcze)
Wyróżniamy nominalną i realną stopę %. REALNA STOPA ROCZNA % (r r )- stopa % skorygowana o stopę inflacji. r r = r n * d / 1+d rn= nominalna s.t%
d -roczna stopa inflacji
Zmiana poziomu stopy % zwarte są zawsze w pewnych granicach. Górną granicę stanowi przeciętna stopa zysku osiągana w gospodarce. Przedsiębiorca nie zaciągnie kredytu, jeżeli jego % będzie wyższe lub równe zyskowi generalnemu przy pożyczony kapitału. Dolną granicą wahań stopy % jest wielkością bliska zeru, ale dodatnia. Właściciel bowiem nie jest skłonny do pożyczania własnego kapitału za darmo.
W celu porównania wpływów i wydatków, które osiąga przedsiębiorstwo koniecznie jest przeliczanie ich wartości na jeden dowolnie wybrany punkt czasowy.
Służą do tego różnorodne formuły rachunkowe, których wspólną podstawą jest przyjęta do obliczeń nominalna stopa %.
Przyszła wartość- informuje jaką wartość uzyska ustalona nominalnie kwota pieniężna po wpływie określonego czasu.
Do obliczenia przyszłej wartości ustalonej kwoty pieniężnej wykorzystuje się formuły: -rachunkiem odsetek prostych- odsetki obliczone są do tej samej kwoty pieniężnej
- od rachunku odsetek składanych- odsetki ulegają kapitalizacji, czyli powiększają pierwotny kapitał.


(…)

…= 1,2 …, n- liczba okresów bazowych (lat)
Wyróżnienie (1+i) t nazwane jest procentem składanym. Wielkość czynnika wzrasta wraz z liczbą lat okresu obliczeniowego. Z wykorzystaniem procentu składowego dokonuje się obliczeń wartości skapitalizowanych odsetek.
Banki stosują różne okresy kapitalizacji odsetek (okresy bazowe). Stopa % powinna być odpowiednia do okresu Bazowego, co wymaga przeliczenia.
Np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz