Rodzaje oprocentowania kapitału.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje oprocentowania kapitału. - strona 1 Rodzaje oprocentowania kapitału. - strona 2 Rodzaje oprocentowania kapitału. - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje oprocentowania kapitału. Po Ŝ yczaj ą c lub wynajmuj ą c od kogo ś np. samochód, mieszkanie musimy za to zapłaci ć umówiona kwot ę . Musimy zapłaci ć za mo Ŝ liwo ść u Ŝ ywania cudzej własno ś ci. Tak samo jest z pieni ę dzmi: musimy zwróci ć wi ę cej ni Ŝ otrzymali ś my, czyli zapłaci ć za prawo obracania cudzymi pieni ę dzmi, do korzystania z cudzego kapitału. Opłata za prawo do korzystania z cudzego kapitału nazywa si ę odsetkami . Je Ŝ eli zaci ą gamy kredyt w banku, my płacimy bankowi odsetki. Je ś li natomiast lokujemy nasze pieni ą dze w banku, bank płaci nam odsetki, gdy Ŝ wówczas to on od nas po Ŝ yczył pieni ą dze. Je Ŝ eli zatem od kogo ś po Ŝ yczyli ś my kapitał K 0 , to po umówionym czasie  musimy zwróci ć kwot ę : K  K 0 . Ró Ŝ nica I = K  - K 0 to wła ś nie odsetki (ang. interest ). Wielko ść (1.1) 0 0 0 K K K K I p     (= odsetki / warto ść pocz ą tkowa kapitału) nazywa si ę stop ą procentow ą (stop ą oprocentowania) kapitału K 0 (ang. interest rate ). Tak okre ś lona stopa procentowa jest liczb ą rzeczywist ą dodatni ą i w tej postaci b ę dzie wyst ę powa ć w formułach matematycznych. Mo Ŝ na j ą pomno Ŝ y ć przez 100% i wyrazi ć w postaci procentowej. Zatem np.: p = 0.08 znaczy to samo, co p = 8% Z (1.1) wynika, Ŝ e: (1.2) I = K 0 p, K  = K 0 (1 + p) K  - warto ść ko ń cowa kapitału przy oprocentowaniu stop ą p . K 0 - warto ść pocz ą tkowa kapitału. Stopa procentowa odnosi si ę zawsze do pewnego okresu czasu, zwanego okresem stopy procentowej. Wzory (1.1) - (1.2) s ą słuszne przy zało Ŝ eniu, Ŝ e odsetki płaci si ę jednorazowo za cały czas wypo Ŝ yczenia kapitału i czas ten jest równy okresowi stopy p. Je Ŝ eli okresem stopy procentowej jest np. miesi ą c, kwartał, rok etc., stop ę t ę nazywamy odpowiednio miesi ę czn ą , kwartaln ą , roczn ą stop ą procentow ą . Przy okre ś laniu warunków lokat (depozytów) i kredytów, banki i inne instytucje finansowe operuj ą zazwyczaj roczn ą stop ą procentow ą . Stopa ta mówi, jaki procent kapitału nale Ŝ y zapłaci ć z tytułu odsetek za rok jego wypo Ŝ yczenia przy zało Ŝ eniu, Ŝ e odsetki płacimy jednorazowo. Innymi słowy: mówi ona, ile groszy kosztuje wypo Ŝ yczenie 1 zł na rok. W praktyce czas wypo Ŝ yczenia kapitału jest zazwyczaj ró

(…)

….
Meeetttooodddyyyoooppprrroooccceeennntttooowaaannniiiaaa:::
(a) oprocentowanie proste (metoda procentu prostego): odsetki za kaŜdy okres bazowy
oblicza się w tej samej kwoty równej K0. Zatem nie powstają odsetki od odsetek.
(b) oprocentowanie składane (metoda procentu składanego): odsetki za dany okres
bazowy oblicza się od kwoty K0 powiększonej o odsetki za poprzednie okresy bazowe.
występuję więc kapitalizacja odsetek, tzn. dodawanie odsetek do kapitału. Okres
bazowy nazywamy wówczas okresem kapitalizacji. Mówi się analogicznie o
kapitalizacji miesięcznej, kwartalnej, rocznej etc., gdy okresem kapitalizacji jest
miesiąc, kwartał, etc.
Metoda (b) jest korzystniejsza dla właściciela kapitału niŜ (a). Banki z reguły oferują
oprocentowanie składane lokat terminowych. Z drugiej strony, nie spłacone w terminie
odsetki od kredytu bankowego są zazwyczaj przez bank kapitalizowane, tzn. powiększają
dług i jego dalsze spłaty. (tzw. efekt spirali odsetkowej).
TTTyyypppyyykkkaaapppiiitttaaallliiizzzaaacccjjjiii:::
(i) z dołu (kapitalizacja odsetek na końcach okresów kapitalizacji)
(ii) z góry (kapitalizacja odsetek na początkach okresów kapitalizacji).
(iii) zgodna (okres kapitalizacji z góry lub z dołu równa się okresowi uŜytej stopy
procentowej)
(iv…
… oprocentowania jest w ogólności tylko
przybliŜony w stosunku do kalendarza powszechnego.
Wobec upowszechnienia komputeryzacji, prostota obliczeniowa straciła decydujące
znaczenie i dlatego od końca lat 90 XX w. banki w Polsce stosują konwencję (i).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz