Oprocentowanie - teoria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oprocentowanie - teoria - strona 1 Oprocentowanie - teoria - strona 2 Oprocentowanie - teoria - strona 3

Fragment notatki:

I. OPROCENTOWANIE Warto ś ci kapitału zawsze przypisany jest (jawnie lub domy ś lnie) pewien moment czasu, do którego ta warto ść si ę odnosi, zwany momentem (dat ą , punktem) pierwotnym. Aktualizacja (warto ść kapitału) to obliczanie warto ś ci tego kapitału w innym momencie czasu, zwanym mementem (dat ą , punktem) aktualizacji. Aktualizacj ę nazywamy: - oprocentowaniem , gdy moment aktualizacji jest pó ź niejszy od pierwotnego. - dyskontowaniem , gdy jest wcze ś niejszy. Zatem oprocentowanie i dyskontowanie to operacje wzajemnie odwrotne. Operacja oprocentowania i stopy procentowe - słu Ŝą do obliczania przyszłej warto ś ci kapitału Operacja dyskontowania i stopy dyskontowe (stopy zwrotu) - słu Ŝą do obliczania bie Ŝą cej warto ś ci kapitału, który mamy uzyska ć w przyszło ś ci. Opłata za prawo do korzystania z cudzego kapitału nazywa si ę odsetkami . Stopa procentowa odnosi si ę zawsze do pewnego okresu czasu, zwanego okresem stopy procentowej. Wzory (1.1) - (1.2) s ą słuszne przy zało Ŝ eniu, Ŝ e odsetki płaci si ę jednorazowo za cały czas wypo Ŝ yczenia kapitału i czas ten jest równy okresowi stopy p. Je Ŝ eli okresem stopy procentowej jest np. miesi ą c, kwartał, rok etc., stop ę t ę nazywamy odpowiednio miesi ę czn ą , kwartaln ą , roczn ą stop ą procentow ą . Przy okre ś laniu warunków lokat (depozytów) i kredytów, banki i inne instytucje finansowe operuj ą zazwyczaj roczn ą stop ą procentow ą . Stopa ta mówi, jaki procent kapitału nale Ŝ y zapłaci ć z tytułu odsetek za rok jego wypo Ŝ yczenia przy zało Ŝ eniu, Ŝ e odsetki płacimy jednorazowo. Innymi słowy: mówi ona, ile groszy kosztuje wypo Ŝ yczenie 1 zł na rok. W praktyce odsetki płaci si ę zazwyczaj nie jednorazowo, lecz wielokrotnie - w ratach. Czas trwania wypo Ŝ yczenia kapitału podzielony jest ba pewn ą ilo ść podokresów jednakowej długo ś ci, zwanych okresami bazowymi. Odsetki nalicza si ę sukcesywnie za ka Ŝ dy okres bazowy, na jego pocz ą tku (tzw. oprocentowanie z góry ) lub na jego ko ń cu ( oprocentowanie z dołu ). W szczególno ś ci, czas wypo Ŝ yczenia mo Ŝ e składa ć si ę tylko z jednego okresu bazowego. M M M e e e t t t o o o d d d y y y o o o p p p r r r o o o c c c e e e n n n t t t o o o w w w a a a n n n i i i a a

(…)

….
MMMeeetttooodddyyyoooppprrroooccceeennntttooowwwaaannniiiaaa:::
(a) oprocentowanie proste (metoda procentu
prostego): odsetki za kaŜdy okres bazowy oblicza się
w tej samej kwoty równej K0. Zatem nie powstają
odsetki od odsetek.
(b) oprocentowanie składane (metoda
procentu składanego): odsetki za dany okres bazowy
oblicza się od kwoty K0 powiększonej o odsetki za
poprzednie okresy bazowe. występuję więc
kapitalizacja odsetek, tzn. dodawanie odsetek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz