Wykład - zasady naczelne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zasady naczelne - strona 1 Wykład - zasady naczelne - strona 2 Wykład - zasady naczelne - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY NACZELNE
Preambuła - jest częścią konstytucji, ale nie ma charakteru normatywnego, może ją ew. wykorzystać TK lub SN, ale czynią to rzadko, kompromisowe odniesienie do Boga (razem z definicją - „źródło prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna”)
Rozdział I - „Rzeczpospolita” - najwięcej artykułów, bo 29, w projekcie było 17 w rozdziale „Zasady ustrojowe”, ale potem się rozszaleli
Art. 1-6 - cytując Chruściaka „poezja konstytucyjna”, jest ładnie, ale w sumie nie wiadomo, o co tam chodzi
Art. 1 - definicja Rzeczypospolitej - „dobro wspólne wszystkich obywateli” (miało być „wspólne dobro”, jak w kwietniowej, ale skojarzyło się kolektywistycznie)
Art. 2 - zasada demokratycznego państwa prawnego + sprawiedliwość społeczna
Art. 3 - jednolitość państwa Art. 4 - zasada suwerenności narodu i przedstawicielstwa
Art. 5 - co ma robić RP - strzec niepodległości i nienaruszalności terytorium, zapewnić prawa i wolności człowieka i obywatela, dbać o bezpieczeństwo swoich obywateli, strzec dziedzictwa narodowego oraz chronić środowisko poprzez zasadę zrównoważonego rozwoju
Art. 6 - działalność kulturalna - stworzenie warunków upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury oraz pomoc Polakom za granicą w zachowaniu więzi z narodowym dziedzictwem kulturalnym
Art. 7-9 - artykuły „prawne”
Art. 7 - legalizm - organy władzy publicznej mają działać na podstawie i w granicach prawa
Art. 8 - bezpośrednie stosowanie konstytucji, gdzie się da (chyba, że ona sama stanowi inaczej)
Art. 9 - przestrzeganie wiążącego prawa międzynarodowego (w kontekście integracji z UE)
Art. 10 - zasada trójpodziału władzy
Art. 11-14 - artykuły tworzące społeczeństwo obywatelskie
Art. 11 - zasada pluralizmu politycznego
Ustawa o partiach politycznych:
Definicja partii - dobrowolna organizacja, występująca pod określoną nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wpływanie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej (art.1.1)
Członkostwo - obywatele RP, którzy ukończyli 18 lat, zakaz przynależności określają odrębne ustawy (art.2), pracują dla partii społecznie (art.3 - choć partia ma także prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw), mają prawo do wystąpienia (art. 10)
Prawa i zakazy - obowiązek równego traktowania przez państwo (art.4) i prawo do dostępu do publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych w odrębnych ustawach (art.5), z drugiej strony partie nie mogą wykonywać zadań zastrzeżonych dla organów władzy publicznej, ani tych organów zastępować (art.6) oraz nie mogą tworzyć jednostek organizacyjnych w zakładach pracy (art.7)


(…)

…)
Ewidencja partii - prowadzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zgłoszenie jest dokonywane przez 3 osoby wchodzące w skład organów, które wg statutu mogą reprezentować partię na zewnątrz lub zaciągać zobowiązania majątkowe, zawiera ono:
statut partii
1000 podpisów
nieobowiązkowo - wzorzec symbolu graficznego (różny od symboli już istniejących) (art.11)
Finansowanie partii - pochodzi z: (art.24.1)
składek…
… i organizacji nazistowskich, faszystowskich, komunistycznych, kierujących się nienawiścią rasową i narodowościową, zakładających stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę oraz o utajnionych strukturach i członkostwie
Art. 14 - wolność informacji
Art. 15-17 - artykuły samorządowe
Art. 15 - decentralizacja władzy
Art. 16 - samorząd terytorialny
Art. 17 - samorządy zawodowe i inne
Art. 18 - ochrona rodziny
Art. 19 - opieka nad kombatantami
Art. 20-24 - artykuły gospodarcze
Art. 20 - definicja ustroju gospodarczego: „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych”
Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego - Komisja…
… społeczeństwa obywatelskiego - nie jest dosłownie sformułowana, ale wiele przepisów na niej bazuje
Zasada podziału władz - art.10
Zasada społecznej gospodarki rynkowej - art. 20
Zasada przyrodzonej godności człowieka - art. 30

… zapewnia biuro komisji, które wchodzi w skład urzędu wojewódzkiego, szczegółowe zasady określa premier drogą rozporządzenia po zasięgnięciu opinii organizacji pracowników i pracodawców oraz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (art. 18)
Art. 21 - zasada ochrony własności i prawa dziedziczenia
Art. 22 - zasada wolności gospodarczej
Art. 23 - gospodarstwo rodzinne na wsi…
… a odpowiednimi przedstawicielami
Art. 26 - wojsko - neutralność polityczna, kontrola cywilna i demokratyczna
Art. 27 - język urzędowy - polski
Art. 28 - symbole - godło, barwy i hymn
Art. 29 - stolica
Garlicki formułuje zasady nieco inaczej, wg niego są to:
Zasada suwerenności narodu - art. 4
Zasada niepodległości i suwerenności państwa - art. 5
Zasada demokratycznego państwa prawnego - art. 2
Zasada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz