Wykład - Zasada poszanowania praw człowieka jako zasada prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasada poszanowania praw człowieka jako zasada prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - Zasada poszanowania praw człowieka jako zasada prawa międzynarodowego - strona 2 Wykład - Zasada poszanowania praw człowieka jako zasada prawa międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Zasada poszanowania praw człowieka jako zasada prawa międzynarodowego
Zgodnie z nią państwa są zobowiązane szanować prawa człowieka i podstawowe wolności (myśli, sumienia, religii) lub przekonań bez względu na różnicę rasy, płci, języka lub religii. To uznanie i poszanowanie wolności jednostki, praw mniejszości narodowych.
Podstawowe prawa wynikające z przyrodzonej godności są niezbywalne i nienaruszalne.
Poszanowanie praw człowieka bez wątpienia ma wartość nadrzędną i ponadczasową, dlatego  też nie może podlegać podziałom terytorialnym. Pojęcie międzynarodowej współpracy oznacza także,  iż prawa człowieka są przedmiotem troski ze strony państw członkowskich i jeśli gdziekolwiek dochodzi do zagrożenia lub naruszenia praw człowieka, wspólnota międzynarodowa jest upoważniona do podjęcia wszelkich starań, by to zagrożenie usunąć lub przywrócić właściwy stan rzeczy. Państwa - członkowie ONZ mają obowiązek międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie.
--
Znajduje wyraz w międzynarodowych systemach ochrony o charakterze uniwersalnym lub regionalnych. Nie jest to ochrona ogólna, ale także dotycząca określonych kategorii osób, praw etc, np. Konwencja dot. praw politycznych kobiet 1953
Podobne zróżnicowanie ma miejsce w systemach regionalnych. Brak hierarchii tych systemów (traktatów). Art. 30 KWoPT - lex posterior, wyjątki art. 103 KNZ i gdy państwa określają w traktacie jego nadrzędność.
Do czego się stosować?
Mechanizmy łagodzące różnice:
Między uniwersalną, a regionalną w P.Czł. Ne ma drastycznej różnicy; opinia doradcza z 1982 r. Międzyamerykańskiego T.P.Czł. dot. zastrzeżeń do Amerykańskiej Konwencji P.Czł. Podmioty tych traktatów sprzeciwiają się przeciwstawianiu traktatów powszechnych, traktatom uniwersalnym.
Katalogi ochronne są zbieżne;
1.Mechanizm prawno-materialny:
Przyjęcie określonej interpretacji z uwzględnieniem innych traktatów, otwarcie na inne traktaty dot. tej samej materii. Swobodny przepływ norm i wyroków. Ogólne dążenie do interpretowania w ten sam sposób (wykładnia systemowa);
2.Mechanizm proceduralny:
Otwiera się możliwości jednostce do wyboru organu odwoławczego, ale najpierw trzeba wyczerpać rozsądne środki na poziomie krajowym.
Konceptualizacja P.Czł. - spójna, racjonalna, logiczna koncepcja P.Czł. Początkowo zawdzięczana jest nauce prawa natury (Grocjusz, Swarez)
Do XVI wieku P.Czł. rozwijają się w ramach pozytywizmu.
Pozytywizacja P.Czł. - przeniesienie logicznych, racjonalnych, spójnych koncepcji P.Czł. na grunt prawa pisanego.
Nie da się określić granicy między konceptualizacją i pozytywizacją, ponieważ konceptualizacja jest jeszcze nie zakończona.


(…)

… jednak i formułują zasadę ich poszanowania.
Kompetencje wewnętrzne. Tworzenie międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka przyniosło stopniowe zawężanie zakresu kompetencji wewnętrznej państwa, i to nie tylko w wyniku wiążących je umów, lecz także w wyniku tworzenia się norm zwyczajowych.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Międzynarodowa Karta Praw Człowieka. Na konferencji w San Francisco wysunięta została…
…: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Paktu Praw Człowieka,
Środków dotyczących wprowadzenie w życie Paktu.
Postanowienia Powszechnej Deklaracji. Prace nad Deklaracją prowadzone były w latach 1947-1947. została ona uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów. We wstępie mówi ona o motywach leżących u podstawy jej opracowania…
…. Artykuł 29 podkreśla obowiązki jednostki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jej osobowości. Charakter prawny Powszechnej Deklaracji. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie miała formalnie wiążącego charakteru. Stała się ona punktem wyjścia wielu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczo-Społecznej i Rady Powierniczej. Powołuje…
… w sytuacji niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu, np. wojna, zamieszki.
Niederogowane: nie mogą być zawieszone.
Zasada poszanowania praw człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych
Postanowienia Karty NZ. Zgodnie z ust.3 art.1 Karty, ONZ zmierza: do osiągnięcia międzynarodowej współpracy przy „rozwiązaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym…
…. Podkreśla, że uznanie przyrodzonej godności, równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju. Pierwsze trzy artykuły maja ogólny charakter i poświęcone są zasadom Wolności, Równości i Braterstwu. Kolejne artykuły 4-21 poświęcone są prawa obywatelskim i politycznym. Artykuły 22-27 dotyczą praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych…
… się na nią wiele konstytucji. Liczne konstytucje powtarzają jej postanowienia nawet bez wyraźnego odwoływania się do niej. Powszechna Deklaracja wpłynęła i wpływa na praktykę ustawodawczą, administracyjną i sądową wielu państw. Powszechna Deklaracja stała się obecnie obowiązującą w wyniku przekształcenia jej postanowień w zwyczaj międzynarodowy. Dzień uchwalenia Powszechnej Deklaracji został proklamowany przez Zgromadzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz