Wykład - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (sem IV) - strona 1 Wykład - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (sem IV) - strona 2 Wykład - zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

Zjawiska i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, związane są z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej określają się mianem finansów przedsiębiorstwa.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu, jaki jest maksymalizację korzyści przypadających udziałowcom.
*Przyjmuje się, że zasadniczy cel zarządzania finansami firmy jest tożsamy z celem samej firmy.
*Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że celem wszystkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Prowadzi to do zwiększenia majątku właścicieli firmy.
*Właściciele oczekują jak największej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału przy akceptowanym przez siebie poziomie ryzyka.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:
-pozyskiwanie źródeł finansowania (kapitałów własnych, obcych)
-lokowanie kapitałów w składniku majątkowych
W celu: maksymalizacji korzyści udziałowców
Poprzez: 1. maksymalizację zyskowności kapitału własnego 2. optymalizację nadwyżki finansowej
Sformułowanie celów głównego zarządzania finansami firmy nie wyklucza istnienia a wielu celów cząstkowych, które dotyczą różnych aspektów firmy.
Proces zarządzania finansami firmy sprowadza się do konieczności podejmowania 4 grup decyzji o skutkach finansowych:
-decyzje operacyjno- dotyczące poziomu kosztów
-decyzje inwestycyjne- dotyczące alokacji kapitału
-decyzje finansowe- dotyczące wyboru źródeł finansowania
-decyzje dywidendowe- dotyczące podziału wyniku finansowego
Przy podejmowaniu decyzji finansowych konieczne jest uwzględnienie przyszłych zmian w otoczeniu firmy.
Do elementów otoczenia, które wpływają na decyzje podejmowane przez firmę zaliczamy:
-koniunkturę gospodarczą (rozwój, dekoniunktura- recesja gospodarcza)
-inflację
-politykę fiskalną (polityka podatkowa)
-politykę monetarną (stabilizowanie wzrostu cen, siły nabywczej pieniądza)
-interwencjonizm państwa
GRUPY INTERESÓW W FIRMIE
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku opiera się na stosunkach umownych między różnymi partnerami.
Kierownictwo firmy:
-pracownicy
-odbiorcy
-właściciel
-pożyczkodawcy
-otoczenie społeczne
-dostawcy


(…)

… osiąga wynik ekstremalny (najlepszy)
Badanie zmian zjawisk ekonomicznych pozwala na ustalenie kierunku zmian.
Analiza zmian badanej wielkości może obejmować:
1. Odchylenie bezwzględne (absolutna zmiana stanu)
Pokazuje o ile zmienił się (zwiększył się/ zmniejszył) poziom zjawisk w zakresie badanym, porównaniu do wartości bazowej
∆S= S1 + S0
∆S- odchylenie bezwzględne
S1 - poziomem zjawisk w okresie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz