Kryterium przeznaczenia analiz - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryterium przeznaczenia analiz - wykład - strona 1 Kryterium przeznaczenia analiz - wykład - strona 2 Kryterium przeznaczenia analiz - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kryterium przeznaczenia analiz Analiza zewnętrzna (obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności) - często mianowana sprawozdaniem rocznym przeznaczonym dla akcjonariuszy, banku, przyszłych inwestorów, kooperantów, itp. pozwala tym użytkownikom zapoznać się z kondycją finansową firmy, informowanie opinii publicznej o pozycji firmy, rozwoju zamierzonym.
Analiza wewnętrzna - uwzględnia potrzeby decyzyjne kierownictwa i innych szczebli zarządzania, określana często jako system sterowania wynikiem lub jako substytut systemu zarządzania.
Wyniki tej analizy stanowią podstawę do podejmowania uzasadnionych ekonomicznych decyzji. Kryterium czasu, którego dotyczą: Analiza retrospektywna - zawiera ocenę wyników działań podejmowanych w przeszłości. Z obserwacji praktyki można odnieść wrażenie, że dotychczas analizy były niemal całkowicie nastawione na badanie przeszłości. Urynkowienie gospodarki przesunęło jednak punkt ciężkości z retrospektywnej oceny działalności firmy na ocenę prospektywną, jednak analiza retrospektywna nadal będzie stanowiła podstawę weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości i punkt wyjścia dla decyzji bieżących i przyszłych.
Analiza bieżąca (operatywna) - ma na celu bieżącą ocenę przebiegu podjętych zadań i przekazywanie sygnałów komórkom zainteresowanym o negatywnych skutkach pewnych zdarzeń oraz zakłóceniach w realizacji tych zadań i to w takim czasie, by mogła być skuteczna dla korekt najbliższych działań. Zakres tej analizy obecnie rozszerza się znacznie, gdyż zwiększa się zakres swobody decyzyjnej firm.
Analiza prospektywna - ustala i ocenia różne warianty rozwiązań (przed podjęciem decyzji) przy równoczesnym zastosowaniu rachunku ekonomicznego. Wykorzystywana przy budowie planów gospodarczych zarówno krótko jak i długoterminowych, służy więc wytyczaniu celów oraz określaniu środków ich realizacji. Często stosowana przy badaniu efektywności podejmowanych inwestycji. Kryterium metody (metod badawczych): Analizę funkcjonalną , polegającą na badaniu oddzielnych zjawisk występujących w działalności gospodarczej firm, przez osoby lub komórki organizacyjne funkcjonalnie odpowiedzialne za kształtowanie się i rozwój zjawisk. Np. analizę dochodów ze sprzedaży, rentowności, stopień wykorzystania maszyn itd. Te odcinkowe badania są podstawą formułowania ogólnych ocen i wyprowadzania wniosków. Najczęściej praktykowana w tej analizie jest ocena ex post , wykorzystywana w procesach bieżącego zarządzania firmą.
Analiza kompleksowa , polegająca na przeprowadzeniu oceny działalności i stanu ekonomicznego z p.w. powiązań i zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi. Zawiera ona całościowe spojrzenie na działalność gospodarczą firmy, pozwala poznać i ocenić zjawiska występujące w firmie, uporządkować obserwację tych zjawisk wyrażoną w wskaźnikach wraz z zależnościami przyczynowo - skutkowymi między tymi zjawiskami.


(…)

….
Przyjmując różny stopień pogłębiania badania wskaźników wyodrębnia się:
- analizę porównawczą polegającą na określeniu bezpośrednich związków kształtujących się między wskaźnikami ekonomicznymi. Pozwala to na ustalenie odchyleń oraz dokonanie na ich podstawie ogólnej oceny,
- analizę przyczynową - polegającą na ustaleniu odpowiednio wyizolowanych czynników, które pociągnęły za sobą określone uprzednio odchylenie oraz stopnie intensywności ich oddziaływania.
W praktyce prace analityczne zbyt często ograniczają się do analizy porównawczej, podejmowana zaś analiza przyczynowa dotyczy jedynie pojedynczych nie zawsze najistotniejszych wskaźników ekonomicznych. Analiza porównawcza jest często zbyt powierzchownym badaniem zjawiska. Analiza przyczynowa jest trudniejszą analizą. Pomocnymi w tej analizie są opracowane tablice powiązań przyczynowo ­skutkowych podstawowych wskaźników ekonomicznych firmy.
Bez względu na przyjęty sposób postępowania badania analityczne muszą być wykonywane etapami10 W literaturze można spotkać bardzo zróżnicowany pogląd co do etapów prac analitycznych. Wyróżnia się w niej od dwu do kilkunastu etapów badania analitycznego. W praktyce natomiast najczęściej badania analityczne dzieli…
… zjawisk gospodarczych oraz pełnej charakterystyki cech tych zjawisk za pomocą liczb. Liczby przedstawiające zjawiska gospodarcze prezentuje się za pomocą szeregów czasowych i tablic. Tablice są lepszą formą przedstawiania zjawisk gospodarczych, gdyż uwzględniają one równocześnie kilka cech tych zjawisk lub kilka zespołów danych wg jednej cechy. Budując układ tablic należy zwrócić uwagę szczególnie na zwięzłość i zrozumiałość w główce i boczku tablicy. Wykorzystywanie wszelkich zestawień i tablic jako konstrukcji prezentacji wyników analizy powinno być na tyle wyważone, umiarkowane, aby nie zagubić, bądź nie zatracić idei analizy.
Forma graficzna jest wyrażeniem zmian w badanym zjawisku i wzajemnych zależności różnych zjawisk za pomocą wykresu. Jest formą ułatwiającą obserwację przebiegu zjawisk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz