Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - istota, elementy, cele

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3801
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - istota, elementy, cele - strona 1 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - istota, elementy, cele - strona 2 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - istota, elementy, cele - strona 3

Fragment notatki:

Dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja Obowiązuje wykład! Maria Sierpińska,  Tomasz Jachna - "Ocena przedsiębiorstwa  według  standardów  światowych" Bednarski,  Duraj - "Analiza  Ekonomiczna  w Przedsiębiorstwie" Gabrusewicz  - "Podstawy  Analizy  Finansowej" Istota analizy ekonomicznej, - Cele i zadania analizy ekonomicznej, - Elementy i przedmiot  analizy  ekonomicznej  (części składowe), - Rodzaje wskaźników  analitycznych  i ich cechy, - Rodzaje analiz ekonomicznych, - Materiały źródłowe i sposoby prezentacji  wyników analizy, - Techniki i etapy badań  analitycznych. - Podstawy teoretyczne  analizy ekonomicznej: 1. Zagadnienia: Analiza bilansu, 2. Analiza rachunku  zysków i strat, 3. Analiza przepływów  pieniężnych, 4. Analiza wskaźnikowa kondycji  przedsiębiorstwa, 5. Analiza sprzedaży, 6. Analiza kosztów, 7. Analiza techniczno-ekonomiczna  przedsiębiorstwa, 8. Analiza zewnętrzna  - analiza otoczenia.  9. Podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej Analiza Finansowa Analiza -  jest to metoda poznania,  polegającą na podziale  złożonych elementów  lub  zjawisk,  na elementy  proste,  badaniu  każdego  z  tych elementów  z osobna, ustalaniu  powiązań między  nimi  a zwłaszcza powiązań przyczynowo-skutkowych.  Jeżeli przedmiotem  są zjawiska  i procesy gospodarcze,  to mówimy wówczas o  analizie  ekonomicznej! Jest to zespół  czynności,  czyli proces - których  celem jest badanie  zjawisk i procesów gospodarczych  poprzez  wyodrębnienie  w  nich elementów  składowych,  dogłębne  ich poznanie  oraz wykrywanie  związków przyczynowo -skutkowych. 1. Analiza to dziedzina  wiedzy,  której przedmiotem  jest poszukiwanie  i doskonalenie  metod i narzędzi  badania  zjawisk  i procesów ekonomicznych  oraz interpretacja  uzyskanych  wyników badań. 2. Analiza to opracowanie diagnostyczne,  zawierające wyniki  przeprowadzonych  badań. Analiza  jako dokument.  3. Trzy podejścia do rozumienia  pojęcia analiza: Cele i zadania analizy ekonomicznej: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa  to analiza działań  przedsiębiorstwa.  Umożliwia ona wykazanie  wzajemnych  związków i  współzależności między  różnymi  obszarami działalności  przedsiębiorstwa,  wykrywanie  trwałych  tendencji  i prawidłowości  między tymi  elementami  oraz wskazywanie  ewentualnych  nieprawidłowości  - ich przyczyn  i skutków. Dotychczasowej, przeszłej  działalności  przedsiębiorstwa  z punktu  widzenie  zasady racjonalności  działania. 1. Ocena i weryfikacja trafności wcześniej  podjętych  decyzji gospodarczych.

(…)

…/kapitał własny
Pożądany poziom tego wskaźnika to od 0,5 do 0,9. Wyższy poziom oznacza poważne zadłużenie.
Poziom zadłużenia rzeczowych aktywów trwałych:
Rzeczowe aktywa trwałe/zobowiązania długoterminowe
W Polsce od 1,5 do 6,0. Zależy od charakteru przedsiębiorstwa.
- Zdolność przedsiębiorstwa do obsługiwania długu:
Obsługa długu I: Zysk brutto + odsetki/raty kapitałowe + odsetki
Wskaźnik ten informuje…
… finansowym. Pożądana wysokość to 1/2.
Zadłużenie kapitału własnego: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitał własny
Określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego.
Zadłużenie długoterminowe: Zobowiązania długoterminowe/kapitał własny
Pożądany poziom tego wskaźnika to od 0,5 do 0,9. Wyższy poziom oznacza poważne zadłużenie.
Poziom zadłużenia rzeczowych aktywów trwałych: Rzeczowe aktywa trwałe/zobowiązania długoterminowe
W Polsce od 1,5 do 6,0. Zależy od charakteru przedsiębiorstwa.
- Zdolność przedsiębiorstwa do obsługiwania długu:
Obsługa długu I: Zysk brutto + odsetki/raty kapitałowe + odsetki
Wskaźnik ten informuje o maksymalnej zdolności przedsiębiorstwa do obsługi kredytów. Wysokość wskaźnika, nie
powinna być mniejsza niż 1.
Obsługa długu II: Zysk netto/raty…
… odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanego,
VI. Postawienie wstępnej hipotezy i sformułowanie modelu badań i przeprowadzenie analizy przyczynowej,
VII. Ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych zakłóceń,
VIII. Ustalenie działań racjonalizujących obiekt badań.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Strona 4
Wykład - 14.05.2012
Analiza Wskaźnikowa:
1. Wskaźniki płynności finansowej:
Płynność finansowa…
…: zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy +
rezerwy krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Wskaźnik ten porównuje się z:
- Wartością z poprzednich okresów,
- Ze wskaźnikami osiąganymi przez inne przedsiębiorstwa,
- Ze standardami.
Jako optymalną wartość przyjmuje się 1,2 do 2,0. Wskaźniki mniejsze niż standardowe świadczą o trudnościach w
terminowym regulowaniu zobowiązań.
Wskaźnik płynności przyspieszonej:
aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne/zobowiązania bieżące
Zapasy: nie zostają uwzględnione w liczniku ułamka, bo mogą być nieaktualne i może istnieć sytuacja z trudnością ich
upłynnienia.
Poziom wskaźnika jest zróżnicowany w zależności od specyfiki branży, do której przynależy dana spółka lub pozycji polityki…
… kierownictwa.
Ze względu na szczegółowość badań:
I. Analiza ogólna - oparta na niewielkiej liczbie wskaźników syntetycznych,
II. Analiza szczegółową - oparta na czynnikach kształtujących dane zjawisko.
Ze względu na formę badań wyróżniamy:
I. Analizę wskaźnikową - dostarcza informacji o poziomie danego zjawiska,
II. Analiza zależnościowa - pozwala na wskazanie czynników wpływających na określone wskaźniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz