Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - firma Expander

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3934
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - firma Expander - strona 1 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - firma Expander - strona 2 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - firma Expander - strona 3

Fragment notatki:

Analiza ekonomiczna na przykładzie firmy "Expander" (nazwa fikcyjna). 19-stronicowa notatka z analizy ekonomicznej - praktyczne zastosowanie. W analizie pojawiają się takie pojęcia jak: bilans, rachunek zysków i strat, dział księgowości, wykaz środków trwałych oraz ich umorzenia, amortyzacja, przychody ze sprzedaży ogółem (netto), koszty według rodzaju, analiza wskaźnikowa, analiza przychodów i kosztów, analiza kosztów w układzie rodzajowym, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, amortyzacja, podsumowanie, analiza majątku i kapitału, należności bieżące, ustalenie wielkości kapitału obrotowego, wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, wskaźniki wypłacalności i struktury bilansu, wskaźniki obrotowości, metodologia liczenia wskaźników do analizy finansowej, wskaźnik szybkiej płynności, wskaźnik bieżącej płynności, rotacja zapasów, rotacja należności, rotacja zobowiązań, wskaźniki struktury kapitałowo - majątkowej, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, ocena rentowności, ocena płynności, ocena wypłacalności i struktury bilansu, stosunek sumy majątku trwałego.

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA
PRZEDSIĘBIORSTWA „EXPANDER”
SPIS TREŚCI
I. WSTĘP
II. ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
III. ANALIZA MAJĄTKU I KAPITAŁU
IV. ANALIZA WSKAŹNIKOWA
I. WSTĘP
1.1. Cel Analizy
Celem głównym Analizy jest ukazanie kondycji finansowej EXPANDER (nazwa fikcyjna), ocena tej kondycji w świetle przeprowadzonej analizy finansowej w latach 1998 - 1999.
Poniższa analiza finansowa ma na celu w szczególności:
Sporządzenie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa EXPANDER w latach 1998 - 1999,
Ocena uzyskanych wyników,
Przedstawienie tej części biznes planu Kredytodawcy.
Podmiotem Analizy jest :
EXPANDER z siedzibą w XXX
(zwane w dalszej części opracowania Przedsiębiorstwem, EXPANDER lub Firmą)
Czasokres - Badanie wykonano w ujęciu rocznym za okresy od 1998 - 1999 r. 1.2. Źródła danych
Analizę przeprowadzono na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Przedsiębiorstwo, obejmującej okres od 1998 r. do 1999 r.
Podstawowymi źródłami danych były :
Bilanse oraz rachunki zysków i strat sporządzone na dzień:
31.12.1999 r.
31.12.1998 r.
Wykaz środków trwałych oraz ich umorzenia
Informacje finansowe sporządzane przez Głównego Księgowego
Informacje ustne z działu księgowości
1.3 Opis niektórych wielkości ekonomicznych
W Analizie uwzględniono m.in. następujące wielkości ekonomiczne:
Przychody ze sprzedaży ogółem (netto)
Za przychód rozumie się wielkość, na którą składają się :
należne kwoty za sprzedane produkty, towary i materiały,
kwoty należne z tytułu operacji finansowych,
pozostałe przychody.
Koszt uzyskania przychodu
Za koszt uzyskania przychodu rozumie się wielkość, na którą składają się :
techniczny koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów,


(…)

… o ponad 34% (ceny bieżące) i o 25% (ceny stałe). Pozostałe przychody operacyjne utrzymywały się na stabilnym poziomie.
Warto nadmienić, iż Firma w latach analizy charakteryzowała się ujemnym wynikiem z działalności finansowej. Koszty finansowe ogółem, w tym głównie odsetki do zapłacenia oraz pozostałe były zawsze wyższe od przychodów finansowych. Skala działalności finansowej EXPANDER jest jednak niewielka…
…/kapitał własny
4.2. Ocena rentowności
Wskaźniki rentowności określają uzyskany przez Przedsiębiorstwo efekt finansowy w stosunku do :
przychodu ze sprzedaży,
zaangażowanego majątku,
kapitału własnego.
Im wyższą mają one wartość, tym wyższa jest efektywność gospodarowania badanego podmiotu.
Wskaźniki rentowności sprzedaży
Analizując wskaźniki rentowności obrotu, daje się dla nich zauważyć nieznaczną tendencję spadkową.
Wskaźniki rentowności sprzedaży netto spadły z 5,57% w roku 1998 do - 4,73% w 1999 roku. Rentowność eksploatacyjna sprzedaży spadła z 11,04% w 1998 do - 8,07% w 1999 r.
W analizowanym okresie 1998 - 1999, zauważalna jest tendencja spadku rentowności, co uwidacznia się najbardziej na poziomie działalności operacyjnej Firmy i jest neutralizowane poprzez mniejsze obciążenia podatkowe…
… kosztów stanowiły największy ciężar dla Firmy oraz jak zmieniały się w czasie. Celem tej analizy jest :
porównanie kosztów poniesionych w badanym okresie,
ocena struktury całkowitych kosztów rodzajowych w okresie,
rozpoznanie czynników powodujących zmiany w dynamice i strukturze całkowitych kosztów rodzajowych.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Jak wynika z analizy kosztów w układzie rodzajowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz