Wykład - Wywłaszczanie nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wywłaszczanie nieruchomości - strona 1 Wykład - Wywłaszczanie nieruchomości - strona 2 Wykład - Wywłaszczanie nieruchomości - strona 3

Fragment notatki:

Wykład XIII
3 czerwca 2013
1. Wywłaszczanie nieruchomości
- Polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności prawa użytkowania
wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości
- może byd dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą byd zrealizowane w inny sposób niż przez
pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te mogą byd nabyte w drodze
umowy
- jest możliwe włącznie w stosunku do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w
planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości dla których wydana została decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Ogranem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej
2. Warunki wywłaszczenia
- wyw. dokonywane na cele publiczne
- wyw. dokonywane jest za słusznym odszkodowaniem
3. Korzystanie przez podmiot władzy publicznej z instytucji wywłaszczenia obwarowane jest
wieloma ograniczeniami
- przesłanki dopuszczalności wywłaszczenia są określone w ustawie i są wyraźnie określone
- obowiązuje zachowanie szczegółowo ustalonej procedury zabezpieczającej przed jakimkolwiek
nadużyciem władzy administracyjnej w toku czynności wywłaszczeniowych
- zastrzeżony został szczególny reżim prawny w razie odstąpienia przez właściwy organ lub podmiot
od realizacji celów, dla których wywłaszczenie nastąpiło
4. Wywłaszczenie może objąd całą nieruchomośd lub jej częśd
- zakres wywłaszczenia jest uzależniony od rodzaju i zakresu celów publicznych, jakie mają byd
zrealizowane na wywłaszczonej nieruchomości
- w wypadku, gdy wywłaszczeniem objęta jest tylko częśd nieruchomości, a właściciel lub użytkownik
wieczysty wykażę, że pozostała częśd nie nada się do prawidłowego wykorzystania na
dotychczasowe cele, może on żądad nabycia tej części w drodze umowy przez SP albo JST na rzecz
której następuje wywłaszczenie
5. Podmioty na rzecz: SP lub JST (gmina, powiat, woj.)
6. Etapy wywłaszczenia:
· rokowania - pomiędzy starostą a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
prowadzone są negocjacje. Mają one doprowadzid do dobrowolnego zbycia nieruchomości w drodze
umowy
· postępowanie wywłaszczeniowe - w przypadku wyw. na rzecz SP wszczęcie postępowania w tej
sprawie następuje z urzędu. W przypadku wywłaszczenia na rzecz JST wszczęcie post. następuje na
wniosek jej organu wykonawczego. Może to nastąpid po upływie 2 miesięcy
· rozprawa administracyjna - prowadzi ją starosta lub upoważniony przez niego pracownik. w jej
trakcie strony mogą składad wyjaśnienia, żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawid dowody na
ich poparcie
· decyzja o wywłaszczeniu -wydaje starosta, określa jaka nieruchomośd i na jakie cele nieruchomośd
zostaje wywłaszczona, także wysokośd odszkodowania
· moment wywłaszczenia - wydanie decyzji nie jest równoznaczne z przejściem nieruchomości na
rzecz podmiotu który wystąpił o wywłaszczenie. Przejście prawa następuje z dniem, w którym
decyzja wyw, się nie uprawomocni - 14 dni
·

(…)

… na
rzecz podmiotu który wystąpił o wywłaszczenie. Przejście prawa następuje z dniem, w którym
decyzja wyw, się nie uprawomocni - 14 dni
· zwrot nieruchomości - jeżeli nieruchomośd nie zostanie wykorzystana na cel określony w decyzji o
wyw. to po upływie 7 lat od wydania decyzji lub po utracie mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poprzedni właściciel lub
uw. może żądad zwrotu
Gospodarka nieruchomościami publicznymi Strona 1
7. Formy odszkodowania
- odpowiednia nieruchomośd zamienna
- zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej
8. Wysokośd odszkodowania może byd określona na podstawie:
a) wartości rynkowej nieruchomości
- uwzględnia rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenia, wyposażenia w urz.
infrastruktury technicznej, stan…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz