Wykład - Oddanie nieruchomości SP w użytkowanie wieczyste

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Oddanie nieruchomości SP w użytkowanie wieczyste - strona 1 Wykład - Oddanie nieruchomości SP w użytkowanie wieczyste - strona 2 Wykład - Oddanie nieruchomości SP w użytkowanie wieczyste - strona 3

Fragment notatki:

Wykład XII
27 maja 2013
16. Oddanie nieruchomości SP w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienie tego prawa na
podstawie umowy
• Wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
• Wymaga wpisu w księdze wieczystej
• Następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej
17. Pojęcie użytkowania wieczystego
Art.. 233 "Kodeksu Cywilnego" zawiera definicję prawa wieczystego
"W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o
oddanie gruntu Skarbu Paostwa w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystad z gruntu
z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim
prawem rozporządzad"
18. Warunki oddania nieruchomości w o użytkowanie wieczyste
• Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym przysługującym wyłącznie gruntom, które są
własnością SP, oraz gruntom stanowiących własnośd JST.
• Użytkowanie wieczyste dotyczy tylko nieruchomości budowlanych lub gruntów, które w planie
zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod budownictwo.
• Nie można ustanowid użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej
• Podmiotem użytkowania wieczystego może byd zarówno osoba fizyczna jak i prawna.
• Nie można byd jednocześnie użytkownikiem wieczystym gruntu oraz jego właścicielem.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorstwo paostwowe będące użytkownikiem wieczystym
gruntu paostwowego przekształcone zostaje w jednoosobową spółkę SP
• Korzystanie z gruntu obejmuje jego posiadanie, pobieranie z niego pożytków i innych
przychodów. Jeżeli umowa nie reguluje zakresu korzystania z gruntu, to zakres ten powinno się
ustalad przy uwzględnieniu tego prawa oraz celu, dla którego instytucja ta została ustanowiona
• Gdy w użytkowanie wieczyste oddany został grunt niezabudowany, wówczas celem tego
oddania jest wzniesienie na tym gruncie stosownych budynków czy innych urządzeo
19. Cechy
- Okres trwania maksymalnie 99 lat, a wyjątkowo, gdy cel gospodarczy nie wymaga oddania
gruntu na taki okres na czas krótszy, ale nie mniej niż 40 lat,
- Obowiązek wnoszenia na rzecz właściciela opłaty za pierwszy rok 25% wartości nieruchomości
oraz kolejnych opłat rocznych o wysokości uzależnionej od wartości rynkowej nieruchomości
np.. 1% nieruchomości na cele mieszkalne, 3% nieruchomości na cele przemysłowe
- Obowiązek zabudowy w określonym terminie lub zagospodarowanie w sposób ustalony w
umowie
- Dziedzicznośd i zbywalnośd
- Może byd obciążone hipoteką lub innym ograniczonym prawem rzeczowym
20. Umowa - warunki
- Jeżeli oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje w celu wzniesienia na gruncie
budynków lub innych urządzeo, umowa powinna określad:
1) Termin rozpoczęcia i zakooczenia robót
2) Rodzaj budynków lub urządzeo oraz obowiązek ich utrzymania w należytym stanie
3) Warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeo w czasie
trwania UW
4) Wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budynki lub urządzenia istniejące na
gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego
21.

(…)


Będących własnością gminy
Będących własnością sp, powiatu lub województwa, po zasięgnięciu opinii odpowiednio
starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu lub zarządu
województwa
- Na wniosek starosty wykonującego zdania administracji rządowej, zarządu powiatu lub
zarządu województwa
8. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleo planu miejscowego
1) Zniesienie…
…) Realizacji przepisów dotyczących przekształceo własnościowych lub likwidacji przedsiębiorstw
paostwowych lub samorządowych
6) Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, linii
kolejowej
7) Wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego
8) Wydzielenia działek gruntów z terenów zamkniętych
9. Wspólny podział nieruchomości…
… nieruchomościami publicznymi Strona 3
działek, a następnie opracowuje się geodezyjny projekt podziału tego obszaru na nowe działki
gruntowe, umożliwiające ich zainwestowanie zgodnie ze wskazaniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
• Uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału są właściciele, użytkownicy wieczyści
oraz samoistni posiadacze nieruchomości objętych scaleniem i podziałem…
…. Instytucja scalenia i podziału poprawia strukturę obszarową gruntów w szczególności
przeznaczonych na cele budowlane
• Procesem tym nie mogą byd objęte nieruchomości, które:
1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele rolne i leśne
2) Zostały objęte postępowaniem scaleniowym na podstawie przepisów ustawy o scaleniu i
wymianie gruntów
4. Koszty gminy:
- Odszkodowanie…
… postępowania, proporcjonalnie do wniesionych powierzchni
nieruchomości, tj. koszty sporządzenia dokumentacji, wyceny nieruchomości
- Opłaty adiacenckie w wysokości do 50% wzrostu wartości (różnicy wartości rynkowej
nieruchomości po scaleniu i podziale i wartości rynkowej nieruchomości przed scaleniem i
podziałem)
6.


-
Podział nieruchomości
Podział może byd dokonany w trybie administracyjnym i sądowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz