Wykład - definicja wywłaszczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja wywłaszczenia - strona 1

Fragment notatki:

WYWŁASZCZENIE - ekspropriacja, instytucja prawa publicznego, służąca realizacji celów publicznych, ale wywołująca skutki przede wszystkim w sferze prawa prywatnego
-jest jedna z wielu form ingerencji państwa w stosunki prawno-rzeczowe, do których obok wywłaszczenia należy zaliczyć m.in. nacjonalizację, konfiskatę i przepadek mienia itp.
-polega na pozbawieniu lub ograniczeniu prawa własności lub innych praw rzeczowych i przeniesieniu ich w drodze jednostronnego aktu władczego organu administracji publicznej z podmiotu legitymującego się tymi prawami zazwyczaj na rzecz SP bądź innej osoby prawa publicznego
-uzasadnieniem W jest cel publiczny -wywłaszczenie jest dopuszczalne w przypadkach wyjątkowych i powinno być poprzedzone działaniami mającymi na celu przejęcie praw do rzeczy na podstawie czynności cywilnoprawnych
-akt prawny: konstytucja
-wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie, wówczas gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem
-organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta)wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej; natomiast postępowanie odwoławcze - wojewoda
-beneficjentami wywłaszczenia co do zasady są SP albo JST
-spod wywłaszczenia zostały wyłączone z mocy ustawy nieruchomości stanowiące własność SP
-nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu
-za szczególny rodzaj wywłaszczenia należy uznać przejęcie do używania nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa w ramach świadczeń rzeczowych w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz