Wykład - Wykonywanie ochrony przyrody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wykonywanie ochrony przyrody - strona 1 Wykład - Wykonywanie ochrony przyrody - strona 2 Wykład - Wykonywanie ochrony przyrody - strona 3

Fragment notatki:

Wykonywanie ochrony przyrody
Niektóre obowiązki ministra środowiska
(1) sporządzenie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z projektem programu działań (zatwierdzany uchwałą RM).
(2) prowadzenie w ramach państwowego monitoringu środowiska monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej, polegającego na:
obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach
ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody, obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000.
prowadzenie centralnego rejestru form ochrony przyrody (fop) - (poza ochroną gatunkową), - zawierającego: datę utworzenia lub ustanowienia fop i nr Dz. U., w którym został ogłoszony akt o utworzeniu lub uznaniu fop;
nazwę, jeżeli istnieje, i określenie fop, rodzaju, typu i podtypu rp oraz rodzaju użytku ekologicznego;
położenie geograficzne i administracyjne fop (obręb ewidencyjny, gmina, powiat, województwo);
powierzchnię oraz formy własności i rodzajów gruntów;
oznaczenie mapy obrazującej przebieg granicy fop i jej otuliny;
opis fop i informację, czy ona lub jej część podlega ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym;
informację o planie ochrony oraz oznaczenie Dz. U., w którym został ogłoszony akt o ustanowieniu tego planu.
(4) określenie (rozporządzenie) wzorów tablic umieszczanych na obrzeżach fop (kształtu, rozmiaru, materiału, z jakiego zostaną wykonane, tła, wielkości i koloru liter w napisach).
Wykonywanie ochrony przyrody
Niektóre obowiązki wojewody
(1) gromadzenie dokumentacji dotyczących zasobów, tworów i składników przyrody, zwłaszcza cennych ze względów naukowych tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków, a także ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych;
(2) prowadzenie rejestru form ochrony przyrody, położonych w całości lub w części na obszarze jego działania (poza pn);
(3) umieszczanie, na obrzeżach lub w pobliżu rp, pk, st. dok. i uż. ekol. tablic informujących o nazwie fop i obowiązujących zakazach, a na obrzeżach ochk. Natura 2000, pp i zp-k tablic informujących o nazwie fop (jeśli sprawuje nadzór nad daną fop);
(4) tworzenie i likwidacja (decyzja admin.) strefy ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów oraz miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gat. chronionych; (5) prowadzenie rejestru strefy ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów oraz miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gat. chronionych;


(…)

… pozbawionych w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.
Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne występujące w pn i strefach ochronnych oraz w rezerwatach przyrody podlegają zasadom odszkodowań wg ustawy Prawo łowieckie.
Odszkodowania za szkody w strefie ochronnej zwierząt łownych pn są pokrywane ze środków pn, w rezerwatach- z budżetu wojewody. Gospodarowanie zasobami przyrody…
… migracyjnych zwierząt;
(3) Stosowanie ochrony krajobrazowej na gruntach użytkowanych gospodarczo w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody;
(4) zakaz wznoszenia w pobliżu morza, jezior, rzek i kanałów obiektów uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do wody (z wyj. służących turystyce i gospodarce wodnej lub rybackiej oraz bezpieczeństwu powszechnemu i obronności kraju);
(5) zakaz wprowadzania…
… lub ich usuwaniem.
Skutki prawne objęcia ochroną gatunkową zwierząt
Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
1) żubry - w uprawach i płodach rolnych lub w gosp. leśnym;
2) wilki i rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
3) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz