Wykład - wycena przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wycena przedsiębiorstw - strona 1 Wykład - wycena przedsiębiorstw - strona 2 Wykład - wycena przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

+
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Dr Piotr Bober
+
Istota wyceny przedsiębiorstwa
WYCENA
w znaczeniu
potocznym
określenie wartości lub ustalenie ceny w
walucie krajowej przede wszystkim
rzeczy, chociaż może się on odnosić
również do wartościowania zdarzeń
zwłaszcza o charakterze gospodarczym.
w literaturze
przedmiotu
ma różną treść i pojemność, co zależy
przede wszystkim od przedmiotu, celu i
zakresu wyceny. Można wyceniać
(wartościować) pracę, zapasy materiałów,
produkcję w toku. Termin o tej samej
nazwie stosuje się również do
przedsiębiorstwa jako całości oraz majątku
rzeczowego i finansowego
przedsiębiorstwa, który ma swoje
odzwierciedlenie w bilansie.
2
+
Istota wyceny przedsiębiorstwa
Cena
transakcyjna
(cena nabycia)
Cena kompromisu
(umowa kupna-sprzedaży)
3
+
Istota wyceny przedsiębiorstwa
Wycena
przedsiębiorstwa
Wycena majątku
przedsiębiorstwa
4
+
Istota wyceny przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo obejmuje:
1.
rzeczowe i finansowe składniki majątku (np. budynki,
budowle, maszyny i urządzenia, gotówkę na rachunkach
bankowych),
2.
pracowników o ściśle określonych kwalifikacjach i
umiejętnościach,
określoną
strukturę
organizacyjną,
reputację na rynku, powiązania z otoczeniem, warunki
kredytowania, sieć dostawców i odbiorców, powiązania
kooperacyjne, system informacji, markę produktów i usług
5
+
Istota wyceny przedsiębiorstwa
„Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej
jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością
rynkową składników majątkowych jednostki lub zorganizowanej jej
części.
Wartość firmy jest elementem aktywów przedsiębiorstwa (wartości
niematerialnych i prawnych) i tym samym w sposób zasadniczy różni
się od pojęcia „wartość przedsiębiorstwa".
6
+
Istota wyceny przedsiębiorstwa
W literaturze przedmiotu dość powszechnie o nazwie wartości
przedsiębiorstwa decyduje nazwa metody, którą zastosowano do
oszacowania jego wartości.
Przyjmując to kryterium, można wyróżnić:

wartość księgową,

wartość odtworzeniową,

wartość likwidacyjną,

wartość ekonomiczną,

wartość rynkową.
7
+
Istota wyceny przedsiębiorstwa
Wartość księgowa
- jest wartością, która wynika z urządzeń księgowych,
zwłaszcza bilansu i ksiąg rachunkowych.
Wartość odtworzeniową
- stanowi sumę nakładów w momencie wyceny, których
poniesienie jest niezbędne do odtworzenia zdolności produkcyjnej
wycenianego przedsiębiorstwa w jego identycznym kształcie.
8
+
Istota wyceny przedsiębiorstwa
Wartość likwidacyjna
- określana jest przez sumę cen upłynnienia składników majątkowych
możliwych do uzyskania po pomniejszeniu o koszty likwidacji.
Wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa,
- nazywana również wartością dochodową stanowi sumę
zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w danym okresie i
zdyskontowanej wartości kwoty końcowej lub wartości rezydualnej. Wartość
ekonomiczna przedsiębiorstwa jest sumą korzyści, które kupujący
przedsiębiorstwo może uzyskać. Dla nabywcy dochód z posiadania
przedsiębiorstwa

(…)

… o współpracy, programy lojalnościowe itp.), akcjonariuszami
(„siła akcjonariatu”, zadowolenie akcjonariuszy) oraz wizerunku i marki

wartości kapitału wewnętrznego (struktura organizacyjna, wydajność procesów,
wdrożone nowe rozwiązania technologiczne, stopień realizacji strategii, przewaga
konkurencyjna, sposób zarządzania zasobami w firmie)

wartości zasobów ludzkich (kreatywność pracowników, wydajność…
…, wyrobów gotowych i towarów;
3.
wierzytelności bezsporne i zarazem windykowalne oraz wierzytelności przysługujące
wspólnikowi od spółki, a także weksel własny in blanco z poręczeniem wekslowym;
4.
inne prawa majątkowe a między innymi: prawa patentowe, licencje, prawa do znaku
towarowego, wynalazki i wzory użytkowe z potwierdzoną zdolnością patentową i
wykazane w §stosownym rejestrze, know-how w zakresie…
… majątku
przedsiębiorstwa, prezentacji w bilansie udziałów w innych podmiotach
gospodarczych, kontroli kapitału własnego i jego zaangażowania.
18
+
Przesłanki, zakres i funkcje wyceny
Zadania wyceny można odczytywać w sposób syntetyczny poprzez
korzyści, których przysparza ona stronom różnorodnych transakcji
handlowych. Korzyści, jakie wycena może przysporzyć sprzedawcy
przedsiębiorstwa, mogą wynikać z:
1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz