Wykład - władze lokalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - władze lokalne - strona 1 Wykład - władze lokalne - strona 2 Wykład - władze lokalne - strona 3

Fragment notatki:

9. System władzy lokalnej
I Podstawowe cechy samorządu terytorialnego:
1) Samodzielność- niezależność od administracji rządowej
- nie jest absolutna, ale może być ograniczana tylko na podstawie ustawy. - gwarantowana konstytucyjnie
2) powierzenie samorządowi wyłączności w realizowaniu określonych zadań (tzw. zadania własne)
3) nadanie samorządowi odrębnej struktury organizacyjnej
4) Nadanie jednostkom samorządu (gminom, powiatom i województwom) osobowości prawnej (gwarantowana konstytucyjnie) i 5) przyznanie im prawa własności lokalnych składników majątku publicznego (mienie komunalne, powiatu, samorządu wojewódzkiego)- gwarantowane konstytucyjnie. 6) zapewnienie samodzielności budżetowo- finansowej
7) ograniczenie ingerencji władzy centralnej tylko do procedur nadzorczych
8) zapewnienie sądowej ochrony praw i interesów podmiotów samorządowych II Trójszczeblowość:
1) Gmina:
a) jedyna zapisana w konstytucji:
„Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. b) Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa”
- zatem inne jednostki mogą, ale nie muszą być ustalone w ustawie. = zatem ustrój władzy lokalnej musi być oparty na istnieniu gmin i gmina musi mieć zapewnioną pozycję podstawowej jednostki samorządu
c) z mocy prawa mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową. d) organy:
- rada gminy (miasta)
(nie ma zarządu gminy- ale w mieście powiatowym jest rada miasta, pełniąca funkcje rady powiatu)
- wójt (gminy wiejskie), burmistrz (gminy miejskie) lub prezydent miasta (miasta liczące ponad 100 000 mieszkańców, które nie są odrębnym powiatem)
- 2489 gmin. 2) Powiat- wprowadzony 1 I 99
a) składa się z graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski) lub obejmuje obszar miasta na prawach powiatu (powiat grodzki)
- powiat grodzki- z mocy prawa miasto 100-tysięczne + miasta, które przed wejściem w życie reformy były miastami wojewódzkimi. b) tworzenie, określanie terytorium- dokonywane w drodze rozporządzenia RM
c) istnieje 315 powiatów ziemskich i 65 grodzkich. d) organy:
- rada powiatu
- zarząd powiatu na czele ze starostą e) Miasto na prawach powiatu:
Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:
- rada miasta,
- zarząd miasta.
- Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.
- Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.


(…)

…, a w szczególności przygotowuje uchwały rady, wykonuje budżet o inne uchwały, gospodaruje mieniem komunalnym, zatrudnia i zwalnia kierowników lokalnych jednostek organizacyjnych, wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej
- może wydawać lokalne przepisy prawne, w tym przepisy porządkowe - w ramach gmin może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa kierowane przez zebranie wiejskie i sołtysa…
… komendanci uzupełnień
  2)  Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
  3)  Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych
  4)  Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar
  5)  Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych
  6)  Dyrektorzy…
… nieobsadzone.
6) System wyłaniania zwycięzców
a) W gminie liczącej do 20.000 mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów- wchodzą kolejni z największym wynikiem. => system większości względnej- głosuje się na osoby. - jak równa liczba głosów 2 kandydatów z 1 listy- wchodzi ten, co jest wyżej na liście
- jak równa liczba kandydatów z róznych list…

- nastepny z listy- jeśli system proporcjonalny 10) Kadencja rady (sejmiku) wynosi 4 lata od dnia wyborów; ulega skróceniu w razie:
- odwołania w referendum lokalnym
- rozwiązania jej przez Sejm za rażące naruszenia ustaw lub konstytucji- na wniosek premiera. - w razie niedokonania wyboru zarządu w wymaganym przez prawo terminie. (patrz następny punkt)
V Wybory do organów wykonawczych
1) Rada (sejmik…
… w podejmowaniu rozstrzygnięć jest referendum lokalne:
1) Konstytucja:
Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.
2) Zakres przedmiotowy:
a) Mieszkańcy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę…
… regionalnych zarządów gospodarki wodnej
  7)  Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,
  8)  Dyrektorzy urzędów morskich
  9) Dyrektorzy urzędów statystycznych
  10) Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej
  11) Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej,
  12) Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego
13) państwowi inspektorzy sanitarni
  14…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz