Wykład V- teoria optymalnych obszarów walutowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład V- teoria optymalnych obszarów walutowych - strona 1 Wykład V- teoria optymalnych obszarów walutowych - strona 2 Wykład V- teoria optymalnych obszarów walutowych - strona 3

Fragment notatki:


Teoria optymalnych obszarów walutowych Teoria Mundella
Założenia
2 kraje
pełne zatrudnienie
równowaga bilansu płatniczego sztywność płac i cen w dół w krótkim okresie Analiza skutków szoków popytowych Dwa przypadki:
gdy oba kraje posługują się różną walutą, gdy posługują się wspólną walutą Wzrasta popyt na dobra kraju A Następuje spadek popytu na dobra kraju B
presja inflacyjna w kraju A oraz wzrost bezrobocia w kraju B
Gdy kraje posługują się różnymi walutami mogą nastąpić zmiany kursu walutowego i korekty względnych cen
Gdy kraje posługują się tą samą walutą Ekspansywna polityka pieniężna w kraju B powoduje wzrost presji inflacyjnej w kraju A
Pogorszenie terms of trade kraju A na korzyść kraju B
Niwelowanie skutków szoku popytowego za pomocą innych mechanizmów niż KW- przepływy siły roboczej Modyfikacja założeń teorii Uchylenie założenia o sztywności cen i płac nowe instrumenty dostosowawcze
Elastyczność rynku pracy
Wnioski z teorii Mundella
Jeżeli kraje cechujące się sztywnością cen chcą się posługiwać wspólną walutą musi istnieć mobilność siły roboczej
Teoria McKinnona
Porównanie skuteczności dwóch narzędzi przywracania równowagi zewnętrznej zależności od stopnia otwarcia gospodarki : płynnego kursu walutowego wewnętrznej polityki fiskalnej i monetarnej Stopień otwarcia gospodarki - stosunek dóbr wymienialnych do niewymienialnych w produkcji i konsumpcji w danej gospodarce Założenia:
dwie gospodarki o różnym stopniu otwarcia brak mobilności czynników produkcji Gospodarka otwarta Płynny kursu walutowy jako narzędzie utrzymywania równowagi zewnętrznej Wzrasta popyt na dobra handlowe deficyt bilansu obrotów bieżących
dewaluacja wzrost cen towarów importowanych względem dóbr niehandlowych wzrost podaży dóbr wymienialnych oraz wzrost popytu na dobra niewymienialne przywrócenie równowagi bilansu obrotów bieżących ale ceny dóbr handlowych wzrastają na stałe Przywrócenia równowagi zewnętrznej przez zastosowanie restrykcyjnej polityki fiskalnej Wpływ na poziom zatrudnienia???
Przewaga efektu poprawy bilansu handlowego nad efektem redukcji zatrudnienia jest wprost proporcjonalna do stopnia otwartości gospodarki Gospodarka zamknięta
Wzrasta popyt na dobra handlowe deficyt bilansu obrotów bieżących
Dewaluacja wzrost cen towarów importowanych względem dóbr niehandlowych wzrost podaży dóbr wymienialnych oraz wzrost popytu na dobra niewymienialne przywrócenie równowagi bilansu obrotów bieżących


(…)

… stóp inflacji na podstawie P. De Grauwe, Economics of monetary union, Oxford University Press, Oxford 2003, Model Barro-Gordona Analiza kształtowania się wiarygodności polityki monetarnej po zawarciu unii walutowej
Racjonalne oczekiwania inflacyjne
U-Un=α(Лe-Л) Różne preferencje władz monetarnych odnośnie do restrykcyjności polityki pieniężnej W jednym z krajów władza monetarna nie jest wiarygodna nie wywiązuje się z oznajmionego celu inflacji Założenie racjonalnych oczekiwań inflacyjnych wzrost cen w gospodarce Utworzenie unii walutowej istnieje tylko jeden poziom inflacji wyznaczony przez ponadnarodową władzę monetarną Wnioski Zawarcie unii walutowej może wpłynąć na wiarygodność polityki monetarnej, a zarazem na poprawę sytuacji gospodarczej kraju, który uprzednio prowadził mało efektywną politykę…
… jako kryterium optymalizacyjne
Wpływ integracji gospodarczej na asymetrię szoków Teoria endogeniczności optymalnych obszarów walutowych Wpływ integracji handlu na podatność gospodarek na działanie szoków asymetrycznych Kraje, które nie spełniają kryteriów OOW ex ante mogą je spełnić ex post
Potwierdzenie empiryczne Bayoumi i Eichengreen (1996), Frankel i Rose (1996)
Nie można opierać oceny spełnienia kryteriów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz