Euro jako waluta międzynarodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Euro jako waluta międzynarodowa - strona 1 Euro jako waluta międzynarodowa - strona 2 Euro jako waluta międzynarodowa - strona 3

Fragment notatki:


Euro jako waluta międzynarodowa Korzyści z pieniądza międzynarodowego: 1. Dochód z emisji pieniądza jako podatek: - wytworzenie pieniądza bez kosztów - obciążenie rezydentów kontra nie-rezydentów - CA+KA=deltaRD - szacunki: 100mld euro poza strefą euro (EBC), 450 mld $ poza USA (SRF), cyzlii ok. 3% PKB, akumulacja rozciągnięta w czasie 2. Narzucenie waluty w transakcjach handlowych - redukcja kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego. 3. Akumulacja długu zagranicznego.
Umocnienie stabilności politycznej: 1. Cele polityczne, instrumenty ekonomiczne - euro jako symbol współpracy, zabezpiecza przed konfliktami.
Korzyści i koszty z utworzenia Unii Monetarnej: 1. Główna korzyść - mikroekonomiczne korzyści związane ze wzrostem efektywności. 2. Główny koszt - utrata kontroli nad polityką makroekonomiczną - stabilność makroekonomiczna.
Obszar walutowy - definicja - Obejmuje regiony lub kraje: 1. W których funkcjonuje jedna waluta (unia monetarne) lub różne waluty, ale o sztywnych kursach wymiennych względem siebie. 2. Przy jednoczesnym braku jakichkolwiek ograniczeń wpływających na wzajemną wymianę tych walut oraz. 3. Płynnym kursie względem walut innych państw.
Wielkość obszaru walutowego: Klasyczne kryteria optymalności obszaru walutowego: 1. Mundell - mobilność czynników produkcji. 2. Kenen - dywersyfikacja struktury produkcji i jej podobieństwo do struktury produkcji innych członków obszaru walutowego. 3. McKinnon - stopień otwarcia gospodarki - im większy tym lepiej.
Korzyści integracji monetarnej: 1. Korzyści bezpośrednie: - redukcja kosztów transakcyjnych(związanych z zawieraniem transakcji: finansowe, administracyjne) - redukcja niepewności kursowej (część premii za ryzyko odzwierciedla ryzyko kursowe) - wzrost stabilności makroekonomicznej ( reputacja antyinflacyjna, koszty obsługi długu, podatność na ataki spekulacyjne) 2. Korzyści pośrednie: - nasilenie wymiany handlowej - wzrost inwestycji i integracja finansowa 3. Efekt - większy PKB per capita i dobrobyt.
Koszty integracji monetarnej: 1. Koszty długookresowe: - utrata nominalnego kursu walutowego (jako mechanizmu dostosowawczego) - brak autonomicznej polityki pieniężnej 2. Koszty średniookresowe: - procesy cenowe (kurs konwersji, wzrost płac, boom kredytowy, ceny nieruchomości) - zróżnicowanie inflacji i efekty procyklicne w sferze realnej 3. Koszty krótkookresowe: - koszty techniczne i organizacyjne - efekt zaokrąglenia cen
Korzyści i koszty wspólnej waluty: Kryteria integracji monetarnej (czy kraje tworzą OOW?): 1. Teoria OOW: - mobilność czynników produkcji - Mundell - dywersyfikacja produkcji i podobieństwo struktury - Kenen - stopień otwarcia gospodarki - McKinnon - kryteria polityczne 2. Traktat z Maastricht - konwergencja nominalna: - stabilność cen - stabilna sytuacja finansów publicznych

(…)

… - trwały charakter konwergencji
Logika teorii OOW: Strefa euro a kryteria OOW: Trzy grupy warunków - Traktat o funkcjonowaniu UE (dawniej Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej) - art. 140 oraz Protokoły 12 i 13: 1. Zgodność ustawodawstwa krajowego z traktatem oraz Statutem ESBC. 2. Kryteria konwergencji nominalnej. 3. Dodatkowe warunki - wyniki integracji rynków, sytuację i rozwój równowagi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz