HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY - strona 1 HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY - strona 2 HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY - strona 3

Fragment notatki:


1 160 HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY Makroekonomia gospodarki otwartej: analiza gospodarki w której istotne są transakcje z  zagranicą. Obecnie praktycznie wszystkie gospodarki są w pewnym stopniu  otwarte. Otwarcie gospodarki moŜe dotyczyć wszystkich kategorii ekonomicznych:  towaru, siły roboczej, usług i wiedzy, kapitału. Kurs walutowy: ilość waluty zagranicznej jaką moŜna nabyć za jednostkę waluty  krajowej. Kurs ustalany jest na rynku walutowym czyli kaŜdym rynku  międzynarodowym, na którym jedna waluta moŜe zostać wymieniona na inną.  Rynek walutowy:  największy z rynków finansowych obroty:  FOREX – 3,2  bln USD dziennie NYSE - 87,1 mld USD dziennie GPW – 2,1 mld USD rocznie.  Tylko 5% to transakcje rzeczywiste. 161 HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY Zapis kursów walutowych: 0.33$/zł:   metoda brytyjska zapisu kursu,  3 zł/USD: metoda europejska zapisu kursu.  Metoda europejska – zapis prosty, brytyjska – zapis odwrotny.  Aprecjacja waluty to sytuacja gdy kurs rośnie, deprecjacja gdy spada. Uwaga na sposób  zapisu !  Rewaluacja/dewaluacja waluty – administracyjna zmiana kursu 2 162 HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY Systemy kursowe walut (zespoły warunków wpływających na kurs walutowy): system kursów stałych (sztywnych): stabilizacja wahań poprzez interwencje BC systemy kursów administrowanych: według reguł  lub dyskrecjonalnie system kursów zmiennych: swobodne kształtowanie kursu przez rynek W większości krajów funkcjonuje forma płynnych kursów walutowych, gdzie o  poziomie kursu decyduje rynek, choć spotykane są równieŜ inne mechanizmy ustalania  kursów. 163 HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY Przykładowe systemy kursowe: • całkowita dolaryzacja (full dollarization); • kurs sztywny (currency board)  • kurs stały (fixed-but-adjustable exchange rate) • kurs pełzający (crawling peg) • system pełzającego pasma (crawling band) • system suwającego się pasma (sliding band) • system kursu płynnego w paśmie (floating within the band) • brudna postać kursu płynnego (dirty float) • czysta postać kursu płynnego (free float) 3 164 HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY Polska:  01.01.1990 – wymienialność wewnętrzna, 9 500 zł/USD; 17.05.1991 – dewaluacja do 11 500 zł/USD 14.10.1991 – crawling peg (kurs pełzający) początkowo 1.8% miesięcznie niespodziewane dewaluacje: 26.02.1992 (10.7%), 27.08.1993 (7.4%) 1992 – sprzedaŜ bonów skarbowych inwestorom zagranicznym 1993 – swobodny transfer zysków od maja 1995 – kurs wobec koszyka pięciu głównych walut z dopuszczalnym pasmem 

(…)

… – kurs wobec koszyka pięciu głównych walut z dopuszczalnym pasmem
wahań
od 12 kwietnia 2000 upłynnienie kursu
164
HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY
1870-1914: system waluty złotej, stałe parytety i kursy wymiany.
1914-1939: Po I wojnie światowej większość krajów zrezygnowała z wymienialności
na złoto (poza USA). Anglia, Francja, Włochy przyjęły system sztabowo-złoty,
pozostałe kraje system dewizowo…
… wytworzenia jest niŜszy.
NiezaleŜnie od róŜnic w kosztach bezwzględnych zawsze istnieje pewien poziom kursu
walutowego przy którym dowolny kraj moŜe produkować przynajmniej jedno
dobro taniej niŜ inne kraje przy załoŜeniu Ŝe ceny wszystkich dóbr są wyraŜone w
tej samej walucie.
T.k.k. została stworzona przez Ricardo jeszcze w XVIII wieku przy załoŜeniu
doskonałej mobilności kapitału i braku mobilności pracy…
… okresie protekcjonizm osłabia konkurencyjność
międzynarodową firm.
171
Dumping: gdy ceny w eksporcie są niŜsze niŜ krańcowe koszty eksportu
6
HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY
Mundell 1961 – teoria optymalnych obszarów walutowych: ta sama waluta lub sztywny
kurs celowe gdy podobna polityka, mobilność czynników produkcji, struktura
instytucjonalna gospodarek;
korzyści: redukcja kosztów transakcyjnych i ryzyka, redukcja niezbędnych rezerw
walutowych, sprzyja wzrostowi handlu;
koszty: utrata autonomii, brak moŜliwości korygowania konkurencyjności poprzez
dewaluację
Euro jest przykładem realizacji koncepcji OOW. Kraje wchodzące do strefy euro muszą
mieć zbliŜone poziomy rozwoju gospodarczego i sposoby funkcjonowania
gospodarek: kryteria konwergencji.
172
Warunki wejścia do strefy Euro:
Kryteria…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz