Wykład - tworzenie się Beneluksu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - tworzenie się Beneluksu - strona 1 Wykład - tworzenie się Beneluksu - strona 2

Fragment notatki:

Tworzenie się beneluksu
Działania integracyjne Belgii, Holandii i Luksemburga zostały zapoczątko­wane jeszcze w latach międzywojennych. Już w 1921 r. podpisano w Bruk­seli traktat o utworzeniu Belgijsko-Luksemburskiej Unii Ekonomicznej, który wszedł w życie w rok później. Podczas II w. ś. znajdujące się na emigracji w Londynie rządy tych państw podjęły działania zmierzające do zjednoczenia ekonomicznego. Pierwszym krokiem w tym kierunku było pod­pisanie 21 października 1943 r. prowizorycznego układu walutowego, który przygotowali Belg Spaak, Holender Kleffen i Luksemburczyk Joseph Bech. Strony układu zobowiązywały się do koordynacji przedsię­wzięć walutowych oraz do wspólnej polityki wobec państw trzecich na forum organizacji międzynarodowych.
W dniu 5 września 1944 r. rządy Belgii, Holandii i Luksemburga podpi­sały w Londynie konwencję o zniesieniu ceł we wzajemnych obrotach i ustano­wieniu wspólnej taryfy celnej wobec państw trzecich. Konwencja przewidziała powołanie trzech wspólnych organów: Administracyjnej Rady Celnej, Rady Układów Handlowych i Rady Unii Ekonomicznej. Realizacja unii celnej miała nastąpić po wyzwoleniu tych trzech krajów spod okupacji niemieckiej, lecz duże różnice w powojennym stanie integrujących się gospodarek tych trzech państw utrudniły jej realizację. Zwłaszcza Holandia potrzebowała więcej czasu na osiągnięcie równowagi ekonomicznej ze względu na największe zniszczenia wojenne. Przyjęta w Londynie konwencja wraz z uzupełniającym ją protokołem z 1947r weszły w życie l stycznia 1948r. W Brukseli utworzono mię­dzypaństwowy Sekretariat Generalny do obsługi wspólnych przedsięwzięć Belgii, Holandii i Luksemburga.
W 1948r zniesiono cła w obrocie między krajami Beneluksu, a z dniem l stycznia 1949r ustanowiono wspólną zewnętrzną taryfę celną, jako pierw­szy krok ku tworzeniu szerszej integracji gospodarczej. 15 10 1949r państwa Beneluksu podpisały wstępny układ w sprawie utworzenia unii gospodarczej rozpoczynający okres przejściowy do pełnej unii. Podjęły wysiłki w zakresie zacieśniania współpracy handlowej i monetarnej oraz nad ujedno­liceniem ich ustawodawstwa.
24 lipca 1953r Belgia, Holandia i Luksemburg podpisały protokół w sprawie przyspieszenia procesu koordynacji polityki gospodarczej i socjalnej oraz rozwinęły działania ujednolicające politykę handlową i finansową. W lip­cu 1955r utworzono Międzyparlamentarną Konsultatywną Radę Beneluksu złożoną z delegatów parlamentów państw członkowskich. Parlamenty Belgii i Holandii delegowały do Rady po 21 przedstawicieli, parlament Luksemburga-7. Rada rozpoczęła rozpatrywanie problemów zjednoczeniowych Beneluksu. Przygotowała zalecenia dla państw członkowskich w sprawach funkcjonowania unii ekonomicznej, wspólnego prawa, polityki zagranicznej, kultury oraz poli­tyki rolnej. Od 1956r państwa Beneluksu zaczęły zawierać wspólne umowy

(…)

… umowy handlowe i rozwinęły działania wokół rozwoju wspólnej polityki rolnej. Stały się swoistym poligonem doświadczalnym i promotorem idei wspólnotowych w zachodniej części Europy.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz