Wykład - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład -  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - strona 1 Wykład -  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - strona 2 Wykład -  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - strona 3

Fragment notatki:

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Podstawowe pojęcia dotyczące systemów zarządzania
Do podstawowych pojęć z zakresu systemów zarządzania można zaliczyć m.in.:
zarządzanie, funkcje zarządzania, system, organizacja, organizacji, zasoby organizacji,
inspekcja, monitorowanie, audit, przegląd.
Zarządzanie jest obecnie popularną dziedziną wiedzy i praktyki, która jest definiowana
na wiele różnych sposobów, a wśród licznych definicji zarządzania można wymienić m.in.:
 Zarządzanie (wg J. Penca) jest to działalność kierownicza, która polega na podejmowaniu
decyzji oraz sterowaniu zasobami, procesami i informacjami w organizacjach w
istniejących warunkach zewnętrznych jej działania (np. prawnych, społecznych,
ekonomicznych) w celu osiągnięcia optymalnych efektów w sposób jak najbardziej
sprawny, wydajny i oszczędny.
 Zarządzanie (wg L. Habera) jest to formą praktycznej działalności, która jest związana z
podejmowaniem decyzji dotyczących jak najlepszego wykorzystania posiadanych
zasobów ludzkich, rzeczowych, kapitałowych i informacyjnych w celu realizacji
założonych zadań.
 Zarządzanie (wg H. Bienioka) uczy jak planować, organizować, motywować i
kontrolować swoje działania oraz działania innych ludzi tak, aby uruchomić w ludziach
wszystkie wyzwania i siły dla wspólnego dobra.
Funkcje zarządzania są to powiązane ze sobą logicznie grupy czynności, które
powinny być wykonywane w sposób ciągły przez każdego kierownika lub menedżera.
Obecnie wyróżnia się najczęściej cztery podstawowe funkcje zarządzania:
 planowanie to wyznaczanie ogólnych kierunków działania oraz szczegółowych celów i
zadań do wykonania;
 organizowanie to dobór i koordynacja odpowiednich sił i środków do realizacji
określonych celów i zadań;
 motywowanie to pobudzanie pozytywnego nastawienia ludzi do realizacji określonych
celów i zadań;
 kontrola to porównanie rzeczywistego przebiegu realizacji działań z przyjętymi wstępnie
założeniami.
Cechy zarządzania są to podstawowe zasady charakteryzujące proces zarządzania,
wśród których można wyróżnić przede wszystkim następujące:
 zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, jego celem jest takie współdziałanie wielu
osób, które pozwala zneutralizować słabości oraz maksymalnie wykorzystywać talenty i
silne strony uczestników;
 zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze, musi uwzględniać uznawane przez daną
społeczność normy właściwego zachowania;
 zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań,
jednoczących wszystkich uczestników organizacji, a wartości i cele powinny prowadzić
do emocjonalnego zaangażowania się uczestników;
 zarządzanie powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia się,
czyli do adaptacji do zmiennych warunków oraz stałego doskonalenia się uczestników;
 zarządzanie wymaga komunikowania się, czyli obiegu informacji wewnątrz organizacji
oraz wymiany informacji z otoczeniem;
 zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników, pozwalających stale i

(…)


systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy rozumie się często ogół działań
dotyczących problematyki poprawy stanu BHP. Z tej przyczyny wynikła pilna potrzeba
opracowania ujednoliconych wymagań dla potrzeb wdrażania i oceny systemów zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy.
3
W naszym kraju zostały wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny polskie normy
serii PN-N-18000, które bezpośrednio…
… człowieka w środowisku pracy, np. znowelizowany dział dziesiąty Kodeksu pracy
oraz ustawy i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. służby
bezpieczeństwa i higieny pracy, służby medycyny pracy, oceny ryzyka zawodowego i
informowania pracowników o ryzyku zawodowym.
Wymagania ekonomiczne wynikają dostosowywania się polskiej gospodarki do realiów
gospodarki rynkowej, w której istotną rolę będzie spełniać coraz częściej ekonomiczna
analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. zróżnicowana składka na ubezpieczenie
społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, analiza dotycząca kosztów i
strat wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dlatego skuteczność działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia…
… związanych ze znaczącymi zagrożeniami,
Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie.
Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze, w tym:
Monitorowanie,
Badanie wypadów przy pracy i chorób zawodowych,
Auditowanie,
Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
Przegląd wykonywany przez najwyższe kierownictwo oraz ciągłe doskonalenie.
Podstawowe wymagania…
… dotyczące systemów zarządzania BHP można sformułować
również w taki sposób, aby wyróżnić charakterystyczne obszary problemowe, które są
niezbędne dla skutecznego wdrożenia i funkcjonowania systemu w organizacji, np.:
dostosowanie struktury organizacyjnej do struktury funkcjonalnej systemu,
opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy,
opracowanie dokumentacji systemu, w tym procedury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz