Wykład - system Rosji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - system Rosji - strona 1 Wykład - system Rosji - strona 2 Wykład - system Rosji - strona 3

Fragment notatki:

ROSJA
Federacja Rosyjska = Rosja (synonimy)
Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka - powstała w 1990r.
Grudzień 1991 - Związek Radziecki przestaje istnieć
1988 - pierwsza republika - Estonia - ogłasza niepodległość, po niej zrobiły to Litwa i Łotwa
1991 - niezależny byt państwa rosyjskiego, rozwiązanie Związku Radzieckiego. Republiki: rosyjska, ukraińska, białoruska podpisały układ o rozwiązaniu
Zostaje powołana Wspólnota Niepodległych Państw Jest to organizacja międzynarodowa
PRAWO KONSTYTUCYJNE W ROSJI:
1721 - ogłoszenie cara imperatorem wszechrusi . Wówczas to posiadał on pełnię władz a inne organy pełniły jedynie funkcje doradcze
Akty konstytucyjne:
lata 60 - 90 XIX wieku - caryca Katarzyna II
Na fali ruchu intelektualnego projektowała przyjęcie aktu spisanych reguł funkcjonowania państwa.
Nie wynikało to z jej ambicji.
Ograniczyło się to jedynie sfery listów i projektów
1815 - kongres wiedeński
Car Aleksander I podjął próby nadania Rosji konstytucji
Nadano rosyjskie konstytucje dwóm prowincjom:
Królestwu Polskiemu
Finlandii
1864
Uwłaszczenie chłopów dekretem carskim
Powołanie ziemstw - organy samorządu terytorialnego o ograniczonych kompetencjach, nie mogące umniejszać kompetencji administracji państwowej a także zgromadzeń szlacheckich
Kompetencje ziemstw:
Budowa dróg
Sprawy oświatowe
Wybór sędziów najniższego szczebla
Ziemstwa wpłynęły na rozwój kultury politycznej, była to kuźnia elit krytykujących cara.
Zgromadzenie Szlacheckie
Nie przekształciły się, jak to bywało w wielu krajach, w organy przedstawicielskie na skalę kraju.
Zamęt w zakresie źródeł prawa - brak jasnej hierarchii i reguł
I konstytucja - 1905 - 1906
Za Mikołaja II 1905 - manifest wydany przez cara, nie nazywał siebie konstytucją
1906 - nadanie regulaminów izbom parlamentu
Bez zmian wciąż pozostaje zasada wszechwładności cara
Car sprawuje władzę ustawodawczą w łączności z izbami parlamentarnymi
Izby:
Duma Państwowa
Wybory powszechne z ograniczeniami na płeć i majątek
Wybory pośrednie - przez elektorów
Rada Państwa
W połowie nominowana przez cara
Druga połowa była wybierana przez środowiska zawodowe i zgromadzenie szlacheckie


(…)


Uchwala i zmienia konstytucję
Decyduje o zawarciu przez Rosję Radziecką traktatów pokojowych
Organ bardzo wieloosobowy, brak charakteru operatywnego
Quasi - parlament Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy
Organ operacyjne najwyższy
Na podstawie konstytucji organ ten:
Jest najwyższym organem ustawodawczym, zarządzającym i kontrolnym państwa
Rząd - Rada Komisarzy Ludowych
Od 1946 roku - Rada Ministrów
Włodzimierz Lenin - na czele Rady Komisarzy Ludowych.
Uznał on, że konstytucjonalizm rosyjski musi odrzucić trójpodział władzy, władza musi być jednolita i stąd Rada Komisarzy Ludowych posiada funkcje organu ustawodawczego i wykonawczego)
1922 - umowa związkowa na mocy której powstał ZSRR o charakterze federacyjnym
1924 - konstytucja
Składała się z 2 części:
Struktury władz
Zasady funkcjonowania…
… są poddane władzom centralnym
Struktura władz:
2 Izby Rady Najwyższej:
Rada Związku Wybierana przez wszystkich obywateli, 1 delegat na 300 000 osób
Rada Narodowości
Przedstawiciele poszczególnych narodowości części składowych ZSRR.
Reprezentacja proporcjonalna względem liczby ludności
Konstytucja miała na celu przeformowanie organów centralnych na potrzeby federalizmu
1936 - konstytucja stalinowska
Zniosła…
… reżimu
Głasnost - jawność: faktów historycznych, systemu politycznego i gospodarczego
Reguły konstytucji z 1977:
Państwo radzieckie przestrzega praw i wolności jednostki zagwarantowanych w umowach politycznych
Klauzula, że nie można z praw i wolności korzystać, jeżeli będą szkodliwe dla państwa.
1990 - reforma
Konstytucjonalizacja roli Sekretarza Generalnego --> prezydent Rosji wybierany na 5…

1907 - obalenie caratu
Powołano konstytuantę - miała pracować nad nową konstytucją
Nie doszło jednak do stworzenia konstytucji, ponieważ bolszewicy rozpędzili konstytuantę
1918 - Konstytucja Państwa Radzieckiego
Uchwalona przez bolszewików
Od tej pory można mówić o konstytucjonalizmie
Hegemoniczna rola Partii Komunistycznej
W radach nie było żadnej swobody. Władza miała charakter: z góry na dół.
1917…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz