system Rosji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system Rosji - wykład - strona 1 system Rosji - wykład - strona 2 system Rosji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

17.12.2009
Systemy Rosja cz. 2
Równocześnie z wyborami parlamentarnymi odbyły się referendum konstytucyjne. Rosjanie głosowali nad projektem przygotowanym przez zgromadzenie konstytucyjne w administracji Borysa Jelcyna. Spór między parlamentem, który chciała ograniczyć kompetencje prezydenta, a w skrajnych przypadkach nawet znieść funkcję prezydenta i zastąpić ją instytucją analogiczną w postaci Przewodniczącego Rady Najwyższej. Tę batalię wygrał prezydent. Cynicznie nazywa się tą konstytucję i sposób jej przyjęcia jako „czołgowa procedurę ustawodawczą, którą Jelcyn zastosował” → rozjechał czołgami swoich przeciwników zgromadzonych w parlamencie. Rosjanie głosowali tylko nad jego projektem. Konstytucja federacji Rosyjskiej jest zwięzła, liczy 147 art. i z jurydycznego punktu widzenia nie różni się od innych konstytucji europejskich. Rozdział 1 zawiera: podstawy ustroju konstytucyjnego, Federacja Rosyjska jest państwem federalnym, składającym się z podmiotów federacji, zasady dotyczące suwerenności, pluralizmu politycznego, wielonarodowy Lud Federacji Rosyjskiej= suweren (istotne sformułowanie, bowiem Rosjanie stanowią tylko część liczby mieszkańców Federacji. Rosja to kraj wielonarodowy co ma wyraz w konstytucji i w systemie federalnym) Po raz pierwszy w konstytucji zawarto rozdział dotyczący praw człowieka i obywatela. W porównaniu do konstytucji z okresu socjalizmu, w tym rozdziale nie skupiamy się tylko na prawach socjalnych, ale też na godności człowieka, praw człowieka do nietykalności, nienaruszalności życia prywatnego, mieszkania, wolności słowa → idee, których w ZSRR nie było i w nowo tworzącym się państwie próbowano wprowadzić. ZRÓDŁA PRAWA W ROSJI:
Hierarchia aktów normatywnych:
Ratyfikowane umowy międzynarodowe
Konstytucja
(zasada konstytucjonalizmu)
Federalne Ustawy Konstytucyjnego (Podobne do Ustaw Organicznych we Francji, mają moc wyższą niż zwykła ustawa, są stosowane w wyjątkowych okolicznościach dla wyjątkowych materii. Akty normatywne rozstrzygające postanowienia dot. ustroju. np. wprowadzono tak ustawę o rządzie Federacji Rosyjskiej. O sposobie uchwalania federalnej ustawy konstytucyjnej mówi art.108 Ustawy te uchwala się w sprawach przewidzianych w konstytucji Rosyjskiej, dotyczących materii ustrojowych, uchwala się ją gdy za jest 2/3 deputowanych Dumy Państwowej i ¾ członków Rady Federalnej. ) DUMA+RADA=PARLAMENT
Ustawy Zwykłe
Dekrety Prezydenta
(Mówi o nich art. 90 Konstytucji) która stanowi, że dekrety nie mogą sprzeciwiać się ustawom = jedyne ograniczenie, ale jest to bardzo ogólne sformułowania. Prezydent dysponuje samoistną -wynikającą z konstytucji- kompetencję do wydawania dekretów. W PL znamy pojęcie ustawodawstwa delegowanego = uprawnienie przekazywane z Parlamentu głowie państwa lub rządowi w celu wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, czyli aktów władzy wykonawczej akceptowanych przez władze ustawodawczą)


(…)

…:
Oprócz powołania nowych okręgów federalnych, doszło tez do zmiany składu Rady Federacji = izba wyższa. Ta zmiana wpłynęła na ustrój federacji. Do reformy w skład Rady Federacji wchodzili z urzędu szef władzy wykonawczej podmiotu oraz szef władzy ustawodawczej (prezydent republiki, gubernator obwodu). Rada federacji nie miała kadencji = działała w permanencji, obecnie jest organem kadencyjnym. Zmiana składu pozbawiła tych gubernatorów możliwości zasiadania w Radzie federacji. Dziś w Radzie Federacji zasiadają osoby delegowanie przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale nie może to być gubernator, prezydent, ani przewodniczący parlamentu. Celem tej zmiany było zlikwidowanie sytuacji gdzie gubernatorzy czy szefowie podmiotów więcej czasu spędzali w Moskwie wpływając na władze federalną…
… przez Prezydenta FR” → kompetencja Prezydenta do uchylania uchwał rządu. Gdy prezydent nie może pełnić swoich funkcji, premier pełni funkcje prezydenta. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Mianuje i przedstawia na stanowiska państwowe radzie federacji albo dumie państwowej kandydatów na stanowiska sądownicze w SN, Naczelnym Sądzie Arbitrażowym, Sądzie Konstytucyjnym. Dumie prezydent przedstawia wniosek…
… = ZGROMADZENIE FEDERALNE = Duma + Rada Federacji
Duma = 450 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych. Do roku 2005 połowa deputowanych była wybierana na zasadzie proporcjonalnej a połowa na zasadzie większościowej. Od 2000 wybory mają charakter proporcjonalny. Głosuje się na listy wyborcze. Kadencja wynosi 5 lat, do 2008 r wynosiła 4 lata. Prawo wyborcze 18 lat -czynne, 21lat - bierne Kompetencje…
… i ustaw republik z konstytucja Rosji i ustawami federalnymi. Koordynacja ochrony socjalnej, ubezpieczeń społecznych
Co do ustroju federalnego, po roku 1990 w Rosji zaszły głębokie zmiany zarówno od strony prawnej jak i faktycznej. Oczywiście konstytucja w najważniejszych postanowieniach dotyczących ustroju federalnego pozostała niezmieniona. Putin wprowadził reformę federalną by ograniczyć tendencje…
…. wydłużająca kadencje prezydenta z 4 do 6 lat.
Jest głową państwa wg ust.1 art.1 rozdziału 4 konstytucji poświęconego prezydentowi Federacji Rosyjskiej.
Jest gwarantem konstytucji, praw i wolności człowieka i obywatela
podejmuje kroki mające na celu ochronę suwerenności, integralności i niepodległości państwowej
Prezydentem Rosji może zostać osoba, która ukończyła 35 rok życia i od 10 lat stale zamieszkuje…
… partii komunistycznej. W literaturze rosyjskiej znajduje się pojęcie, że lata 90 był zwycięstwem „etnicznej nomenklatury”. Używają go jednak naukowcy o centralistycznych poglądach bo dla nich tego typu działania podmiotów federacji są dążeniem do separatyzmu. Czuwaszja z kolei w 1995 r. gdy zaistniał pierwszy konflikt Rosyjsko- Czeczeński. Czeczenia była częścią Federacji Rosyjskiej więc tak jakby Rosja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz