Wykład - System Rosji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - System Rosji - strona 1 Wykład - System Rosji - strona 2 Wykład - System Rosji - strona 3

Fragment notatki:

Ustrój polityczny Rosji
Rosja jest de iure państwem demokratycznym z silną rolą prezydenta w systemie politycznym. Władzę ustawodawczą posiada bikameralny parlament, wykonawczą - prezydent i w praktyce zależny od niego rząd, a sądowniczą - niezawisłe sądy. Rosja jest federacją, składającą się z republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych. Te części składowe nie mają jednak statusu państwowego (jak np. w Szwajcarii).
Konstytucja Federacji Rosyjskiej Proces przygotowywania konstytucji rozpoczął się w 1991 roku. Liczyły się wówczas dwa projekty: pierwszy - opowiadający się za utrzymaniem podstawowych zasad honorowanych przez Związek Radziecki oraz drugi - postulujący konieczność zapewnienia stabilności poprzez wprowadzenie silnej władzy prezydenckiej. Ten drugi projekt wprowadzał też wiele obostrzeń dotyczących praw człowieka, dlatego też nazywany był Konstytucją Człowieka.
12 grudnia 1993 roku miało miejsce referendum w sprawie nowej konstytucji rosyjskiej, jak również wybory parlamentarne. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 58,4% biorących udział w głosowaniu. Obecnie obowiązująca konstytucja to pierwsza demokratyczna konstytucja rosyjska. Jednakże wielu przedstawicieli organizacji międzynarodowych twierdzą, iż demokracja w Rosji to pozory. Sam Putin nazwał system polityczny Rosji "demokracją sterowaną".
Prezydent Federacji Rosyjskiej Prezydent w konstytucji wymieniany jest wcześniej niż Zgromadzenie Federalne (parlament) i rząd, co odzwierciedla jego pozycję w całym systemie politycznym.
Wybierany jest na 4 lata w wyborach tajnych, powszechnych i bezpośrednich (wymagana 50% frekwencja dla ważności wyborów). O to stanowisko może ubiegać się obywatel Rosji liczący sobie minimum 35 lat i który od co najmniej 10 lat zamieszkuje na terenie Federacji. Prezydent może sprawować swój urząd maksymalnie dwa razy z rzędu (nie oznacza to jednak, że nie może go sprawować więcej niż dwa razy). Federalną ustawą konstytucyjną z 21 listopada 2008 Duma wprowadziła poprawkę do konstytucji wydłużającą kadencję prezydenta do lat 6. Prawo nie weszło w życie.
Prezydent uznawany jest za głowę państwa i gwaranta konstytucji oraz wolności i praw człowieka i obywatela. Jest podmiotem określającym podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, a także reprezentantem Federacji w kraju i w stosunkach międzynarodowych. W związku z powyższym kieruje polityką zagraniczną państwa, prowadzi rokowania i podpisuje umowy międzynarodowe, podpisuje listy uwierzytelniające. Rozstrzyga również sprawy obywatelstwa oraz nadaje odznaczenia państwowe, tytuły i wyższe stopnie wojskowe. Posiada prawo łaski.
Oprócz powyższych, prezydent może:


(…)

… innego ciężkiego przestępstwa, potwierdzonego oskarżeniem Sądu Najwyższego Federacji o wystąpieniu w działaniu prezydenta znamion przestępstwa oraz orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego Federacji o przestrzeganiu obowiązującego trybu wysunięcia oskarżenia.
Dotychczasowi prezydenci Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn - od 10 lipca 1991 do 31 grudnia 1999 (ustąpił z urzędu) Władimir Putin - od 31 grudnia 1999…
… przez obywateli i cudzoziemców dokonywanie urzędowej wykładni przepisów konstytucji na wniosek prezydenta, Rady Federacji, Dumy Państwowej oraz legislatyw podmiotów Federacji wydawanie opinii co do prawidłowości trybu pociągania prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej (impeachment) Sąd Arbitrażowy
Ustala spory co do procedur sądowych
Sąd Najwyższy
Rozstrzyga w sprawach cywilnych i karnych

…. Jest ono podejmowane większością głosów ogólnej liczby deputowanych. W przypadku jego przyjęcia prezydent albo się z nim zgadza i dymisjonuje rząd, albo też nie. Jeśli w ciągu 3 miesięcy wotum nieufności się powtórzy, prezydent może albo rozwiązać Dumę, albo zdymisjonować rząd. Premier może wystąpić do Dumy z wnioskiem o wotum zaufania. Jeżeli go nie otrzyma, to decyzja należy do prezydenta - albo rozwiązuje Dumę…
… nie weszło w życie.
Rada Federacji Rada Federacji (ros. Совет Федерации) to izba wyższa, będąca przedstawicielstwem części składowych Federacji Rosyjskiej. W jej skład wchodzi po dwóch reprezentantów z każdego podmiotu Federacji.
Jej kompetencje są o wiele skromniejsze niż izby niższej. Zajmuje się zatwierdzaniem zmian granic pomiędzy podmiotami federacji, zatwierdzaniem dekretów prezydenta dotyczących wprowadzenia stanu wojennego i wyjątkowego, rozstrzyga o użyciu sił zbrojnych Federacji poza jej granicami. Zarządza również wybory prezydenckie. Posiada prawo inicjatywy ustawodawczej.
Do Rady Federacji wybiera się po 2 przedstawicieli z każdego podmiotu Federacji, co daje 178 członków Rady z 89 podmiotów (21 republik, 6 krajow, 49 obwodow, 10 okregow autonomicznych, 1 obwodu autonomicznego i 2 miast…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz