Wykład - system bankowy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - system bankowy - strona 1 Wykład - system bankowy - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEM BANKOWY
1.PIENIĄDZ-to powszechnie akceptowany środek wymiany, za pomocą którego dokonuje się płatności za nabyte dobra lub usługi oraz reguluje inne zobowiązania.
2.SIŁA NABYWCZA PIENIĄDZA-to jego zdolność do nabycia określonej ilości dóbr i usług:
-wzrost cen powoduje zmniejszenie siły nabywczej- DEPRACJACJĘ
-spadek cen powoduje wzrost siły nabywczej- APRECJACJĘ
3.POŚREDNI KURS WALUTOWY- cena waluty obcej(1$) wyrażona w pieniądzu krajowym
3.BEZPOŚREDNI KURS WALUTOWY- cena waluty danego kraju(1zł.)w walucie innego kraju
A-DEPRACJACJA- cena danej waluty spada
B-APRECJACJA- wzrost kursu waluty
4.DEWALUACJA-obniżenie urzędowego kursu wymiany krajowego pieniądza w stosunku do walut obcych
5.REWALUACJA-podwyższenie urzędowego kursu wymiennego waluty krajowej
6.DENOMINACJA- reforma pieniężna polegająca na anulowaniu obowiązującej jednostki pieniężnej i ustanowieniu nowej, z reguły o zwiększonej sile nabywczej(obniżenie nominału-kasowanie zer)
7.BANKI UNIWERSALNE:- banki państwowe
banki spółdzielcze
banki w formie spółek akcyjnych
8.BANKI SPECJALISTYCZNE- banki hipoteczne
banki oszczędnościowo budowlane
9.BANK- to instytucja systemu pieniężno kredytowego pośrednicząca w obiegu pieniądza w gospodarce narodowej
10.CZYNNOŚCI BANKOWE:
A -PASYWNE(BIERNE)-przyjmowanie wkładów(depozytów)
B- AKTYWNE(CZYNNE)- udzielanie kredytów
C-USŁUGOWE(POŚREDNICZĄCE)-np.przelewy
11.RODZAJE BANKÓW:
-HANDLOWE-kredyty krótko terminowe
-INWESTYCYJNE I HIPOTECZNE-kredyty długoterminowe
-KASY OSZCZĘDNOŚCIOWE
-SPECJALNE- np. rolnictwa
12.BANK CENTRALNY:
-b. emisyjny
-b. rządu
-b. Banków
-realizuję politykę pieniężną i kredytową państwa
-przechowuje oficjalne rezerwy obcych walut
13.BANKI KOMERCYJNE(HANDLOWE)-prywatne instytucje kredytowe, których celem jest wypracowanie zysków dla swoich udziałowców
14.NA PODAŻ PIENIĄDZA WPŁYWA:
A-STOPA REZERWY OBOWIĄZKOWEJ-część ogółu depozytów, którą bank komercyjny ma obowiązek trzymać jako rezerwę bądź w postaci gotówki, bądź jako depozyt w B.C, ustala bank centralny(podwyższenie jej wysokości ogranicza możliwość kreacji pieniądza)
B-STOPA DYSKONTOWANA-jest stopą procentową stosowaną przez B.C przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym
STSTEM BANKOWY
C-OPERACJE OTWARTEGO RYNKU-polegają na tym, że B.C kupuje od banków komercyjnych lub sprzedaje im papiery wartościowe(bony skarbowe, obligacje)(sprzedaż przez B.C pap. wartoś. powoduje odpływ gotówki z b. komercyjnych- mnie kredytów udzielają;;;B.C skupuje bony od b.komercyjnych-zasila je gotówką-więcej kredytów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz