Wykład - Stosowanie i obowiązywanie traktatów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Stosowanie i obowiązywanie traktatów - strona 1 Wykład - Stosowanie i obowiązywanie traktatów - strona 2 Wykład - Stosowanie i obowiązywanie traktatów - strona 3

Fragment notatki:

Ćw. 6 9.12.09
Stosowanie i obowiązywanie traktatów:
- zasada pacta sunt servante
W PM ta zasada jest niejasna, w KW obowiązuje p.s.s. jest art. 26 - ta zasada została sformułowana stopniowo, najpierw w XVIIw rozwinęła się rewolucja franc w tak zwaną koncepcję świętości umów, traktat.
Po raz I na gruncie dokumentu międzynar 18 01 1871r - porozumienie londyńskie - żadne państwo nie może zwolnić się z obowiązywania postanowień traktatu ani zmienić zakresu postanowień tr, inaczej jak tylko za zgodą układających się str, osiągnięta przez przyjazne porozumienie.
2 przepisy KW: (art. 26 i 27 KW o pr.tr)
3 elementy (2 poztywne, 1 negatywny):
- art. 26 każdy będący w mocy tr wiąże str i powinien być przez nie wykonywany
- art. 27 zakaz powoływania się na umowy wew dla usprawiedliwienia niewykonywania umów między z wyjątkiem przepisanym w art. 46.
- art. 44 - zakaz jednostr zwalniania się z wykonywania umów międzynar - negatywne
Stosowanie umów miedzynar - mogą być stosowane w czasie i przestrzeni:
zakres czasowy
art. 28 KW - zasada lex retro act, umowy miedzynar stosuje się tylko do zdarzeń istniejących w dniu wejścia umowy międzynar lub istniejących po, nie stosujemy do zdarzeń przeszłych.
Wyjątki: sama umowa może przewidywać skutki retroakcyjne
zakres miejscowy
art. 29, umowy międzynar obowiązują co do zasady na terytorium tego państwa
Co tj. terytorium państwowe? Tj. przestrzeń ograniczona granicami państwowymi.
Gdzie kończy się terytorium państwa a zaczyna przestrzeń powietrzna? przestrzen powietrzna obejmuje 90 km w górę, w głąd ziemi,
Jak głęboko? tak daleko jak sięgają możliwości eksploatacyjne,
Jak głęboko w głąb morza? w morze - 12 mil morskich od lini podst.
zakres przedmiotowy
okresla sama umowa, wyjątek art. 30 KW - kiedy do 1 tego samego przedmiotu mają zastosowanie 2 umowy międzynar
Zakres podmiotowy
Umowa miedzynar wiąże państwa str, państwo które wyraziło zgodę na umowę międzynar i ta weszła w życie, nie wiąże państw 3.
Art. 38 KW !!!! pacta tertiis nec docent nec prosunt - umowa międzynar nie przyznają żadnych praw ani obowiązków co do podmiotów 3.
Wyjątki:
Pacta iu faworem tertii - umowy miedzynar, które przyznaja prawa państwu 3. (czyli państwom nie będącym str) państwa 3. muszą mieć zamiar przyznania praw i zgodę państwa 3., zgoda może być dorozumiana tak długo jak długo nie jest wykazane co innego.
Pacta In omis tertii - umowy, które nakładają na państwa 3 obowiazki,
Zamysł po str państw str, zgoda państw 3. (wyraźna, na pismie)

(…)

… z istniejącą ius cogens, (normy bezwzględnie obowiązujące, PM ma charakter ius dispositivum)
Def. Ius cogens - norma przyjęta i uznana przez społ miedzynar państwa jako całość, za normę od któ®ej żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez późniejsze ius cogens.
Po 1 - ius cogens powstaje w wyniku woli państw, społ międzynar, państw jako całości
Po 2 - ius cogesn ma charakter…
… niniejszej konwencji nie naruszają żadnych obowiązków w stosunku do traktatu, które mogą powstać dla państwa-agresora w następstwie środków podjętych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych w związku z agresją dokonaną przez to państwo.
Wykładnia umowy międzynar:
Dział 3. Interpretacja traktatów
Artykuł 31 Ogólna reguła interpretacji
1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym…
… mają to samo znaczenie w każdym z tekstów autentycznych.
4. Z wyjątkiem wypadków, w których określony tekst zgodnie z ustępem 1 jest rozstrzygający, gdy porównanie tekstów autentycznych wykazuje różnicę w znaczeniu, której nie usuwa zastosowanie artykułów 31 i 32, należy przyjąć znaczenie, które przy uwzględnieniu przedmiotu i celu traktatu najlepiej godzi te teksty.
1 znaczenie dot. Reguły interpretacyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz