Budowa umów międzynarodowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa umów międzynarodowych - wykład - strona 1 Budowa umów międzynarodowych - wykład - strona 2 Budowa umów międzynarodowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ćw. 3 21.10.09r
Budowa umów międzynar:
(Konwencja wiedeńska nie zawiera teogo)
5 części:
tytuł
wstęp (preambuła)
osnowa
klauzule końcowe
testimonium
Ad. 1 TYTUŁ
To nazwa umowy miedzynar, data zawarcia, str umowy, sposób ogolny, zakres regulacji umowy miedzynar (np. Konwencja wiedeńska o pr. Traktatów. To zakres regulacji)
# data i str umowy - w umowach 2 str
Ad. 2 PREAMBUŁA
Odwołanie do Boga (iniciato dei)
Indytulacja - wskazuje się organy, które zawierają umowy miedzynar
Narracja - wskazanie okoliczności towarzyszących zawarciu umowy
Arenga - podstawy polityczno-prawne regulacji
Komparycje - zgodność złożonych od oświadczeń woli i pełnomocnictwa
Wstęp nie ma charakteru prawnego, nie ma norm prawnych. Wstęp ma znaczenie w interpretacji.
Ad. 3 OSNOWA
Część dyspozytywna, właściwa część umowy międzynar.
Np. Konwencja Wiedeńska między art. 1 do 80
Ad. 4 KLAUZULE KOŃCOWE
K. rozstrzygania sporów - może mieć charakter sądowy lub arbitrażowy, w zależności od organów właściwych do rozstrzygania sporów występujących w konwencji
K. wejścia w życie - sposób i metody wejścia umowy w życie. Np. KW wchodzi w życie 30-35 dnia.
K. ostatecznego związania się traktatów - określa sposób w jaki państwo wiąże się z umową międz. Np. KW art. 82 - poprzez ratyfikacje
K. rewizyjna - sposób rewizy, zmiany traktatu
K. prologacyjna - (prologacja - przedłużenie) określa ona dopuszczalność i tryb przedłużenia umowy międzynar (w umowach na czas oznaczony)
K. językowa - określa języki autentyczne, jęz. Autentyczne tworzy się dla celów interpretacji Np. KW art. 85 - mamy 5 jęz. Autonomicznych art. 33 - wszystkie języki autonomiczne używane są w wykładni
K. depozytariuszowa - określa kogoś kto zwie się depozytariuszem np. KNZ art. 85 - w ONZ to sekretarz Zgr. Ogólnego ONZ
# klauzula si omnes (jeśli wszyscy)
Dany traktat będzie miał zastosowanie dla jakiegoś działania, pod warunkiem, że wszystkimi str działania będą wszystkie str konwecji. Np. 4 konw. Haska - prawa i zwyczaje wojny - tu si omnes będzie miło zostosowanie do tej konw, jeśli wszystkie str konfliktu, będą str konwencji
Ad. 5 TESTIMONIUM
Podpisy str, miejse i datę podpisania umowy międzynar. Panstwo podpisuje się po prawicy heraldycznej (po lewicy)


(…)

…. miedzy
Zdolność traktatowa państw ma charakter domniemywany
Np. jeśli Polska chce zarzeć układ z Rosją, to nie musi udowadniać posiadania zdolność tr., przystępując do traktatu, państwo nie msi wykazać ius tractatum.
Rodzaje domniemań:
Prawne (praesumptio iuris)
Praesumptio iuris tantum - domniemanie wzruszalne może być obalone przeciwdowodem, dowodem przeciwnym np. domniemanie niewinności, domniemanie dobrej wiary,.
Praesumptio iuris ac de iure - domniemanie niewzruszalne nie może być obalone przeciwdowodem, dowodem przeciwnym - obecnie ten typ domniemywań prawnych jest już praktycznie niestosowany.
Faktyczne (praesumptio facti)
Zdolność traktatowa państw jest regulowana przez prawodawstwo wew.
Prawodawstwo wew określa organy kompetentne do realizacji ius tractatum. Np. ustawa o umowach miedzynar…
… jako str umowy miedznar np. nieprofilacji broni jądrowej, KW o ochronie ofiar wojny
Tryb zawierania umów miedzynar:
Zawieranie umów tj. proces rozciągnięty w czasie, trzeba wyznaczyć osoby kompetentne do uczestniczenia w poszczególnych etapach zawierania umów między.,
jeśli osoby są ustalone, to:
1 etap - negocjacje
2 - przyjęcie tekstu, umowy międzynar
3 - umocowanie (autentyfikacja tekstu)
4 - podjęcie…
….
Inne podmioty PM, inne niż państwa (każdy przypadek należy rozpatrzeć inwidualnie) - brak jest normy generalnej przyznającej tym podmiotom ius tractatum.
# Projekt KW przewidywał, że zdolność traktatową mają państwa i inne podmioty PM.
Zdolność traktatowa Organizacji międzynarodowych - konwencja z 1986r ( tj. odpowiednik art. 6 KW z 1969r)
Zdolność traktatowa org miedzynar jest regulowana przez normy tej org…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz