Wykład - Sposoby zapewniania spójności prawu międzynarodowemu jako porządkowi prawnemu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 273
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sposoby zapewniania spójności prawu międzynarodowemu jako porządkowi prawnemu - strona 1 Wykład - Sposoby zapewniania spójności prawu międzynarodowemu jako porządkowi prawnemu - strona 2

Fragment notatki:

Sposoby zapewniania spójności prawu międzynarodowemu jako porządkowi prawnemu
Wyższość Karty Narodów nad innymi zobowiązaniami, umowami stron Art. 103: „W razie sprzeczności pomiędzy obowiązkami członków Narodów Zjednoczonych wynikających z niniejszej Karty, a ich obowiązkami wynikającymi z jakiegoś innego porozumienia międzynarodowego, pierwszeństwo będą miały ich obowiązki wynikające z niniejszej Karty.”
Regułą kolizyjna, która daje prymat KN nad innymi umowami, ale nie wspomina o zwyczaju.
Prymat KN potwierdzono w Konwencjach o Prawie Traktatów (lex posteriori). KN jest LEX SUPERIOR wobec innych traktatów.
KN to także wiążące rezolucje RB oraz porozumienia zawarte w wykonaniu Karty.
KN nie określa skutków prawnych przepisu sprzecznego, jednak istnieją reguły regulujące taka sytuację :
jeżeli zobowiązane istniało przed KN lub rezolucją RB to dochodzi do wygaśnięcia
jeżeli chodzi o nowy traktat to będzie on nieważny w zakresie sprzecznym
Ultra vires (poza kompetencjami) RB przyjęła statut TK ds. byłej Jugosławii i Rwandy - takie rezolucje nie mają pierwszeństwa.
Prymat Karty stał się jasny w latach 90. Wcześniej na art. 103 powołano sie tylko raz  sprawa Nikaragui (1986); 1998 r. wyrok dot. Lockerbe  atak terrorystyczny na pokładzie samolotu, prymat KN i rezolucji RB został potwierdzony wobec Konwencji Montrealskiej o zniesieniu nielegalnych aktów przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego. Ius cogens  normy bezwzględnie wiążące, imperatywne, brak możliwości odstępstwa np. zakaz tortur, zakaz użycia siły lub groźby użycia siły.
Zobowiązania erga omnes  wobec wszystkich, służą ochronie dóbr wspólnych np. w sprawie Barcelona Traction zakres zobowiązań nie jest jasny.
W tymże orzeczeniu Trybunał stwierdził oceniając praktykę ustanawiania więzów obywatelstwa osób prawnych: „(...) w prawie międzynarodowym stosuje się per analogiam, choć jeszcze w ograniczonym stopniu, wobec osób prawnych reguły, które normują kwestię obywatelstwa osób fizycznych. Tradycyjna reguła przyznaje prawo wykonywania opieki dyplomatycznej nad osoba prawną państwu pod rządami prawa którego powstała (została zarejestrowana p.m.) lub na terytorium którego ma siedzibę jej zarząd. (...) przy czym, w szczegółowym przypadku, gdy w grę wchodzi wykonywanie opieki dyplomatycznej wobec osoby prawnej, nie można wskazać na kryterium o charakterze absolutnym, które w sposób generalny rozstrzygałoby o efektywności więzów obywatelstwa (...).” Syntetyzując problem Komisja Prawa Międzynarodowego (2006) dała wyraz przekonaniu, że podstawowym kryterium powinno być miejsce rejestracji osoby prawnej, chyba że (1) jest ona kontrolowana przez obywateli innego państwa; (2) nie prowadzi swojej działalności gospodarczej w państwie rejestracji; (3) siedziba zarządu i kontroli finansowej znajdują się na terytorium innego państwa - w sytuacji takiej to właśnie to państwo powinno być uznawane jako państwo obywatelstwa osoby prawnej.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz