Wykład - Schemat Du Ponta, Dekompozycja wskaźników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Schemat Du Ponta, Dekompozycja wskaźników - strona 1 Wykład - Schemat Du Ponta, Dekompozycja wskaźników - strona 2 Wykład - Schemat Du Ponta, Dekompozycja wskaźników - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa
Ćwiczenia 11
dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katedra Finansów
Schemat Du Ponta
Dekompozycja wskaźników
n
n
n
n
Z analizą wskaźnikową wiąże się dekompozycja
wskaźników.
Polega ona na tym, że wartość wybranego
wskaźnika, który traktujemy jako wskaźnik główny,
jest rozkładana na „czynniki pierwsze” – poszukuje
się innych wskaźników wchodzących w jego skład i
bada, który z nich wpłynął na poziom wskaźnika
głównego.
Dekompozycja pozwala określić przyczyny zmian
wartości wskaźnika głównego.
Piramida Du Ponta jest przykładem prostej
dekompozycji.
Piramida Du Ponta
n
n
Jest najpopularniejszym modelem
przedstawiającym zależność wskaźników
rentowności (ROA i ROE) od innych
wskaźników
Formuła Du Ponta jest to równanie, tworzone
w celu ułatwienia analizy zależności między
określonymi w nim zmiennymi i ich wpływu
na wielkość wskaźnika dezagregowanego.
Pierwsza wersja formuły
n
n
n
n
Rozkłada stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału
ROA na wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) i
ogólny wskaźnik rotacji aktywów
Zysk netto/aktywa ogółem = (Zysk netto/sprzedaż) x
(Sprzedaż/ aktywa ogółem)
Taka dezagregacja wskaźników w modelu Du Ponta
uwydatnia znaczenie roli rotacji aktywów jako klucza
do osiągnięcia łącznego zysku z zainwestowanego
kapitału.
Dla możliwości generowania zysku netto przez firmę
rotacja aktywów jest tak samo ważna jak
rentowność sprzedaży.
Druga wersja formuły – zmodyfikowany
schemat Du Ponta
n
n
Dotyczy rentowności kapitału własnego.
Wiąże ze sobą rentowność aktywów z tzw.
mnożnikiem kapitałowym.
Piramida Du Ponta
n
Jednoetapowa dekompozycja wskaźnika
ROE
ROE = ROA x (aktywa/kapitał własny)
ROE
ROA
x
Aktywa/kapitał własny
Bardziej rozbudowana piramida DuPonta
– dwuetapowa dekompozycja
n
Etap 1.
ROE = wynik finansowy/kapitał własny
ROE = ROA x (aktywa/kapitał własny)
Wynik finansowy/kapitał własny = (wynik finansowy/aktywa) x (aktywa/kapitał
własny)
n
Etap 2.
ROA = wynik finansowy/aktywa
ROA = (wynik finansowy/przychody operacyjne) x (przychody operacyjne/aktywa)
n
Wskaźnik - Aktywa / kapitał własny
określa się mianem dźwigni lub mnożnika kapitału (EM – equity multipier)
n
Marża zysku (PM - profit margin) jest to iloraz wyniku finansowego do
przychodów operacyjnych
n
Wskaźnik wykorzystania aktywów (AU – assets utilization) jest to iloraz
przychodów operacyjnych do aktywów
n
Rozbudowana wersja dekompozycji
ROE = ROA x EM = PM x AU x EM
Wynik finansowy/kapitał własny = (wynik finansowy/przychodów operacyjnych) x
(przychody operacyjne/aktywa) x (aktywa/kapitał własny)
Wnioski z formuły Du Ponta
n
n
n
n
n
n
Istnieje ścisła zależność między wskaźnikami ROE i ROA
Różnice między nimi wyznacza sposób finansowania majątku,
który przedstawiany jest przez relację - (aktywa/kapitał własny)
Mnożnik kapitałowy EM jest tym wyższy, im wyższy jest udział
zadłużenia w finansowaniu aktywów.
Formuła ta pozwala na prezentację wzajemnych związków
między rentownością kapitału własnego a rentownością
sprzedaży i sprawnością ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz