Wykład - rodzaje dóbr

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rodzaje dóbr - strona 1 Wykład - rodzaje dóbr - strona 2 Wykład - rodzaje dóbr - strona 3

Fragment notatki:

08.05.2010
WYKŁAD II
RODZAJE DÓBR:
DOBRA PUBLICZNE:
- dobra, które ze względu na cechy fizyczne mogą służyć społeczeństwu lub zbiorowości lokalnej (woda, powietrze, drogi, bezpieczeństwo zewnętrzne, itp.)
- są to tzw. ”czyste dobra publiczne”.
DOBRA SPOŁECZNE:
- dobra mogą być ze względu na cechy fizyczne dobrami prywatnymi.
DOBRA PRYWATNE
Źródła finansowe
Fundusze publiczne
Fundusze prywatne
Dobra
Publiczne sensu largo
Klasyczne
Społeczne
Prywatne
Publiczne sensy stricto
Źródła ifnansowania
Fundusze publiczne
Fundusze prywatne
Fundusze publiczne są finansowane z funduszy publicznych i prywatnych.
Finanse publiczne:
- obejmują zjawiska i procesy związane z tworzeniem i rozdysponowaniem funduszy publicznych.
- to finanse państwa, jednostek samorządu terytorialnego jako związków publiczno-prawnych.
Podstawowym aktem prawnym dot. f. publicznych jest Ust. Z 28.08.2009 o Finansach Publicznych.
Skład sektora finansów publicznych:
Art. 9. Sektor finansów publicznych tworzą:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.
W przekroju instytucjonalnym system finansów publicznych tworzą fundusze przyjmujące najczęściej formę:

(…)

… instytucjonalnym system finansów publicznych tworzą fundusze przyjmujące najczęściej formę:
1) budżetu państwa,
2) budżetów samorządowych szczebla podstawowego lub wyższego (powiatowy, samorządowy),
3) funduszy ubezpieczeń społecznych,
4) pozostałych funduszy publicznych,
5) fundacji publicznych.
W przekroju instrumentalnym funkcjonowanie systemu finansów publicznych zapewniają zwłaszcza następujące narzędzia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz