Finanse publiczne a sektor publiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne a sektor publiczny - strona 1 Finanse publiczne a sektor publiczny - strona 2 Finanse publiczne a sektor publiczny - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4 Def. Finanse publiczne - procesy i zjawiska związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych środków pieniężnych. Finanse prywatne Finanse publiczne a sektor publiczny Sektor publiczny tworzą władze publiczne, które dzielą się na władze publiczne państwowe i samorządowe oraz realny majątek publiczny (tworzą go drogi, parki, infrastruktura i przedsiębiorstwa państwowe, infrastruktura).
Finanse są treścią sektora publicznego, pozawalają, by sektor publiczny pełnił swoją rolę (dostarczanie dóbr publicznych).
Jest to nauka i praktyka. Można je rozpatrywać w aspekcie instytucjonalnym:
Budżet państwa
Budżety jednostek samorządu terytorialnego
Budżety instytucji ubezpieczenia społecznego
Budżety publicznych funduszy celowych
W aspekcie podmiotowym:
Państwowe władze publiczne
Samorządowe władze publiczne
Aparat skarbowy
Władze kontrolne (NIK i RIO)
Podmioty finansowane z finansów publicznych (administracja publiczna, szkoły, szpitale, jednostki policji, jednostki wojskowe itp.)
W aspekcie prawnym:
Konstytucja ( 2 IV '97)
europejska Karta Samorządu Terytorialnego
ustawa o zamówieniach publicznych
coroczne ustawy budżetowe
ustawy podmiotowe
ustawy o działalności ministra finansów
ustawy dotyczące opłat i podatków lokalnych, ubezpieczenia społecznego
W ujęciu instrumentalnym:
podatki (centralne, lokalne)
opłaty
składki na ubezpieczenie społeczne
kredyty, dotacje, subwencje, zasiłki
publiczne pożyczki (dobrowolne, przymusowe)
Funkcje finansów: Redystrybucyjna - za sprawą finansów dokonuje się wtórnego podziału dochodu narodowego, przy czym może się on zachodzić w stosunku do działów gospodarki narodowej (wymiar makro) - poprzez finanse następuje zasilanie tych działów w dochód narodowy, bo same nie tworzą dochodu (np. obrona narodowa, administracja, szkolnictwo, służba zdrowia) oraz wyrównywanie poziomu dochodu w przestrzeni, poziomu rozwoju regionu (aspekt regionalny), lub poszczególnych podatników (ujęcie mikrofinansowe) - korygowanie podziału dochodów pomiędzy poszczególnymi podatnikami (realizacja - polityka podatkowa - wykorzystuje się mechanizm progresji podatkowej (tkwiącej w polityce podatkowej) - podatnik bogatszy, bardziej aktywny świadczy na rzecz utrzymania sektora publicznego relatywnie więcej niż podatnik biedniejszy) + system zasiłków, ulgi i zwolnienia od podatków, kredyty preferencyjne (np. dla rolnictwa)
alokacyjna - poprzez, za sprawą finansów dokonuje się alokacji zasobów w gospodarce, realizacja popytu podmiotów gospodarczych, działa tu mechanizm redystrybuowania od bogatszych na rzecz biedniejszych


(…)

… - działanie stopą procentową, wydatki publiczne, polityka podatkowa, kredyty preferencyjne itd.
Przekrój instytucjonalny:
Finanse samorządu terytorialnego: (gminy, powiaty i województwa)
na podstawie ustawy z '90 r utworzono gminy (2487 gmin)
na podstawie dwóch ustaw z '98 r utworzono powiaty (314 powiatów ziemskich, 46 powiatów grodzkich) i województwa (obecnie 16)
struktury te prowadzą gospodarkę finansami publicznymi
gospodarka finansowa jest prowadzona na podstawie budżetu - rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego
inicjatywa w sprawie budżetu terytorialnego należy do zarządu jednostki terytorialnego (gmina - wójt, burmistrz lub prezydent, powiat - zarząd powiatu lub województwa), najpóźniej do 15 listopada należy przekazać do zaopiniowania do RIO…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz