Prawo finansowe - dochody gmin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe - dochody gmin - strona 1

Fragment notatki:


Przykładowe pytania zamieszczone w notatce: proszę wskazać dochody podatkowe gminy oraz ustawy regulujące, fakultatywne dochody gminy, porównanie udziału dochodów województwa, powiatu, gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje – zasady i cele na jakie są przekazywane.

83. Jak można podzielić dochody daninowe gmin?
wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:
wpływy z opłat:
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości:
27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy
5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy
84. Proszę wskazać dochody podatkowe gminy oraz ustawy regulujące. (obligatoryjne dochody gminy) (→ ustawy - patrz pytanie nr 2.)
wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:
od nieruchomości
rolnego
leśnego
od środków transportowych
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
od spadków i darowizn
od posiadania psów
wpływy z opłat:
skarbowej
eksploatacyjnej, w części określonej w ustawie z 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
lokalnych, uiszczanych na podstawie ustawy z 12.01.1991.r. o podatkach i opłatach lokalnych
innych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy stanowią, że jest to dochód gminy
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości:
27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy
5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy
85. Proszę wskazać dochody występujące w formie opłat oraz ustawy regulujące je.
Są to obligatoryjne dochody gminy - patrz pytania nr 84 + nr 2.
86. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.
Są to obligatoryjne dochody gminy - patrz pytania nr 84 + nr 2.
87. Inne - niepodatkowe - dochody gmin
subwencja ogólna (składająca się z części: podstawowej, oświatowej, rekompensującej)
dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami
odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych
dochody z majątku gminy
88. Fakultatywne dochody gminy
Dochodami gminy mogą być:
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (m.in. finansowanie pomocy społecznej, wypłaty z dodatków mieszkaniowych)
dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego


(…)

… terytorialnego a źródła pokrycia deficytu budżetu państwa.
Deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi z:
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych jednostek samorządu terytorialnego (deficyt budżetu państwa - sprzedaż skarbowych papierów wartościowych)
kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (deficyt budżetu państwa - również w bankach zagranicznych…
… ) do uchwalenia ustaw
Jeżeli do 31.03 nie zostanie uchwalony budżet jednostek samorządu terytorialnego- RIO ustala budżet w zakresie zadań własnych oraz zleconych - do 30.04.
Jeżeli ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie przedstawiona Prezydentowi RP do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu to Prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz