finanse przedsiębiorstw - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse przedsiębiorstw - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka to materiały z wykładów i zawiera takie informacje, jak: wstęp do finansów, cechy charakterystyczne finansów publicznych, różnice między finansami publicznymi a prywatnymi, klasyfikacja podmiotowa zjawisk finansowych, zjawiska finansowe ekwiwalentne, zjawiska finansowe redystrybucyjne, komunalne dłużne papiery wartościowe, podejścia do zagadnień finansów publicznych, procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz z ich rozdysponowaniem, funkcje finansów publicznych, funkcja polityczna finansów publicznych, podział prawa finansów publicznych.

Ponadto notatka zawiera opis następujących zagadnień: system budżetowy w Polsce, budowa ustawy budżetowej, elementy budżetu państwa, dochody budżetu państwa, wydatki budżetu państwa, płaszczyzny rozpatrywania budżetu państwa.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie wiadomości z przedmiotu Finanse. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

Finanse publiczne - wykłady
Wykład 1 Wstęp do finansów publicznych. Miejsce finansów publicznych w systematyce nauk finansowych. Definicje i funkcje finansów publicznych.
O ile finanse definiowaliśmy jako ogół procesów i zjawisk związanych z gromadzeniem , rozdziałem (dystrybucją) i wydatkowaniem, środków pieniężnych będących w dyspozycji publicznych i prywatnych jednostek gospodarujących o tyle finanse publiczne będą stanowiły tą część nauk finansowych która zajmuje się badaniem i opisem zjawisk finansowych które zachodzą w sektorze publicznym a decyzje finansowe odnośnie gromadzenia podziału i wydatkowania środków pieniężnych podejmują podmioty sektora publicznego tak zwane jednostki sektora finansów publicznych.
Do cech charakterystycznych finansów publicznych odróżniających je od finansów prywatnych należą:1. gromadzenie i wykorzystanie na realizację potrzeb zbiorowych
2. zdominowane interwencję państwa i wyznaczane przez władzę publiczne
3. opierają się na władztwie finansowym podmiotu publicznego (powstają przymusowo)
4. są narzędziem realizacją interesu ogółu społeczeństwa tzw interesu zbiorowego
5. brak ekwiwalentności świadczeń czyli cechuje je nieodpłatność
Finanse publiczne i prywatne wykazują związki wyrażające się w:
1. podatkach i daninach o charakterze pobliczno-prawnym (opłaty, składki) które czerpiąc z finansów prywatnych zasilają finanse publiczne
2. transferach społecznych dla osób fizycznych i dotacjach dla przedsiębiorstw które wypływając z finansów publicznych zasilają finanse prywatne
W ramach klasyfikacji podmiotowej zjawisk finansowych finanse publiczne można podzielić na:
1. finanse sektora publicznego na poziomie centralnym (całość)
2. finanse sektora samorządowego na poziomie regionalnym i lokalnym ( województwa, powiaty, gminy)
3. finanse sektora ubezpieczeń społecznych to jest ZUS i KRUS
W ramach klasyfikacji przedmiotowej zjawisk finansowych finanse publiczne można podzielić na:
1. zjawiska finansowe ekwiwalentne (rynkowe) występujące wówczas gdy podmioty publiczne nabywają na wolnym rynku towary i usługi a związki z tym przy ich zakupie występują ekwiwalentność świadczeń
2. zjawiska finansowe redystrybucyjne:a.o charakterze budżetowym - są dominującym rodzajem zjawisk finansowych w strukturze przedmiotowej finansów publicznych występuje w nich przymus podmiotów publicznych np. państwa jednostek terytorialnych w zakresie podatków a także nie ekwiwalentne jednostronne świadczenia ze strony podmiotów domowych (transfery społeczne) i podmiotów gospodarczych (subwencje, dotacje)
b. zjawiska finansow

(…)


Wykład 7 - 21.11.20211r. t: Prokuraturia generalna Skarbu państwa Uchwała z dnia 8.07.2005r. Ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nawiązuje do tradycyjnego modelu Prokuratorii jako obrońcy praw i interesu Skarbu Państwa któremu powierzone zostało zastępstwo prawne Skarbu Państwa w sprawach większej wagi oraz funkcje opiniodawczo- doradcze na rzecz organów reprezentujących Skarb Państwa…
… podatkowych (tzw optymalizacja podatkowa):
c. delokalizacja działalności podmiotów gospodarczych czyli przenoszenie ich do tzw rajów podatkowych (off share area)
w zakresie transferów społecznych subwencji, dotacji reakcja ta może być pozytywna (skłaniać bezrobotnych do poszukiwania pracy, a w przypadku przedsiębiorstw skłaniać do odnoszenia efektywności) albo negatywna ( demotywoanie bezrobotnych…
… się zespół podmiotów, katów prawnych, funduszy i instrumentów, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Na system budżetowy w Polsce składają się: 1. Budżetu Państwa 2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego to jest: budżety gmin, budżety powiatów, budżetów samorządowych Definicja budżetu Państwa zawarta jest w ustawie o finansach publicznych a zatem jest to definicja legalna (normatywna) zgodnie…
…, normatywne)- związane jest z normami i przepisami prawa które regulują proces związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem środków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych
3. podejście społeczne- akcentuje reakcje podmiotów gospodarczych na daniny publiczne dotacje, subwencje i transfery społeczne w zakresie danin publicznych reakcja podatników może być pozytywna (płacenie podatków…
… pieniężnych w postaci podatków, opłat, składek i innych danin publicznych przez określony fundusz publiczny i rozdzielaniu ich oraz wypłacie określonych podmiotów. Funkcja redystrybucyjna przejawia się w tym, że na rzecz funduszów publicznych przyjmowane są w pewnej części dochody podstawowe (pierwotne). Uzyskiwane przez podmioty gospodarujące jako wynik gry rynkowej w postaci danin publicznych podatków…
… gałąź prawa finansowego dzieli się na kilka niezależnych modułów a w tym w szczególności:
1. prawo budżetowe dotyczące przygotowania i uchwalenia budżetu państwa na poziomie centralnym
2. prawo podatkowe regulujące zagadnienia podatkowe osób fizycznych i prawnych
3. prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego regulujące gospodarkę funduszami publicznymi na szczeblu lokalnym i regionalnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz