Wykład - Prawo cywilne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prawo cywilne - strona 1 Wykład - Prawo cywilne - strona 2 Wykład - Prawo cywilne - strona 3

Fragment notatki:

Prawo cywilne reguluje te stosunki o charakterze majątkowym i niemajątkowym, w których strony występują jako podmioty równorzędne; w tworzeniu prawa cywilnego duże znaczenie mają zasady współżycia społecznego
części prawa cywilnego:
- część ogólna
- prawo rzeczowe
- prawo zobowiązań
- prawo spadkowe
- prawo rodzinne
- prawo na dobrach niematerialnych (np. prawo autorskie)
- prawo międzynarodowe prywatne
- prawo papierów wartościowych
- prawo spółdzielcze
stosunek cywilnoprawny to zachodzący między równorzędnymi prawnie stronami stosunki społeczne na tle majątkowym oraz nieliczne stosunki osobiste, regulowane przez normy prawa cywilnego; stronami tego stosunku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
osoba fizyczna - każdy człowiek; byt prawny zaczyna się z chwilą urodzenia, a kończy z w momencie śmierci
nasciturus - człowiek od chwili poczęcia do urodzenia
concipientus - byt przed poczęciem
zdolność prawna - zdolność do występowania w charakterze podmiotu (strony) w stosunkach cywilnoprawnych; jest zdolnością przyrodzoną
zdolność do czynności prawnych - zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań za pomocą czynności prawnych
pełna - powyżej 18. roku życia; brak ubezwłasnowolnienia
ograniczona - od 13 do 18. roku życia; częściowe ubezwłasnowolnienie
brak - poniżej 13. roku życia; pełne ubezwłasnowolnienie
konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową (art. 22 § 1)
przedsiębiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka o osobowości prawnej, która w swoim imieniu prowadzi działalność gospodarczą
dobra osobiste - pewne niematerialne wartości świata uczuć ściśle związane z osobą człowieka (zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa i artystyczna, itp.)
ochrona majątkowa dóbr osobistych:
żądanie zaniechania
żądanie usunięcia skutków naruszenia (konieczność oświadczenia woli)
ochrona majątkowa:
zadośćuczynienie pieniężne
zapłata odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny
osoba prawna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa cywilnego


(…)

… (swoboda umów)
ochrona dobrej wiary
Spółki handlowe
osobowe kapitałowe
- jawna - akcyjna S.A.**
- partnerska - spółka z.o.o***
- komandytowa* - komandytowo - akcyjna
* komandytariusz - odpowiada do zadeklarowanej kwoty; komplementariusz - odpowiada bez ograniczeń
** udziałowcy odpowiadają do wartości akcji; posiada osobowość prawną
*** spłata ewentualnych długów tylko do wysokości wartości spółki; posiada osobowość prawną
ZOBOWIĄZANIA
Art. 353. § 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.
§ 2. Świadczenie to może polegać na działaniu lub zaniechaniu.
DŁUŻNIK WIERZYCIEL
zobowiązanie naturalne - jest dług, a nie ma odpowiedzialności (np. po przedawnieniu)
źródła zobowiązań: umowy, czyny niedozwolone (delikty), tzw. bezpodstawne wzbogacenie, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, czynności prawne jednostronne (np. przyrzeczenie publiczne)
Przedawnienie (ulegają mu wszystkie roszczenia majątkowe, z wyjątkiem roszczeń windykacyjnych i negatoryjnych dotyczących nieruchomości oraz roszczenie o zniesienie współwłasności):
- 10 lat
- 3 lata (świadczenia okresowe, świadczenia z działalności gospodarczej)
zawieszenie przedawnienia (Art…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz