WYKŁAD- Pojęcie nauki administracji, Administracja rządowa, samorządowa, publiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 7301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD- Pojęcie nauki administracji, Administracja rządowa, samorządowa, publiczna - strona 1 WYKŁAD- Pojęcie nauki administracji, Administracja rządowa, samorządowa, publiczna - strona 2 WYKŁAD- Pojęcie nauki administracji, Administracja rządowa, samorządowa, publiczna - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest pojęcie nauki administracji. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 3 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Różnice między państwem konstytucyjnym a totalitarnym
Administracja jako organizacja. Ustrój administracji w Polsce, Administracja rządowa, Podmioty, administracji rządowej, Administracja samorządowa, Organy samorządu gminnego, Organy samorządu wojewódzkiego, samorządy zawodowe i gospodarcze, Różnice między administracją rządową a samorządową, Administracja publiczna, możliwości stosowania przymusu.

POJĘCIE NAUKI ADMINISTRACJI
Nauka administracji to nauka o organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej.
Administracja - z łac. ministrare ew. administrare - kierować, zarządzać, wykonywać a także służyć bądź pomagać. Administracja jest to zjawisko społeczno organizacyjne, które powstało już wtedy gdy ludzie zaczęli żyć w większych zbiorowościach. Administracja starożytnego Rzymu jest przykładem dobrze rozbudowanej (także terytorialnie) administracji.
Administracja polegająca na zatrudnianiu rzeszy wykwalifikowanych urzędników pojawiła się w państwie absolutnym (policyjnym, totalitarnym).
Współczesne rozumienie administracji łączymy z powstaniem państwa konstytucyjnego (państwa parlamentarnego) - koniec XVIIIw. Różnice między państwem konstytucyjnym a totalitarnym
Zasadą organizacji państwa konstytucyjnego jest zasada trójpodziału władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza). Prawo stanowią przedstawiciele narodu wybrani w wyborach parlamentarnych. Kompetencje do stanowienia prawa w formie konstytucji, ustaw otrzymuje parlament. Administracja w państwie zalicza się do władzy wykonawczej. Prawne podstawy działania administracji określa parlament. Parlament określa także sferę praw, wolności i obowiązków obywateli w formie konstytucji i ustaw. Administracja może wkraczać w sferę praw, wolności i obowiązków obywateli tylko na podstawie upoważnienia ustawowego. Administracja powinna działać na podstawie i w granicach prawa (ustaw). Jeśli obywatel nie zgadza się z decyzją organów administracyjnych może po wyczerpaniu toku instancji administracyjnej może zwrócić się ze skargą do niezależnego sądu. Sądownictwo administracyjne staje się instytucją chroniącą prawa obywateli przed nielegalną ingerencją administracji.
W państwie absolutnym władza formalnie spoczywała w rękach monarchy. Prawo stanowił monarcha. Człowiek w takim państwie był poddanym i wszelkie działania aparatu urzędniczego prowadzone były w imieniu monarchy. Wszelka wola monarchy była praktycznie prawem. Człowiek w którego życie wtargnęła administracja państwowa mógł tylko prosić o zmianę decyzji (było to ryzykowne bo mogło być potraktowane jako bunt lub obraza majestatu) lecz z reguły była to próba nieskuteczna.
Administracja jako organizacja
Administracja to typ organizacji i jak każda organizacja składa się z ludzi i ich działalności. W związku z tym możemy powiedzieć, że administracja jako organizacja może być rozpatrywana od strony podmiotowej oraz od strony przedmiotowej.
Strona podmiotowa to struktury administracyjne, różnego rodzaju organy, instytucje w których są zatrudnieni urzędnicy zaś na stronę przedmiotową administracji składa się działalność, wykonywane zadania. Taki teoretyczny podział ma sens przy badaniach.


(…)

… Pożarnej, Straży Granicznej
- Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
- Kierownicy różnego rodzaju inspekcji (Generalni Inspektorzy np. Nadzoru Budowlanego)
- w administracji terenowej- Wojewoda (zwierzchnik administracji rządowej w terenie z wyjątkiem np. Izby Skarbowej, Urzędu Skarbowego, które podlegają Ministrowi Finansów. Podobnie rzecz się ma z administracją wojskową podległą Ministrowi Obrony Narodowej…
… na czele ze Starostą
Organy samorządu wojewódzkiego:
- Sejmik Województwa
- Zarząd Województwa na czele z Marszałkiem Województwa.
Obok samorządu powszechnego istnieje samorząd specjalny tworzony przez samorządy zawodowe i gospodarcze:
- samorząd lekarski
- samorząd adwokacki, notariuszy itd.
- Izby Rzemieślnicze
Różnice między administracją rządową a samorządową:
Administracja rządowa jest hierarchiczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz