Wykład - Podstawowe terminy i definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawowe terminy i definicje - strona 1 Wykład - Podstawowe terminy i definicje - strona 2 Wykład - Podstawowe terminy i definicje - strona 3

Fragment notatki:

OFFSHORE
Podstawowe terminy i definicje
Strefy offshore (centra offshore) są często nazywane rajami podatkowymi, oazami fiskalnymi, czy też jurysdykcjami offshore. Nie wszystkie te terminy są jednak do końca tożsame. Najogólniej mówiąc strefy offshore to obszary, gdzie występują korzystne regulacje prawno-finansowe. Przed wielu laty ekspansja ekonomiczna polegająca na liberalizacji systemu prawnego, zwłaszcza w zakresie podatkowym, rozpoczęła się w krajach wyspiarskich, i to właśnie kraje wyspiarskie stanowią większość wśród obszarów o korzystnych regulacjach, stąd nazwa offshore. Przeciwieństwem jest termin onshore odnoszący się do krajów na kontynencie, w których udogodnienia podatkowe nie występują. Ponieważ niektóre kraje położone na kontynencie posiadają cechy stref offshore, (np. Szwajcaria), zatem są zarazem offshorami i onshorami. Odróżnić należy pojęcie strefy offshore od oazy podatkowej (tax heaven). W centrach offshore przyjazne przepisy prawne, w tym również podatkowe, prowadzona polityka, w niektórych przypadkach również umowy międzynarodowe, pozwalają podmiotom zagranicznym na osiągnięcie specjalnych korzyści finansowych, dokonywanie operacji finansowych na warunkach innych niż dopuszczalne w obrocie wewnętrznym. Oazy podatkowe stwarzają natomiast jedynie korzyści podatkowe. Inaczej mówiąc, status oazy podatkowej sprzyja rozwojowi operacji finansowych, ale nie jest warunkiem powstania centrum offshore. Natomiast zazwyczaj centra offshore są jednocześnie obszarami o łagodnym systemie podatkowym. Aczkolwiek wśród stref offshore występują kraje, które posiadają standardowy system podatkowy, ale za to wyróżniają się łatwością wykonywania operacji finansowych i ich poufnym charakterem.
Podkreślić trzeba, iż nie ma jednej uniwersalnej, globalnie przyjętej definicji strefy offshore. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje na przykład oazę podatkową, jako kraj, który w sposób celowy kształtuje swoje prawo wbrew standardom obowiązującym w krajach członkowskich OECD. Wśród czynników charakterystycznych dla oazy podatkowej wymienia: całkowity brak lub niski poziom podatków, brak współpracy z innymi krajami w zakresie efektywnej wymiany informacji dla celów podatkowych, brak przejrzystości obowiązujących przepisów oraz brak wymogu rzeczywistego prowadzenia działalności na danym terytorium, by móc tam opodatkować dochód.
W polskim ustawodawstwie także nie ma oficjalnej definicji strefy offshore. Obowiązuje zaś sformułowanie umieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r., gdzie strefy offshore określono, jako „kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych”. W dokumencie zostały wymienione kraje oraz terytoria uchodzące za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową

(…)

… napływ nieuczciwych przedsiębiorców, a to powoduje, że centrum źle się kojarzy potencjalnym inwestorom;
Niski poziom „natrętnej” biurokracji;
Zdrowa gospodarka;
Stabilność polityczna;
Stabilna siła nabywcza waluty lokalnej, możliwość wymiany walut obcych;
Długa tradycja neutralności, nieangażowanie się w konflikty międzynarodowe;
Możliwość prania brudnych pieniędzy;
Możliwość dokonywania oszustw…
… w punktach przedstawione zostały czynniki najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu. Stanowią one zarazem motywy lokalizowania działalności inwestycyjnej w centrach offshore.
Liberalne przepisy finansowe, które pozwalają na dużą dowolność i szeroki zakres operacji przesyłania, przekazywania i lokowania środków finansowych;
Swobodny przepływ kapitału, swoboda finansowych przepływów trans granicznych…
….
Do zewnętrznych źródeł informacji wykorzystywanych w analizie finansowej zaliczamy:
roczniki statystyczne GUS,
informacje giełdowe i bankowe,
informacje Krajowego Rejestru Sądowego,
regulacje prawne, finansowe, celne,
publikacje fachowe,
informacje agencji ratingowych,
informacje wywiadowni gospodarczych,
strony internetowe przedsiębiorstw.
Materiały zewnętrzne to też źródła pozaewidencyjne. Przy ocenie sytuacji…
… i planowania,
Potrzeby kontroli Koszty na potrzeby rachunkowości finansowej mogą być postrzegane w zupełnie innym świetle i klasyfikowane według innych kryteriów niż w rachunkowości zarządczej czy w prawie podatkowym. Rachunkowość zarządcza odchodzi z reguły od koncepcji kosztu historycznego na rzecz koncepcji kosztu alternatywnego lub odtworzeniowego. Koszty na potrzeby sprawozdawcze Koszty produktów…
…) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów; 8) według stopnia zależności kosztów od rozmiarów produkcji: a) koszty stałe, b) koszty zmienne.
Koszty według rodzajów
Rodzajowy układ kosztów jest bardzo popularny. Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty działalności operacyjnej są księgowane na kontach kosztów rodzajowych, ułożonych zgodnie z rachunkiem zysków i strat w wersji porównawczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz