Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy - strona 1 Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy - strona 2 Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy.
PIENIĄDZ ŚWIATOWY I MECHANIZM ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
Waluty międzynarodowe - wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim okresie używane we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie, z których żaden nie jest emitentem.
Funkcje pieniądza
miernik wartości - waluta pełni tę funkcję w rozliczeniach międzynarodowych wówczas gdy są w niej wyrażane ceny wymienialnych towarów
środek płatniczy - waluta może pełnić tę funkcję w dwojakim sensie:
uwalniania - po jej przekazaniu - podmiotów gospodarczych od zobowiązań zagranicznych
dokonywania przez państwa transakcji wyrównawczych bilansu płatniczego
środek gromadzenia rezerw - pełni tę funkcję wówczas, gdy jej cechy związane z wykonywaniem funkcji środka płatniczego czynią ją na tyle atrakcyjną, że pojawia się wśród podmiotów gospodarczych potrzeba eksploatowania w zamian za wpływy w tej walucie, państwa zaś dążą do posiadania nadwyżki
Klasyfikacja walut międzynarodowych
zasięg realizowania przez nie ich funkcji
kto dokonuje emisji danego pieniądza
Waluta światowa - pieniądz międzynarodowy o zasięgu światowym
Pieniądz światowy - jest pieniądzem mogącym służyć do regulowania sald bilansów płatniczych
Pieniądz narodowy będący walutą międzynarodową o zasięgu regionalnym nosi nazwę waluty regionalnej
Pieniądz międzynarodowy będący walutą międzyn. o zasięgu regionalnym jest nazywany pieniądzem regionalnym
MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE
SYSTEM WALUTOWY - zespół zasad, procedur, instrumentów i instrukcji niezbędnych do wykonywania płatności międzynarodowych. Istnienie sprawnego systemu rozliczeń międzynarodowych jest ważnym czynnikiem intensyfikującym międzynarodową wymianę dóbr i usług, ułatwia też międzynarodowy przepływ kapitału i zmniejsza związane z nim ryzyko.
Aby system był sprawny, musi…:
SWZ
BW
zapewnić gospodarce światowej dostateczną podaż pieniądza pełniącego wszystkie swoje funkcje w skali międzynarodowej +
- ułatwiać przywracanie czasowo zachwianej równowagi bilansu płatniczego (automatycznie lub za pomocą systemu zachęt) +
dawać poszczególnym krajom swobodę w dziedzinie doboru środków stosowanych do przywracania równowagi zewnętrznej -
-
być elementem stabilizującym stosunki gospodarcze między państwami (zapewnianie niewielkich oraz płynnych zmian kursów)


(…)


tzw. Planu White'a  złoto wymienialne na złoto, waluty narodowe
SYSTEM Z BRETTON WOODS
W dniach 1-22 VII 1944 w BRETTON WOODS (USA) odbyła się konferencja międzynarodowa z udziałem ponad 40 krajów, w tym Polski. Zwyciężyła na niej koncepcja White'a.
Podstawę systemu z Bretton Woods stanowiły dwie zasady:
wymienialności walut - była rozumiana: jako wymienialność gwarantowana przez bank centralny…
… walutowymi i pieniężnymi spowodowała zwiększenie międzynarodowej mobilności pieniądza
W konsekwencji stan rezerw walutowych poszczególnych krajów w coraz większym stopniu był uzależniony od spekulacyjnych ruchów kapitałów krótkoterminowych
Bezpośrednim następstwem rozpadu systemu z Bretton Woods było przede wszystkim odejście od kursów stałych i wprowadzenie przez większość krajów ograniczonych kursów…
… zachwianej równowagi bilansu płatniczego (automatycznie lub za pomocą systemu zachęt) +
dawać poszczególnym krajom swobodę w dziedzinie doboru środków stosowanych do przywracania równowagi zewnętrznej -
-
być elementem stabilizującym stosunki gospodarcze między państwami (zapewnianie niewielkich oraz płynnych zmian kursów)
+
+
Rodzaje:
system waluty złotej,
dewizowo-złoty,
wielowalutowy.
System waluty złotej (1880-1914):
podstawowe cechy systemu waluty złotej analizuje się w dwóch ujęciach:
w poszczególnych krajach uczestniczących w systemie
w stosunkach z zagranicą (stabilizacja gospodarki światowej)
Granice maksymalnego odchylania się w systemie waluty złotej kursów rynkowych walut od ich kursów parytetowych nosiły nazwę punktów złota (przekroczenie tych granic nie było możliwe)
Podporządkowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz