Wykład - metoda AFN, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - metoda AFN, sem IV - strona 1 Wykład - metoda AFN, sem IV - strona 2 Wykład - metoda AFN, sem IV - strona 3

Fragment notatki:

METODA AFN- zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie
Potrzebne dodatkowe fundusze AFN firma może określić szacując wielkość nowych aktywów potrzebnych do uzyskania wzrostu wielkości sprzedaży, a następnie odejmując od tej wielkości fundusze automatycznie generowane w ramach działalności operacyjnej. Firma może następnie planować uzyskanie AFN przez pożyczkę bankową, emisję papierów wartościowych lub oba te sposoby.
Założenia:
wszystkie składniki aktywów i pasywów można podzielić jako:
zmieniające się wraz ze zmiana sprzedaży
niezmienne wraz ze sprzedażą- wymaga decyzji kierownictwa firmy (np. decyzje dotyczące zaciągnięcia kredytu, emisja obligacji, akcji)
Aktywa i pasywa związane z poziomem sprzedaży da się wyrazić jako odsetek tej sprzedaży.
Aktywa i pasywa związane z poziomem sprzedaży rosną w tym samym tempie co sprzedaż
Bieżąca struktura aktywów i pasywów jest aktualna i w przyszłych okresach będzie stosowana
Amortyzacja w całości jest przeznaczana na inwestycje odtworzeniowe w majątek trwały.
Istnieją niewykorzystane rezerwy majątku trwałego, tzn. że nie ma potrzeby realizowania inwestycji rozwojowych.
Potrzebne dodatkowe fundusze = wymagany wzrost aktywów - fundusze generowane automatycznie - przyrost nie podzielonych zysków AFN = ( A*/S) delta S - (L*/S) delta S - (MS1-D0)
AFN- potrzebne dodatkowe zewnętrzne fundusze
A* - aktywa związane, czyli te aktywa które musza wzrosnąć aby wzrosła sprzedaż
Delta S - przyrost wartościowy sprzedaży
L* - pasywa rosnące automatycznie czyli takie które wzrastają automatycznie wraz ze wzrostem sprzedaży
S1- wartość sprzedaży prognozowana na przyszły rok
M - marża zysku (zyskowność sprzedaży = zysk netto/ sprzedaż)
D0- wartość dywidendy od akcji zwykłych wypłacana w roku bieżącym ale ustalana na podstawie wartości zysku netto z roku poprzedniego
AFN- wnioski
Im wyższe tempo wzrostu sprzedaży firmy tym większe potrzeby dodatkowego finansowania
Im wyższy współczynnik wypłaty dywidendy tym większe potrzeby dodatkowego finansowania
Bilans firmy ZET na koniec 2012 przedstawiał się następująco:
aktywa
w tys.
pasywa
w tys.
1.aktywa trwale
400
1. Kapitały własne w tym:
600
2.aktywa obrotowe w tym:
700
kapitał podstawowy
400
zapasy
330
kapitał zapasowy (zyski zatrzymane z lat ubiegłych)


(…)


kredyty bankowe
50
zobowiązania z tytułu dostaw
150
rozliczenia międzyokresowe przychodów
100
RAZEM
1100
RAZEM
1100
PRZYKŁAD AFN
Sprzedaż przychody ze sprzedaży w 2012 wyniosły 2mln zł a zyskowność netto sprzedaży 2%
Wiadomo ze firma stosuje politykę wypłat dywidend określoną jako stała stopa dywidend - 50% zysku netto
Proszę określić wielkość niezbędnych środków do sfinansowania wzrostu sprzedaży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz