Wykład - kształtowanie szkieletu nośnego hal stalowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - kształtowanie szkieletu nośnego hal stalowych - strona 1 Wykład - kształtowanie szkieletu nośnego hal stalowych - strona 2 Wykład - kształtowanie szkieletu nośnego hal stalowych - strona 3

Fragment notatki:

Budowa strukturalna i kształtowanie szkieletu nośnego hal stalowych
Pełnienie założonej funkcji technologicznej (produkcyjnej, eksploatacyjnej) oraz ochrona wnętrza przed wpływami otoczenia ma zasadniczy wpływ na budowę strukturalną i rodzaj ustroju nośnego budynku halowego. Wymagania odnoszące się do przegród (ich izolacyjności cieplnej, wilgotnościowej, akustycznej), oświe­tlenia i wentylacji, urządzeń transportowych, wyposażenia ochrony przeciwpoża­rowej, a także realizacja założonej funkcji obiektu, wpływają bezpośrednio na przyjmowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe hali i jej poszczególnych elementów składowych.
Pod pojęciem budowy strukturalnej hali rozumie się rozmieszczenie jej ele­mentów składowych (układ elementów tworzących stalowy budynek halowy) oraz zespół wzajemnych relacji między nimi.
Schemat budowy strukturalnej stalowego budynku halowego pokazano na rys. 1.7. W schemacie tym zestawiono typowe elementy takich obiektów w celu przedstawienia ich roli konstrukcyjnej lub związanej z wymaganiami użytkowni­ka obiektu. Jest oczywiste, iż przedstawione na rys. 1.7 elementy składowe hali mogą mieć wiele rozwiązań wariantowych, dlatego rysunek ten należy traktować jako ideowy. Wyróżniono w nim elementy osłonowe dachu i ścian, ich konstrukcję wsporczą oraz główny ustrój nośny, w skład którego wchodzą poprzeczne układy nośne oraz stężenia. Każdy z tych elementów ma spełniać określone zadanie kon­strukcyjne lub funkcjonalne. Równocześnie stosuje się rozwiązania konstrukcyjne hal, w których elementy składowe pełnią podwójną funkcję, i tak np. dachowe płyty fałdowe służą jako osłona i stężenia połaci dachu (por. rys. 1.27), płatwie są konstrukcją wsporczą płyt dachowych i równocześnie elementem nośnym stęże­nia połaciowego (por. rys. 1.25), a łukowe blachy fałdowe są osłoną i konstrukcją nośną obiektu (por. rys. 1.20).
Zadaniem obudowy ścian (podłużnych i szczytowych) oraz dachu jest za­bezpieczenie wnętrza hali przed wpływem czynników atmosferycznych (śniegu, deszczu, wiatru, temperatury) oraz pyłu, hałasu itp. Zasadniczymi elementami obudowy są płyty dachowe i ścienne, a także świetliki dachowe oraz okna, wrota i drzwi w ścianach. Te powierzchniowe elementy przejmują bezpośrednio ob­ciążenia od śniegu i wiatru. Względy wytrzymałościowe sprawiają, iż wymagają one stosunkowo gęstej siatki linii podparć. Dlatego też najczęściej jest niezbędne zastosowanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej powierzchniowych elementów osłonowych ścian i dachu.
Konstrukcję wsporczą płyt dachowych stanowią zazwyczaj płatwie. Są to ele­menty usytuowane równolegle do osi podłużnej hali. Przejmują one obciążenia z płyt dachowych, przekazując je na poprzeczne układy nośne. Rozstaw płatwi wynika z nośności płyt dachowych oraz np. rozmieszczenia węzłów górnych kra­towego rygla układu poprzecznego. Świetliki dachowe, w zależności od rodzaju konstrukcji, mogą opierać się na płatwiach lub w przypadku ustrojów samono-śnych na ryglach dachowych układu poprzecznego hali.

(…)

…, w których układa się izolację termiczną (por. rys. 3.1 lb). Wówczas wręgi (żebra) kaset ściennych pełnią rolę rygli, do których mocuje się zewnętrzną blachę fałdową. Obciążenia od ciężarów własnych obudowy i konstrukcji wsporczych dachu i ścian, a poprzez nie również obciążenia spowodowane warunkami klimatyczny­mi, przekazują się na główny ustrój nośny hali. Ustrój ten przenosi również często obciążenia wynikające z technologii produkcji lub eksploatacji obiektu (np. ob­ciążenia od suwnic, wciągarek, temperatury itp.). W skład głównego ustroju no­śnego hali wchodzą poprzeczne układy nośne oraz stężenia. Jego zadaniem jest zapewnienie wytrzymałości i stateczności elementom konstrukcji hali, a także sztywności niezbędnej do zapewnienia żądanych warunków eksploatacji obiektu. Należy w tym miejscu wyraźnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz