Wykład - Konwencja Wiedeńska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Konwencja Wiedeńska - strona 1 Wykład - Konwencja Wiedeńska - strona 2 Wykład - Konwencja Wiedeńska - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki
Wykład 6
Konwencja wiedeńska reguluje zawarcie umowy sprzedaży, określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży. Nie reguluje np. zdolności do zawarcia umowy, czy i kiedy kupujący staje się właścicielem danego towaru, sprawy odpowiedzialności sprzedawcy za śmierć lub uszkodzenie zdrowia wynikające z używania produktu. Zawarcie umowy - w konwencji przyjęto rozwiązanie, że umowa może dojść do skutku niezależnie od tego w jaki sposób doszło pomiędzy stronami do porozumienia. Rozwiązanie znajdujące się w konwencji nie różnią się wiele od rozwiązań w kodeksie prawa cywilnego.
Dopiero gdy ustalimy że doszło do zawarcia umowy możemy przejść do skutków zawarcia danej umowy. Strony mogą same ustalić prawa i obowiązki związane z umową sprzedaży.
Konwencja ma zastosowanie kiedy strony nie określiły dokładnie praw i obowiązków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
Obowiązkiem sprzedawcy jest:
Dostarczenie kupującemu towaru i dokumentacji dotyczącej towaru
Sprzedawca powinien poinformować kupującego że wysyła towar nieubezpieczony
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z wytycznymi zawartymi w umowie. Jeżeli towar nie jest taki jak wynikało to z umowy to kupujący może wyciągać konsekwencje z tytułu tej niezgodności.
Moment przejścia odpowiedzialności za towar zwykle ustalają strony. Jeśli strony tego nie zrobią konwencja reguluje to w sposób następujący. Odpowiedzialność przechodzi na kupującego wraz z przekazaniem towaru od sprzedawcy przewoźnikowi. Jeżeli kupujący sam odbiera towar od sprzedającego to ryzyko związane z tym towarem przechodzi na kupującego z chwilą odbioru tego towaru.
Obowiązkiem kupującego jest:
Zapłata za dany towar
Dotrzymanie terminu zapłaty
Uzupełnieniem konwencji wiedeńskiej konwencja nowojorska o przedawnieniu umowy sprzedaży w obrocie międzynarodowym. Według tej konwencji roszczenia pomiędzy stronami umowy sprzedaży przedawniają się po czasie 4 lat.
Zasada swobody umów - kodeks cywilny art. 352, 1 - składa się z kilku elementów.
Po pierwsze, kwestia podjęcia decyzji, aby daną umowę zawrzeć. Ogólnie każdy ma swobodę decyzji, jednak są wyjątki w których jesteśmy zmuszeni do podpisania umowy. Np. ubezpieczenie pojazdu mechanicznego (auta) każdy kto ma samochód musi podpisać umowę o ubezpieczenie tego samochodu. Każdy ma swobodę co do wyboru kontrahenta z którym chce zawrzeć umowę. Od tej zasady też są wyjątki dotyczące różnego rodzaju umów które mogą być podpisane tylko z jasno określonymi kontrahentami np. umowa o kredyt może być podpisana tylko z bankiem. Trzecim elementem jest swoboda wyboru co do sposobu zawarcia umowy

(…)

… przyrzeczonej, to wtedy ta druga strona, która chce może domagać się odszkodowania, to odszkodowanie obejmuje tylko koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej. Nie można w ramach tego odszkodowania domagać się zwrotu za straty wynikające z tego, że umowa przyrzeczona nie została zawarta. W umowie przedwstępnej można samemu określić konsekwencje nie przystąpienia do umowy przyrzeczonej. Są to tzw. kary umowne. Jeżeli jedna ze stron nie chce przystąpić do umowy przyrzeczonej, strona która chce może na drodze sądowej domagać się zawarcia tej umowy jeśli umowa przedwstępna wywołuje skutek silniejszy. Dzieję się tak wtedy gdy umowa przedwstępna takie same właściwości jak umowa przyrzeczona. Np. jeśli umowa przedwstępna o sprzedaży nieruchomości jest zawarta w formie aktu notarialnego tak samo jak musi być zawarta umowa przyrzeczona o sprzedaż nieruchomości to wtedy wywołuje skutek silniejszy.
Klauzule w umowie dające możliwość odstąpienia od umowy.
Odstępne - kwota którą musi zapłacić strona chcąca skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy.
Można w umowie zastrzec sobie możliwość żądania kary umownej. Kara umowna może być związana tylko z świadczeniem niepieniężnym.
Podstawą do domagania się kary umownej nie jest szkoda domagającego się tej kary wystarczy wykazać tylko, że druga strona nie wywiązała się z umowy. Kara umowna z zasady jest stała co do wartości, niezależnie od przewinienia drugiej strony wysokość kary jest taka sama. Można domagać się obniżenia kary umownej, kiedy ta kara jest rażąco wygórowana, lub osoba która ma zapłacić karę tylko w niewielkim stopniu nie wykonała swojego obowiązku. Kara umowna należy się uprawnionemu niezależnie od szkody którą poniósł i niezależnie od rozmiaru tej szkody. Problem jest kiedy kara jest niższa niż ta szkoda. Kara umowna wyczerpuje żądania wierzyciela, nie może on się domagać niczego więcej niż wynosi ta kara. Można zastrzec w umowie, że jeśli kara jest niewystarczająca to strona poszkodowana może domagać się odszkodowania, jednak w umowie…
… ten sposób nie przysługuje przedsiębiorcom. Trzecim sposobem jest zapisanie w umowie klauzuli waloryzacyjnej. W tej klauzuli zapisuje się inny niż pieniężny przedmiot pokrywający wartość świadczenia. Np. zamiast płacić 100000zł ma zapłacić równowartość 10kg złota. Można tez wybrać po prostu inny pieniądz, czyli jeżeli ktoś ma zapłacić 10000 zł ma zapłacić równowartość 2500 euro.
Z świadczeniem pieniężnym związane…
…. Za nie wykonanie umowy ustalona jest odpowiedzialność kontraktowa. Aby pojawiła się taka odpowiedzialność jedna ze stron musi, albo nie wykonać umowy w ogóle, albo wykonać ją w jakiś sposób odbiegający od tego który wynika z tej umowy. Drugą okolicznością która ma tu znaczenie to to, że nie wykonanie, lub nieprawidłowe wykonanie, musi być wywołane czynnikami obciążającymi dłużnika. Aby ustalić które czynniki…
… tych korzsyści gdyby ta umowa została zrealizowana w prawidłowy sposób.
Ostatnią okolicznością kiedy występuje odpowiedzialność kontraktowa jest wykazanie związku pomiędzy szkodą a niewypełnieniem umowy. Trzeba wykazać że szkoda powstała na skutek nie wypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia umowy. Jeżeli powstała taka szkoda wynikająca z niewypełnienia umowy wierzyciel może domagać się naprawienia…
… gwałtownie straciłby na wartości, co do zasady nie ma to znaczenia stosując zasadę nominalizmu. Aby uchronić się przed takim zjawiskiem należy posłużyć się waloryzacją świadczeń pieniężnych. Można to zrobić na 3 sposoby. Poprzez ustawowe zasady waloryzacji. Drugim sposobem jest waloryzacja na drodze sądowej. Wierzyciel domaga się w sądzie aby dłużnik zapłacił więcej z powodu wysokiej inflacji. W Polsce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz