Wykład - Karta Praw Podstawowych UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Karta Praw Podstawowych UE - strona 1 Wykład - Karta Praw Podstawowych UE - strona 2 Wykład - Karta Praw Podstawowych UE - strona 3

Fragment notatki:

Karta Praw Podstawowych UE Preambuła Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych działań. Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując przy tym różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamość narodową Państw Członkowskich i organizację ich władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; dąży do wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości. W tym celu, w obliczu zmian w społeczeństwie, postępu społecznego oraz rozwoju naukowego i technologicznego, niezbędne jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych poprzez wyszczególnienie tych praw w Karcie i przez to uczynienie ich bardziej widocznymi. Niniejsza Karta potwierdza, uwzględniając kompetencje i zadania Wspólnoty i Unii oraz zasadę pomocniczości, prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, z Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatów wspólnotowych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Wspólnotę i Radę Europy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialność i nakłada obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń. Unia uznaje zatem prawa, wolności i zasady wymienione poniżej. Rozdział I GODNOŚĆ Artykuł 1 Godność ludzka Godność ludzka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. Artykuł 2 Prawo do życia 1. Każdy ma prawo do życia. 2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu. Artykuł 3 Prawo do integralności osoby 1. Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej. 2. W dziedzinie medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: - swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę; - zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób; - zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku; - zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich. Artykuł 4 Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

(…)

… ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Artykuł 5 Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej 1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie. 2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej. 3. Handel ludźmi jest zakazany. Rozdział II WOLNOŚCI Artykuł 6 Prawo do wolności i bezpieczeństwa Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Artykuł 7…
…, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Rozdział IV SOLIDARNOŚĆ Artykuł 27 Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa Pracownikom lub ich przedstawicielom należy zagwarantować, na właściwych poziomach, informację i konsultację we właściwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie wspólnotowym oraz ustawodawstwach i praktykach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz