Prawa człowieka w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka w UE - strona 1

Fragment notatki:

Ma 4,5 strony. Zawiera takie zagadnienia jak: preambuła, godność, wolność i bezpieczeństwo, równość i solidarność, prawa obywatelskie i sprawiedliwość, karta praw podstawowych.

Katalog praw człowieka w Unii Europejskiej - krótka charakterystyka
Pierwotny tekst traktatów założycielskich Unii Europejskiej nie zawierał niemal żadnego odwołania do praw podstawowych (tu pod prawami podstawowymi będziemy rozumieć uprawnienia obywateli, które określają zasadnicze relacje w kontakcie państwo - obywatel). W większości współczesnych państw rozwiniętych katalog takich praw określa konstytucja. Choć traktaty założycielskie (Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali) stanowią swoistą konstytucję Wspólnot Europejskich próżno szukać w nich wyraźnego wskazania takiego katalogu. Przyczyna tego była prosta, celem powstania Wspólnot była integracja gospodarcza. Traktat EWWiS był umową międzynarodową traktującą przede wszystkim o współpracy w dziedzinach przemysłu węgla i stali, stąd nie było potrzeby wskazywać w nim obszernej regulacji praw obywatelskich. Brak wskazania wyraźnych podstaw aksjologicznych funkcjonowania Unii Europejskiej był jednym z głównych zarzutów wysuwanych przeciwko tej organizacji. Powstanie Unii Europejskiej i przyznanie jej, ograniczonych co prawda, kompetencji w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości oraz w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa spowodowało konieczność podkreślenia wspólnych wartości, które podzielają obywatele państw członkowskich . Stąd w Traktacie Amsterdamskim znalazło się odesłanie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz podstawowych zasad prawa państw członkowskich. Wartości określone w tych normach muszą być respektowane przez instytucje Unii z jednej strony, jak również przez rządy poszczególnych państw członkowskich. Unia była krytykowana za niewystarczający nacisk na respektowanie praw człowieka i innych uprawnień, jakie nowoczesne państwa demokratyczne przyznają swym obywatelom - tzw. praw podstawowych. Stąd powstał pomysł sformułowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Opiera się ona na dotychczas ustanowionych prawach zawartych w Traktatach unijnych. Karta nie ustanawia nowych praw ani kompetencji dla Wspólnoty Europejskiej. Zakres praw, które gwarantuje nie może być ograniczany, chyba, że byłoby to spowodowane koniecznością ochrony interesów unijnych lub grup ludności.
Dokument ten jest skierowany do instytucji UE jak i do krajów członkowskich, gdy są w trakcie wdrażania nowego prawa unijnego. Ma być ona interpretowana w sposób zapewniający jak najszerszą ochronę obywateli Unii Europejskiej. Tu spróbujemy wskazać najważniejsze postanowienia tego dokumentu.
Preambuła - wspólna pokojowa przyszłość w oparciu o wspólne wartości
Preambuła stwierdza że ludy Europy kreując unię miedzy sobą zdecydowały się dzielić pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. Unia, świadoma swego duchowego i moralnego dziedzictwa jest oparta na fundamencie niepodzielnych, uniwersalnych wartościach; godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności, na zasadach demokracji i państwa prawa. W centrum swej aktywności Unia stawia jednostkę ludzką przez ustanowienie europejskiego obywatelstwa oraz stworzenie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.


(…)

… Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Europejskiej Karty Socjalnej przyjętej przez Wspólnotę i Radą Europy, orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W siedmiu rozdziałach Karty oprócz ogólnych założeń regulowane są kwestie godności, wolności, równości, solidarności, obywatelstwa oraz sprawiedliwości.
Godność, wolność i bezpieczeństwo
Godność…
… się do ochrony wymienionych wyżej wartości szanując jednocześnie różnorodność kultury i tradycji Europejczyków jak również tożsamość narodową państw członkowskich i ich władz publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Celem Unii wskazanym w karcie jest zrównoważony i odpowiedni wzrost oraz zapewnienie swobód: swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz wolności prowadzenia…
… i ochrona konsumenta. Dużo miejsca poświęcono kwestiom związkowym. Karta gwarantuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych i możliwość wchodzenia w spory zbiorowe. Pracownicy mają być chronieni przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem, mają prawo do zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, zapewniających godność osoby. Przypomnijmy, że godność pracownicza ma również poczesne miejsce w nauczaniu Jana Pawła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz