Wykład I- wstęp

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład I- wstęp - strona 1 Wykład I- wstęp - strona 2 Wykład I- wstęp - strona 3

Fragment notatki:

06.10.2014
Ekonomia jest nauka o dokonywaniu wyborów, czyli o podejmowaniu decyzji dotyczących
sposobów użytkowania ograniczonych zasobów (pracy kapitału ziemia technologia) do produkcji
określonych dóbr.
Ekonomia jest nauka badająca zjawiska ograniczoności (rzadkości) zasobów.
Ekonomia bada w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące do ich dyspozycji w celu
produkcji lub konsumpcji dóbr i w jaki sposób dzielą wyprodukowane dobra między siebie.
Ekonomia jest sztuką podejmowania decyzji w życiu publicznym lub prywatnym.
Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu czyli działalności gospodarczej ludzi.
Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych czyli o: (kolejność ważna)
-produkcji
-podziale
-wymianie
-konsumpcji
Ekonomia jest nauka badająca tendencje zmian wielkości produkcji, wysokości cen, zatrudnienia,
bezrobocia czyli dostarcza wnioski dla polityki gospodarczej przez prowadzony rząd.
Ekonomia dzieli się na dwa główne działy:
-mikroekonomia
-makroekonomia
Mikroekonomia zajmuje się badaniem poszczególnych elementów tworzących gospodarkę t.j.
gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa sektory lub gałęzie, branże gospodarki, rynki określonych
produktów i usług. Mikroekonomia analizuje sposób działania oraz zachowania się rynków
poszczególnych producentów i konsumentów, sprzedawców i nabywców.
Makroekonomia zajmuje się analizą gospodarki jako całości. Bada m.in. czynniki wpływające na
poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych jak: globalna podaż i globalny popyt, globalna
produkcja i globalna konsumpcja, ogólnym średnim poziomem cen, globalnym zatrudnieniem,
dochody i wydatki budżetu państwa, inwestycje państwowe, bilans handlowy i płatniczy kraju,
popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Makroekonomia zajmuje się badaniem wielkości
agregatowych czyli dotyczących całej gospodarki.
Nauki:
-Nauki formalne (matematyka, logika)
-nauki empiryczne (społeczne-socjologia,historia, ekonomiczne- ekonomia(mikro,makroekonomia),
finanse, zarządzanie, rachunkowość, statystyka, przyrodnicze-biologia
Drugim podziałem ekonomii jest podział na ekonomię pozytywną i normatywną:
Pozytywna koncentruje się na wypracowaniu najbardziej uniwersalnych metod i narzędzi analizy
ekonomicznej. W celu możliwie bezstronnego uogólnienia procesów i mechanizmów
gospodarczych.
Ekonomia pozytywna zajmuje się obiektywnym naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania
gospodarki.
Normatywna opiera się na ekonomii pozytywnej i koncentruje się na tworzeniu określonego
systemu poglądów wartościujących. (mój pogląd)
Szkoły ekonomiczne :
1) Merkantyliści XV-pierwsza połowa XVIII. Uznali ze źródłem bogactwa narodowego jest
sfera wymiany czyli opowiadali się za rozwojem przemysłu i za ekspansją handlową.
Opowiadali się za subwencjami (wtedy kiedy państwo pomaga) eksportowymi i
ograniczeniem importu.
2) Fizjokraci XVI-XVIII. Dla nich jedynie rolnictwo ma charakter produkcyjny w tym
sektorze zachodzi proces pomnażania bogactwa.
3) Szkoła klasyczna/ klasycy XVIII Adam Smith David Ricardo.
a) Liberalizm

(…)

… potrzeb są dobra:
1) produkty i usługi (Produkty to dobra materialne staja się własnością osoby je użytkującej.
Usługi to dobra niematerialne są to dobra z których konsumenci korzystają jedynie
czasowo)
2) dobra wolne i dobra gospodarcze (Dobra wolne są to dobra występujące w formie
nieprzetworzonej przez człowieka, są gotowe do natychmiastowego użycia np. węgiel,
powietrze. Dobra gospodarcze są to dobra…
… ma charakter produkcyjny w tym
sektorze zachodzi proces pomnażania bogactwa.
3) Szkoła klasyczna/ klasycy XVIII Adam Smith David Ricardo.
a) Liberalizm ekonomiczny czyli pogląd głoszący ze wolnokonkurencyjna gospodarka
samoczynnie bez zewnętrznej ingerencji dąży do równowagi gospodarczej i społecznej.
b)Koncepcja homoeconomicus to koncepcja mówiąca ze interesy ogólnospołeczne są
wypadkową interesów…
… produkcyjnych zapewnia sprawnie funkcjonujący mechanizm
rynkowy, który dzięki giętkości cen zapewnia równowagę i pełne dostosowanie się popytu
do podaży.
f) Rozmiary produkcji a więc i dochód narodowy są zdeterminowane istniejącymi mocami
produkcyjnymi (ujecie podażowe wzrostu gospodarczego)
4) Szkoła neoklasyczna / neoklasycyzm Alfred Marshall XIX w. w gospodarce bez ingerencji
państwa następuje harmonijne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz