Wykład - hydroliza DNA, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - hydroliza DNA, sem III - strona 1

Fragment notatki:

HYDROLIZA DNA
Cząsteczki DNA są bardzo długie w porównaniu do swej średnicy i stosunkowo
sztywne, dlatego roztwory ich mają dużą lepkość.
Kwasy nukleinowe wykazują różną wrażliwość na środowisko zasadowe
i kwasowe
Cząsteczki DNA są odporne na działanie mocnych zasad. Pozostawienie
DNA w roztworze 1M NaOH przez 20-40 godzin w temperaturze 37C nie dostarcza
Ŝadnych produktów hydrolizy zasadowej. W tych warunkach RNA rozpada się
całkowicie do mieszaniny 2'- i 3'- monofosfonukleozydów. Następuje to dzięki
obecności grupy -OH przy atomie C2' rybozy, która w środowisku zasadowym
uczestniczy w tworzeniu nietrwałych wewnątrzcząsteczkowych wiązań fosfodiestrowych
w cyklicznych nukleozydo-2',3'-fosforanach. Wiązania te rozpadają się
z równym prawdopodobieństwem do nukleozydo-2'- i nukleozydo-3'-fosforanów.
Brak grupy -OH przy atomie C2' deoksyrybozy uniemoŜliwia powstanie cyklicznych
fosforanów nukleozydów i jest podstawą oporności kwasów deoksyrybonukleinowych
na działanie zasad.
Hydroliza kwasowa kwasów nukleinowych dostarcza różnych produktów
zaleŜnie od stęŜenia stosowanych kwasów, czasu trwania hydrolizy i temperatury.
Wiązania glikozydowe róŜnią się wraŜliwością na działanie kwasów, mianowicie:
w nukleotydach purynowych wiązania glikozydowe są bardziej labilne niŜ w nukleotydach
pirymidynowych.
Krótkotrwałe ogrzewanie (w 100C), zarówno DNA, jak i RNA z kwasami
(np. HCl) o niskich stęŜeniach (ok. 1M) początkowo dostarcza kwasów apurynowych,
będących łańcuchami polinukleotydowymi, pozbawionymi zasad purynowych.
W dalszym etapie tej hydrolizy kwasowej (po 1 godz.) powstają mononukleotydy
pirymidynowe, pentozy i kwas fosforowy.
Pod wpływem działania mocnych kwasów mineralnych (np. 72% roztwór
HClO4) i podwyŜszonej temperatury (100C przez 1 godz.) zarówno z DNA, jak
i z RNA uwolnione zastają zasady purynowe oraz pirymidynowe, pentozy, a takŜe
kwas fosforowy, tym samym ulegają całkowitej hydrolizie.
Hydroliza enzymatyczna kwasów nukleinowych polega na rozkładzie ich
wiązań fosfodiestrowych przez enzymy z grupy endo- lub egzo- rybonukleaz lub
deoksyrybonukleaz. W zaleŜności od rodzaju uczestniczącego w reakcji enzymu
powstają róŜne produkty, nukleozydo-5'-monofosforany lub nukleozydo-3'-monofosforany.
Uwolnienie zasad azotowych z połączeń glikozydowych przeprowadzają
specyficzne nukleozydazy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz