Chronologia wydarzeń dotyczących biosyntezy białka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chronologia wydarzeń dotyczących biosyntezy białka - strona 1 Chronologia wydarzeń dotyczących biosyntezy białka - strona 2

Fragment notatki:


CHRONOLOGIA WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH BIOSYNTEZY BIAŁKA 1869 - odkrycie i wyizolowanie po raz pierwszy DNA; 1900 - stwierdzono, że białka mają budowę łańcuchową i są złożone z 20 aminokwasów (Emil Fischer); 1944 - Avery, McLeod, McCarty wykazali, że transformacja u bakterii jest powodowana przez DNA (zmieszano w hodowli bakterie charakteryzujące się zjadliwą chorobą i zdrowe - zdrowe stały się chore); 1945 - Erwin Schrödinger - opublikował rozprawę „Czym jest życie”; sugerował, że w żywej komórce istnieje zapis danych niezbędnych do życia i rozwoju komórki, zapis znajduje się we włókienkach chromosomowych; 1951 - Linus Pauling (zm. 1994), Robert Corey (zm.1971) - zaproponowali model budowy DNA w postaci α helisy, pojedynczej nici; nagroda nobla w 1954; Pauling - badania nad charakterem wiązań chemicznych; w 1962 roku otrzymał pokojową nagrodę Nobla za zahamowanie działań zbrojeń nuklearnych ; 1953 - Watson, Crick (zm. 2004) - zaproponowali model struktury DNA jako podwójnej helisy. Nobel w 1962 roku. Młodzi naukowcy, biolodzy, Pauling miał silna pozycję i młodzi zakwestionowali jego odkrycie, dali na to dowody. Doszli do tego wniosku w sposób logiczny - analizowali wyniki innych badaczy; 1961-66 - Ochoa, Nirenberg, Mathael, Khorana - Nobel za rozszyfrowanie kodu genetycznego - rozpracowali kod genetyczny - jak informacja wpływa na skład białka. Przez wiele lat uważano, że informacja jest w DNA, a przekazywana do RNA. Są jednak od tego wyjątki. RNA jest kopią DNA. Struktura kopii ulega dekodowaniu w białku. Można też przekazywać informację z RNA do DNA. Wirusy - brak jądra komórkowego, ale mają RNA - jeśli zainfekują organizm to mutują DNA i produkują informację o zmutowanym, innym białku. Naukowcy odkryli w jaki sposób informacja zawarta w DNA jest tłumaczona na budowę białka, które w formie różnych enzymów decyduje o wszystkich reakcjach chemicznych przebiegających w żywych organizmach ,a tym samym w całości procesów metabolicznych. Jednołańcuchowy RNA jest kopią roboczą fragmentu DNA i dopiero struktura tej kopii podlega bezpośrednio dekodowaniu w maszynerii komórkowej odpowiedzialnej za syntezę białka. Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji także z RNA z powrotem do DNA, jak to obserwowano podczas rozwoju niektórych wirusów, które zawierały tylko RNA; 1965 - F. Jacob, J. Monod - Nobel za odkrycie mechanizmu sterowania biosyntezą białka (teoria lub układ operonu) [kiedy należy uruchomić biosyntezę białka i kiedy przerwać]; 1975 - Sanger (GB), Gilbert (USA) - opracowali dwie zbliżone metody sekwencjonowania fragmentów DNA liczących nie więcej jak 200 - 400 nukleotydów; 1977 - Pierre Chambon - odkrył geny mozaikowe - fragmenty kodujące połączone fragmentami niekodującymi - intronami;

(…)

… wodorowe: A tworzy parę z T, a G z C. Łączenie się zasad w pary jest określane jako tworzenie się komplementarnych par zasad, Większa, dwupierścieniowa zasada purynowa tworzy parę z mniejszą, jednopierścieniową zasadą pirymidynową; pary zasad doskonale „pasują" do odległości pomiędzy łańcuchami cukrowo-fosforanowymi i decydują o utrzymaniu poprawnej odległości między nimi. Odległość ta byłaby zbyt mała dla pary utworzonej z dwóch dużych zasad purynowych i zbyt duża dla pary dwóch pirymidyn, które znajdowałyby się zbyt daleko od siebie, by utworzyć wiązania wodorowe. Pomiędzy komple­mentarnymi zasadami tworzy się maksymalna (spośród możliwych) liczba wiązań wodorowych. W każdej parze GC są trzy wiązania wodorowe, zasady w parze AT są związane dwoma wiązaniami wodorowymi. Tak więc pary zasad AT i GC…
… RNA pisze się jako sekwencję zasad w kierunku 5'  3'. Na przykład GUCAAGCCGGAC jest sekwencją krótkiej cząsteczki RNA. Większość cząsteczek RNA jest jednoniciowa, ale cząsteczka RNA może zawierać regiony, które tworzą komplementarne pary zasad po zmianie biegu łańcucha RNA o 180° (tworzą się tak zwane struktury typu spinki do włosów). Cząsteczka RNA może więc zawierać pewne odcinki o budowie…
… są adenina i guanina, różniące się bocznymi grupami egzocyklicznymi. tymina i cytozyna są pirymidynami, każda z nich zawiera pojedynczy pierścień węglowo-azotowy i podobnie jak zasady purynowe różnią się one jedynie bocznymi grupami. cukier występujący w DNA to deoksyryboza (to znaczy, że grupa 2'-OH rybozy została zastąpiona przez atom wodoru, stąd też nazwa „deoksy") i dlatego nukleozydy wchodzące w skład…
… nukleozydów nazywamy nukleotydami. Składają się one z reszty fosforanowej połączonej z grupą hydroksylową nukleozydu związaną z węglem piątym (C-5) reszty cukrowej, a więc tworzą nukleozydo-5'-fosforany (np. adenozyno-5'-fosforan), określane też jako 5'-nukleotydy. Numer z apostrofem (znakiem „prim") oznacza atom węgla rybozy, przy którym znajduje się fosforan. Resztą cukrową w DNA jest deoksyryboza…
… dziedzicznym (np. cukrzyca, mukowiscydoza), które są spowodowane przez błąd w zapisie genetycznym. ???????
STRUKTURA DNA
Budowa DNA:
zasady występujące w DNA są związkami aromatycznymi zbudowa­nymi z węgla i azotu. Ze względu na zawartość azotu są nazywane zasa­dami azotowymi. Ze względu na budowę można wyróżnić dwa typy zasad: pochodne puryny złożone z dwóch sprzężonych pierścieni węglowo-azotowych. Purynami
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz