Wykład - Finanse i rachunkowość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Finanse i rachunkowość - strona 1 Wykład - Finanse i rachunkowość - strona 2 Wykład - Finanse i rachunkowość - strona 3

Fragment notatki:

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 1
1. Omówić pojęcia: finanse, rachunkowość
Finanse (S. Balland) są to procesy i zjawiska pieniężne (im wieksze mają znaczenie w gospodarce zjawiska pieniężne mają odzwierciedlać w procesie pieniężnym)
Finanse ( Z. Federowicz) jest to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem zasobów pieniężnych,
Finance są to zasoby pieniądza służące prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej aktywności,
jest to zarządzanie zasobami pieniężnymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub inną aktywnością,
są to zasoby pieniądza pozostające w dyspozycji osoby, organizacji, państwa.
Rachunkowość jest procesem dostarczania informacji o pozycji finansowej, dokonaniach i zmianach w tej pozycji, które to informacje są użyteczne dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników do podejmowania przez nich decyzji ekonomicznych.
Rachunkowość można określić jako system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania oraz przewidywania wyrażonych w pieniądzu, bilansujących się, ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej.
Rachunkowość jest szczególnym rodzajem ewidencji odzwierciedlającej działalność gospodarczą i sytuację majątkową jednostki gospodarującej. Rachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej ponieważ ma ściśle określony podmiot i przedmiot oraz stanowi zamknięty system ewidencji ciągłej (w czasie), jest więc ściśle określonym układem metod, zasad i reguł ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu danych liczbowych o przedmiocie ewidencji.”
2. Wszystko o pieniądzu
Definicja pojęcia „pieniądz”
Wg Szkoły historycznej-pieniądz jest to udokumentowane przyrzeczenie wartości o ogólnej ważności, przy czym zakres tej ważności ograniczony jest kręgiem wspólnoty płatniczej,
Wg Szkoły klasycznej-pieniądzem jest wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań,
Wg Szkoły keynesowskiej - pieniądz jest określany przez funkcje, które musi spełniać.
Podstawowe i pochodne funkcje pieniądza
podstawowe funkcje pieniądza - funkcje, które stanowią warunki sine qua-non instytucji pieniądza,
miernik wartości - pozwala wyrazić wartość różnych dóbr w jednoimiennych wielkościach, czyli cenach
środek cyrkulacji - przekształca bezpośrednią wymianę towaru na towar w dwa akty, akt kupna i akt sprzedaży,
pochodne funkcje pieniądza - funkcje, które wywodzą się z funkcji podstawowych.


(…)

… (nie jest tak dobry, Środki, które posiadają przedsiębiorstwa, osoby, gospodarstwo domowe, jednostki samorządu terytorialnego)
1. Depozyty na rachunkach bierzących (awista)
Depozyty na rachunkach, do których wystawione są karty płatnicze, którymi można dysponować przy pomocy czeków, kart, poleceń przelewu.
Depozyty na rachunkach, do których nie są wystawiane karty płatnicze - trzeba pojawić się w banku, wypłacić…
… ; Jedno metalowa - złoto
Monety : Sou - brazowa; Ecu - srebrna; Luidor - złota
Systemy pieniądza papierowego
I forma - kwit depozytowy ( potwierdzenie zdepozytowania danej ilości monet)
II forma noty bankowe ( bank notes)
III forma - skarbowy pieniądz papierowy
Wymienialność na złoto
Zabezpieczenie w złocie
I
100%wymienialność
100%zabezpieczenia
II
100%wymienialność
Zabezpieczenie <100%
III
System sztabowo-złoty…

Instrumenty pieniądza bezgotówkowego: karta, przelew, czek.
Źródła tworzenia pieniądza bezgotówkowego:
w momencie, kiedy zaciągamy kredyt to bank tworzy w tym momencie pieniądz i jego tworzenie jest zdecentralizowany,
- czas, na który zawierana jest dana umowa,
-, z jakim terminem wypowiedzenia możemy tymi pieniędzmi dysponować.
agregaty pieniężne - statystyczna miara ilości pieniądza, która służy określeniu i realizacji celów polityki pieniężnej.
Stosuje się powszechnie 4 agregaty pieniężne M0, M1, M2, M3, M4
G→D
G→D
udzielenie kredytu oznacza stworzenie pieniądza. jest to główny czynnik tworzenia pieniądza


System dewizowo złoty
Ekonomizacja złota
Formy reglamentacji
I plafon emisyjny(ustalona wolność pieniadza papierowego
II emisje w % relacji do złota ( ilość jego wyprodukowania)
Pieniądz bezgotówkowy
(Wkładowy, depozytowy, księgowy) - jest zapisem na rachunku bankowym
wkłady pierwotne pieniądz wkładowy wkłady pochodne
Obrót gotówkowy i bezgotówkowy
Pieniądz gotówkowy
- przyjmuje formę zmaterializowaną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz