Wykład - Ekologistyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ekologistyka - strona 1 Wykład - Ekologistyka - strona 2 Wykład - Ekologistyka - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5
Równowaga nie powinna być celem gospodarczym, ale powinna być jednym z warunków.
J. Kornaj „Antyrównowaga”
Rodzaje ładów:
Ład gospodarczy
Ład społeczny
Ład ekologiczny
Ład przestrzenny
Krajobraz - fizjonomia środowiska i gospodarki
Stoi przed nami ogromne zadanie
Ład instytucjonalno-polityczny
W najprostszym ujęciu - 2 warunki:
Pełna demokratyzacja (jesteśmy aktywnym uczestnikiem)
Zapewnienie sprawnej gospodarki rynkowej - mała ingerencja władzy publicznej w gospodarkę
Ekorozwój jest pewnym wyzwaniem z punktu widzenia przepływów materiałowych.
Powinna przeciwdziałać ujemnym skutkom środowiskowym działań, które występują w ramach systemów logistycznych.
Systemy logistyczne - celowo zorganizowane elementy pozyskiwania surowców poprzez produkcję, dystrybucję, konsumpcję aż do zagospodarowania pozostałości. Logistyka - jest pewną koncepcją zarządzania przepływami dóbr fizycznych i sprzężonych z tymi przepływami informacji.
Uznając, iż logistyka jest koncepcją zarządzania realnymi procesami dóbr fizycznych należy uznać, iż ważną podstawą ekologistyki staje się zarządzanie środowiskiem
Należy także przypomnieć, iż logistykę traktuje się jako kluczowe interdyscyplinarne narzędzie integrujące przepływy materiałów w celu poprawy produktywności przedsiębiorstw
Poprawa produktywności znajduje także odzwierciedlenie w poprawie konkurencyjności podmiotów na rynku
Z tego punktu widzenia ekologistyka może być traktowana jako istotny element zarządzania środowiskiem
To wszystko powoduje, iż kolejnym ważnym filarem ekologistyki staje się zarządzanie środowiskiem
Prakseologia - uznaje, iż zarządzanie należy rozumieć jako działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania: rzeczy, organizacji lub osób podległych zarządzającemu zgodnie z wytyczonym przez niego celem.
Zarządzanie - jest swojego rodzaju wędrówką przez chaos, konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów:
Pomysłów
Ludzi
Instytucji formalno-prawnych
A także środków materialnych i pieniężnych
Główną istotą zarządzania obecnie jest panowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnych konfliktów we współdziałanie (współpracę).
Współdziałanie zapewnia obopólne korzyści, przyczynia się do wartości dodanej.
Podmioty użytkujące środowisko musza współpracować z władzą publiczną
Zarządzanie środowiskiem - oznacza zarządzanie ochroną, kształtowaniem i użytkowaniem środowiska.

(…)

… umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, ochrona ta polega w szczególności na:
Racjonalnym kształtowaniu środowiska
Gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
Przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu
Przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego
W praktycznym znaczeniu ochrona środowiska obejmuje działania dotyczące:
Zapobiegania niewłaściwemu użytkowaniu środowiska drogą nakazów, zakazów lub wskazań
Obejmuje działania dotyczące konserwatorskiej ochrony środowiska:
Ekosystemu
Gatunków
Okazów
Polega na redukcji zanieczyszczeń powstających w trakcie działalności gospodarczej
Obejmuje działania dotyczące proekologicznej regulacji pozagospodarczej aktywności społeczeństwa
Kształtowanie środowiska:
Przyjmuje się, iż kształtowanie środowiska oznacza…
… żeby hodować bydło nad Biebrzą
A zamiast tego otrzymano bezproduktywny step
Kształtowanie środowiska może się także przyczynić do pozytywnych zmian, jeżeli wprowadzone zmiany dotyczą środowiska silnie zmienionego w wyniku antropopresji. Np. redukcja niektórych cementów systemu nadmiernie rozwiniętych w wyniku wcześniejszej ingerencji człowieka
Kompensacja - (II kierunek działań) - uzupełnianie brakujących…
… państwa jest także uwzględnienie specyfiki zasobów środowiska, które charakteryzują się pewnymi właściwościami. Np. Nie ma właściciela powietrza
Zadaniem państwa jest ograniczenie wstępowania efektów zewnętrznych
Efekty zewnętrzne - występują wówczas, gdy decyzje podejmowane przez jeden lub więcej podmiotów gospodarczych wpływają na możliwości produkcyjne i konsumpcyjne innych podmiotów gospodarczych…
… środowiska
Np. powietrze atmosferyczne - stężenie pyłu zawieszonego, opad pyłu
Standardy te winny gwarantować bezpieczeństwo ekologiczne człowieka i ekosystemu Np. woda - standardy czystości wód
Standardy emisji - są to normy indywidualne określające (dla poszczególnych instalacji) maksymalne, dopuszczalne wielkości poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, przekazywanych z danej instalacji do środowiska…
… dostaw jest szukanie możliwości ograniczenia kosztów zewnętrznych, równocześnie należy podkreślić, że do tego powinny się odnosić wszystkie działania logistyczne
Zrównoważony łańcuch dostaw należy rozpatrywać w kategoriach kosztów całego cyklu życia produktów i w chwili obecnej władze publiczne USA opracowały przewodnik dla menedżerów - jak redukować koszty zewnętrzne
Działania niezbędne do budowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz