Wykład - Analiza chorób zawodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Analiza chorób zawodowych - strona 1 Wykład - Analiza chorób zawodowych - strona 2 Wykład - Analiza chorób zawodowych - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause
Analiza chorób zawodowych
Podstawowe wymagania prawne dotyczące chorób zawodowych to m.in.:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.).
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.02.199.1673; z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób
zawodowych (Dz.U.09.105.869).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu
dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.02.132.1121).
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.04.125.1317; z poźn.
zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej
prowadzenia i przechowywania (Dz.U.97.120.768; Dz.U.03.37.328).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.96.69.332; z poźn. zm.).
Choroby w środowisku pracy, czyli choroby pochodzenia zawodowego można ogólnie
podzielić na dwie podstawowe grupy:
S choroby zawodowe,
S inne choroby pochodzenia zawodowego związane z warunkami środowiska pracy lub z
wykonywaną pracą.
Choroba zawodowa jest to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli
w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim
prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla
zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania
pracy, zwanych narażeniem zawodowym.
Dla innych chorób związanych z wykonywaną pracą nie przyjęto ustawowej nazwy, w
literaturze specjalistycznej i praktyce przedsiębiorstw przyjmuje się najczęściej nazwę
choroby parazawodowe lub schorzenia zawodowe.
Choroba parazawodowa (schorzenie zawodowe) jest to choroba nie wymieniona w
wykazie chorób zawodowych albo wymieniona w wykazie chorób zawodowych, ale nie
uznana za chorobę zawodową, która została spowodowana działaniem czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem
wykonywania pracy.
Ekspozycja jest to wszelkie oddziaływanie na organizm człowieka czynników
występujących w środowisku pracy. Miarą ekspozycji jest intensywność ekspozycji określona
natężeniem lub stężeniem czynników środowiskowych oraz czas ekspozycji określony
okresem oddziaływania tych czynników na organizm człowieka.
Narażenie jest to ekspozycja, która z dużym lub przeważającym prawdopodobieństwem
może być przyczyną choroby zawodowej spowodowanej działaniem czynników szkodliwych
dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo sposobem wykonywania pracy.
Norma higieniczna (normatyw higieniczny, wartość dopuszczalna) jest to określona
aktem prawnym

(…)

… działaniem promieniowania jonizującego.
17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w
środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi.
18. Choroby skóry.
19. Przewlekłe choroby narządu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy.
20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania
pracy.
21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu…
… narażenia zawodowego sporządza się przy wykorzystaniu dokumentacji
gromadzonej przez pracodawców i jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
a także, jeżeli postępowanie dotyczy aktualnego zatrudnienia, na podstawie oceny
przeprowadzonej bezpośrednio u pracodawcy z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego.
Przy ocenie narażenia zawodowego należy uwzględnić następujące wymagania
dotyczące…
układ nerwowy, narząd głosu);
- chronometraż czynności powodujących nadmierne obciążenie określonego układu /
narządu organizmu ludzkiego;
- pozycję ciała podczas wykonywania ww. czynności;
- dostosowanie stanowiska pracy pod względem wymagań ergonomicznych do
wykonywania ww. czynności;
- organizację pracy (zmianowość, przerwy w pracy).
S Okres narażenia na czynniki, które wskazuje się jako przyczynę…
… oraz
chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich
narządów lub układów organizmu ludzkiego.
Podstawowe wymagania prawne dotyczące dokumentacji związanej z chorobami
zawodowymi zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie
sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.02.132.1121)
oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz