Wykład - Ocena ryzyka zawodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ocena ryzyka zawodowego - strona 1 Wykład - Ocena ryzyka zawodowego - strona 2 Wykład - Ocena ryzyka zawodowego - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause
Ocena ryzyka zawodowego
Podstawowe wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego to m.in.:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650; z poźn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860; z poźn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.96.69.332; z poźn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645;
Dz.U.07.241.1772).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833; z późn. zm).
Najczęściej cytowane definicje związane z ryzykiem zawodowym według polskiej
normy PN-N-18001:1999 i PN-N-18002:2000 to m.in.:
 zagrożenie – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę;
 ryzyko – kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego
zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem;
 ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych
z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników
niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w
środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy;
 analiza ryzyka – proces obejmujący zebranie informacji, identyfikację zagrożenia i
oszacowanie ryzyka;
 ocena ryzyka – proces analizowania ryzyka i wyznaczania jego dopuszczalności;
 zarządzanie ryzykiem – obejmuje ocenę ryzyka (zebranie informacji, identyfikacja
zagrożenia, oszacowanie ryzyka, wyznaczenie dopuszczalności ryzyka) oraz działania
wynikające z oceny ryzyka (opracowanie planu działań profilaktycznych, realizacja planu
działań profilaktycznych, okresowe przeprowadzanie oceny ryzyka).
Podstawowe zasady planowania działań związanych z oceną ryzyka zawodowego
określone zostały w dyrektywie ramowej 89/391/EWG według następującej kolejności:
 unikanie ryzyka;
 ocena ryzyka, którego nie można uniknąć;
 zapobieganie ryzyku u źródła;
 dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka, szczególnie odnośnie projektowania
stanowisk pracy, wyboru wyposażenia roboczego oraz metod produkcyjnych i metod
pracy;
 stosowanie nowych rozwiązań technicznych;
 zastępowanie środków niebezpiecznych bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;
 prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej obejmującej

(…)

… w pracy; są to czasowe pogorszenia
stanu zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia,
podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy
itp.
zalicza się te urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale
długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są
związane z krótkimi okresami absencji; są to np. zranienia,
oparzenia II st. na niewielkiej powierzchni ciała, alergie
skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe
układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenia ścięgna) itp.
zalicza się te urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe
dolegliwości i/lub śmierć; są to np. oparzenia III st.,
oparzenia II st. dużej powierzchni ciała, amputacje,
skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby
nowotworowe,
toksyczne
uszkodzenia
narządów
wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na
czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe
uszkodzenie słuchu, astma, zaćma itp.
małe (M)
średnie (Ś)
duże (D)
Tab. 3. Ocena ryzyka dla skali trójstopniowej wg PN-N-18002:2000.
Prawdopodobieństwo
mało prawdopodobne (M)
prawdopodobne (Ś)
wysoce prawdopodobne (D)
mała (M)
ryzyko małe (M)
ryzyko małe (M)
ryzyko średnie (Ś)
Ciężkość szkodliwych następstw
średnia (Ś)
duża (D)
ryzyko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz