Wykład - aktywa trwałe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - aktywa trwałe - strona 1 Wykład - aktywa trwałe - strona 2 Wykład - aktywa trwałe - strona 3

Fragment notatki:

Dr Piotr Bober
1
BILANS
AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE
A
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I
Wartości niematerialne i prawne
I
Kapitał (fundusz) podstawowy
II
Rzeczowe aktywa trwałe
II
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
III
Należności długoterminowe
III
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Pozostałe kapitały
IV Kapitał (fundusz) zapasowy
IV Inwestycje długoterminowe
V
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI Pozostałe kapitały rezerwowe
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B
VIII Zysk (strata) netto
Wynik finansowy
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
IX
(wielkość ujemna)
AKTYWA OBROTOWE
B
Zasoby finansowe
Zasoby rzeczowe (niefinansowe)
A
PASYWA
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I
Zapasy
I
Rezerwy na zobowiązania
II
Należności krótkoterminowe
II
Zobowiązania długoterminowe
III
Inwestycje krótkoterminowe
III
Zobowiązania krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
suma aktywów
IV Rozliczenia międzyokresowe
=
suma pasywów
2
Majątek trwały
 wykorzystywany do produkcji w dłuższym okresie
 nie traci swojej pierwotnej postaci
 maszyny i urządzenia, budynki, środki transportu,
grunty
 środki niematerialne (patenty, akcje, obligacje)
Majątek obrotowy
 środki, które w procesie produkcji zużywają się i tracą
swoją wartość użytkową
 surowce, paliwo, wyroby gotowe, środki finansowe
(gotówka, lokaty bankowe), należności od odbiorców
Fundusze
WŁASNE
OBCE
 wkład kapitału własnego
 kredyty bankowe
 wkład z części zysku
 zobowiązania wobec
przeznaczony na rozwój
kooperantów
Budżetowanie dla potrzeb oceny projektów inwestycyjnych
Określenie podstawowych założeń dotyczących inwestycji:
1) Rodzaju,
a) inwestycje w wartości niematerialne i prawne
b) rzeczowy majątek trwały
2) Celu,
a) uruchomienie nowej linii produkcyjnej,
b) poprawa jakości i wydajności obecnej linii technologicznej,
c) dywersyfikacja obecnej struktury wytwarzanych produktów
3) Przedmiotu
a) zakup nowych urządzeń,
b) modernizacja posiadanych zasobów produkcyjnych,
4) Finansowania
a) kredyt,
b) Leasing,
c) inne.
Elementy polityki zarządzania majątkiem trwałym
Decyzje inwestycyjne
I
III
Decyzje co do wielkości i
struktury majątku
trwałego
Zarządzanie
wykorzystaniem majątku
trwałego
Decyzje związane z
zarządzaniem majątkiem
trwałym
Zarządzanie zmianami w
majątku trwałym
Zarządzanie
wyposarzeniem w majątek
trwały
II
Decyzje
innowacyjno-remontowe
majątku trwałego
Zarządzanie serwisem
majątku trwałego
Zyskowność
 zyskowność kapitałów własnych
– stosunek zysku do kapitału własnego
ZKw=
wzrost oznacza poprawę
efektywności
wykorzystania majątku
Z
Kw
 zyskowność ogółu majątku
– relacja procentowa zysku netto do ogólnej wartości
majątku
ZM =
określa efektywność
wykorzystania majątku
Znetto
WM
%
 wskaźnik dźwigni finansowej
– różnica między wskaźnikiem zyskowności
kapitałów własnych i wskaźnikiem zyskowności majątku
DF = ZKw- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz