Wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1 - strona 1 Wykład 1 - strona 2 Wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


Bezpieczeństwo Państwa.
Kategoria bezpieczeństwa - czym jest bezpieczeństwo? Dzisiejsze postrzeganie bezpieczeństwa rozpatrywane jest głównie przez przemiany polityczne, upadek ZSRR oraz drugą grupę wydarzeń; postęp technologiczny i globalizacja, odkrywanie nowych zadań przed państwami, obecnie poszerzamy i pogłębiamy rozumienie bezpieczeństwa. Nowe, inne niż dotychczasowe cele ( teleologia ), bezpieczeństwo - brak zagrożenia, przeciwieństwo niebezpieczeństwa, członkowie wspólnoty państwowej nie czują zagrożenia, stan wolności od niepokoju, strachu, swoboda działania bez poczucia zagrożenia, przekonanie, że jest się poza zasięgiem wszelkiego zagrożenia, synonim braku zagrożenia. Takie rozumowanie ma charakter redukcyjny, jednostronny i powierzchniowy. Zagrożenie to coś odrębnego od bezpieczeństwa, rozumienie negatywne, oparte na negacji: bezpieczeństwo to brak zagrożenia, czym skutkuje takie myślenie? Nieufność, zamknięcie, wszystko jest klasyfikowane jako zagrożenie lub nie. Brak myślenia rozwojowego, postawa konfrontacyjna, brak otwarcia na świat. Statyczne ujmowanie bezpieczeństwa w wymiarze tylko polityczno - militarnym, pozytywny aspekt podejścia negatywnego: zagrożenie jest to możliwość wystąpienia zjawiska negatywnie wartościowanego, potencjalne lub istniejące zjawisko, sytuacja lub działanie godzące w określone wartości lub stwarzające dla nich niebezpieczeństwo. Zagrożenie składa się z dwóch elementów; obiektywny i subiektywny.
Element obiektywny: zjawisko powodujące stan niepewności ( rzeczywiste zagrożenie ), podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, profesjonalne organy, obserwacja, analiza zagrożeń, statystyki przestępczości, inżynieria bezpieczeństwa technicznego - projektowanie, likwidacja, eksploatacja w taki sposób, by nie stało stwarzało zagrożenia, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego - zapobieganie, minimalizowanie skutków, max. zobiektywizowanie, wyliczenia matematyczne. Cecha wszystkich zagrożeń to wszechstronność, niektóre wymykają się fizykalnym możliwościom poznania, np. ukryte skutki wybuchu bomby atomowej, modyfikacje genetyczne, diagnoza niebezpieczeństwa łączy się ze świadomością nieuchronności bycia na nie narażonym, bezpieczeństwo to niskie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń, niemożliwym jest całkowite ich wykluczenie, ryzyko - potencjalne zagrożenie, szacowanie wystąpienia czynnika niekorzystnego, niepewność dotycząca przyszłości, analiza ryzyka to rzutowanie przyszłości na teraźniejszość, ryzyko w rozumieniu inżynieryjnym to prawdopodobieństwo X (razy ) skutki.
Element subiektywny: odczuwanie, postrzeganie tych zjawisk ( niekorzystnych, niebezpiecznych ) podlega osądowi racjonalnemu, skupia się na psychicznym odbiorze. Zagrożenie obejmuje tu problem świadomości, indywidualna ocena danej rzeczywistości, bezpieczeństwo ( etymologia ) - bez odpowiedniej ochrony, wyraża aspekt subiektywny, problematyka psychologiczna.


(…)

… są silniejsze niż bodziec lub/i układ tych stosunków międzynarodowych, który zapewnia przetrwanie i rozwój państw, danego systemu. Bezpieczeństwo narodowe stanowi bezpieczeństwo wspólne, rezultat i suma każdego oddzielnie i wszystkich państw. Bezpieczeństwo zbiorowości państw charakteryzuje dynamizm i otwartość zakresu, eliminacja np. barier handlowych zbliża państwa ( instytucje o charakterze ekonomicznym ). Bezpieczeństwo międzynarodowe jest wypadkową bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie. Model subordynacyjny  dominacja, model kooperacyjny  współpraca. Bezpieczeństwo narodowe - pojęcie cząstkowe współokreślające bezpieczeństwo państwa, zdolność narodu/państwa do obrony jego wewnętrznych wartości przed zagrożeniami zewnętrznymi. Bezpieczeństwo narodowe jest przeformowane na potrzeby polityki międzynarodowej…
… w zakresie bezpieczeństwa ). Bezpieczeństwo a państwo - pogłębianie bezpieczeństwa odnosi się do podmiotu, najważniejszy podmiot to państwo, istnienie państwa wyprowadza się z potrzeby bezpieczeństwa, państwo jest gwarantem bezpieczeństwa, trwale z nim związane. Bezpieczeństwo państwa czy bezpieczeństwo narodowe? - niektórzy używają tego zamiennie, równoważnie, część używa tylko jednego z nich. Bezpieczeństwo narodowe - naród, czym jest w rozumieniu innych państw? Podejście anglosaskie  naród = państwo  wszyscy obywatele państwa ( polityczna koncepcja narodu ) .
Podejście europejskie  naród to grupa społeczna, zjednoczona kulturą, tradycją, religią, symbolami ( kulturowa koncepcja narodu ).
Różnice wynikają z odmiennych uwarunkowań historycznych. Ad 1. Najpierw powstało państwo, potem wyklarował…
…, dotyczy stanu faktycznego, który umożliwia funkcjonowania państwa i obywateli, porządek publiczny odnosi się do zadań i działalności organizacji publicznych.
Klauzula generalna - zwrot językowy będący cząstką przepisu karnego
Bezpieczeństwo powszechne  stan zapewniający ochronę życia i zdrowia obywateli i majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych.
Bezpieczeństwo ustrojowe  ochrania porządek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz